เปิดเมนูหลัก

ศาสตราจารย์ ทวี แรงขำ เป็นอดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (ครม.27, 28, 30, 31) อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัด และอดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทวี แรงขำ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
ดำรงตำแหน่ง
23 ธันวาคม พ.ศ. 2500 – 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
นายกรัฐมนตรี พจน์ สารสิน
ดำรงตำแหน่ง
1 มกราคม พ.ศ. 2501 – 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร
ดำรงตำแหน่ง
11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 – 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร
ดำรงตำแหน่ง
11 มีนาคม พ.ศ. 2512 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
นายกรัฐมนตรี จอมพลถนอม กิตติขจร
รักษาการอธิการบดี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำรงตำแหน่ง
27 กันยายน พ.ศ. 2500 – 21 ตุลาคม พ.ศ. 2500
ก่อนหน้า จอมพล แปลก พิบูลสงคราม
ถัดไป หลวงจำรูญเนติศาสตร์ (จำรูญ โปษยานนท์)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เสียชีวิต พ.ศ. 2529
ศาสนา พุทธ

การทำงานแก้ไข

ทวี แรงขำ เป็นข้าราชการพลเรือนในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2487-2488) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2488 ถึงปี พ.ศ. 2489 ต่อมาได้เข้าทำงานเป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในระหว่างปี พ.ศ. 2499 ถึงปี พ.ศ. 2512 และเคยรักษาการอธิการบดี ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2500

งานการเมืองแก้ไข

ทวี แรงขำ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในรัฐบาลนายพจน์ สารสิน (ครม.27) พ.ศ. 2500[1] และในรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร (ครม.28, 30, 31) พ.ศ. 2500 และ พ.ศ. 2506-2514 และเป็นประจำสำนักทำเนีบนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2502[2]

ทวี แรงขำ เคยร่วมก่อตั้งพรรคสหประชาไทย กับจอมพลถนอม กิตติขจร ในปี พ.ศ. 2511[3] ได้รับเลือกเป็นรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2515[4] และเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. คณะรัฐมนตรีคณะที่ 27 จากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  2. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหประชาไทย)
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (๑.พลตรี ศิริ สิริโยธิน ๒.นายทวี แรงขำ ๓.พลเรือเอก กมล สีตกะลิน)
  5. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  6. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เล่ม 81 ตอนที่ 42 วันที่ 7 พฤษภาคม 2507