สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2516

สภานิติบัญญัติของประเทศไทยหลังรัฐประหาร

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2516 (23 ธันวาคม พ.ศ. 2516 - 25 มกราคม พ.ศ. 2518) เป็นสภานิติบัญญัติแต่งตั้งขึ้นในรัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งเป็นการยึดอำนาจและขับไล่รัฐบาลชุดที่มีจอมพล ถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี และต่อมาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งสมัยของจอมพล ถนอม กิตติขจร ได้ลาออกจากตำแหน่งตามเสียงเรียกร้องของกลุ่มนักศึกษาและประชาชนในขณะนั้น เพื่อเปิดทางให้รัฐบาลแต่งตั้งสมาชิกชุดใหม่ก่อนที่จะมีการตัดสินใจอย่างหนึ่งอย่างใดเป็นการเด็ดขาดลงไป ทำให้เหลือสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพียง 11 คน ไม่เพียงพอที่จะเป็นองค์ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ราชอาณาจักรไทย
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธาน
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
(24 ธันวาคม พ.ศ. 2516 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517)
ประภาศน์ อวยชัย
(17 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – 25 มกราคม พ.ศ. 2518)
รองประธานคนที่ 1
พลเอก สำราญ แพทยกุล
(29 ธันวาคม พ.ศ. 2516 - 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517)
บุญชนะ อัตถากร
(17 ตุลาคม พ.ศ. 2517 - 25 มกราคม พ.ศ. 2518)
รองประธานคนที่ 2
ประภาศน์ อวยชัย
(29 ธันวาคม พ.ศ. 2516 - 11 ตุลาคม พ.ศ. 2517)
สมาชิกไม่เกิน 299 คน
กลุ่มการเมือง
สรรหาโดยสมัชชาแห่งชาติ
ที่ประชุม
อาคารรัฐสภา

กระทั่งในวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ได้มีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ ให้แต่งตั้งสมัชชาแห่งชาติ จำนวน 2,347 คน เพื่อให้สมาชิกสมัชชาแห่งชาติเลือกตั้งกันเองให้เหลือ 299 คน เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2516 โดยข้าราชการพลเรือนเป็นกลุ่มที่ได้รับเลือกเป็นสภานิติบัญญัติแห่งชาติมากที่สุด และพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติตามมติสมัชชาแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2516[1]

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ สิ้นสุดลงเนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517

สภานิติบัญญัติชุดนี้มีชื่อเรียกทั่วไปว่า "สภาสนามม้า" เนื่องจากมีการเลือกกันที่สนามม้านางเลิ้ง หรือราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติชุดนี้ มี 2 คน คือ หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช เป็นประธานสภาคนแรก ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2516 - วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ต่อจากนั้นหม่อมราชวงศ์คึกฤทธ์ ปราโมช ลาออก และเลือกประธานกันใหม่มี นายประภาศน์ อวยชัย เป็นประธานสภา ดำรงตำแหน่ง ระหว่าง วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2517 – วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2518

รายนามสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

แก้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 6 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 จำนวน 299 คน ดังนี้

ผู้ดำรงตำแหน่ง

แก้

อ้างอิง

แก้
  1. "พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญํติแห่งชาติ" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2015-09-27. สืบค้นเมื่อ 2014-07-08.
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/018/6.PDF
  3. 3.0 3.1 3.2 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  4. 4.0 4.1 พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑. นายประภาศน์ อวยชัย เป็นประธาน ๒. นายบุญชนะ อัตถากร เป็นรองประธาน)