พรรคสหประชาไทย

บทความนี้เกี่ยวกับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2511 สำหรับพรรคการเมืองที่จดทะเบียนใน พ.ศ. 2561 ดูที่ พรรคสหประชาไทย (พ.ศ. 2561)

พรรคสหประชาไทย (ตัวย่อ: ส.ป.ท.) พรรคการเมืองในอดีตของประเทศไทยที่เคยเป็นพรรคที่ชนะการเลือกตั้งและเป็นพรรคที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลก่อตั้งเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2511 หลังจากมีพระราชบัญญัติพรรคการเมือง พุทธศักราช 2511 ออกมาใช้มี จอมพล ถนอม กิตติขจร นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นหัวหน้าพรรค มีรองหัวหน้าพรรค 3 คน คือ พลเอกประภาส จารุเสถียร รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ ผู้บัญชาการทหารบก พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ อธิบดีกรมตำรวจ และนาย พจน์ สารสิน อดีตนายกรัฐมนตรี โดยมี พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เป็นเลขาธิการพรรค

พรรคสหประชาไทย
United Thai People's Party
หัวหน้าจอมพลถนอม กิตติขจร
รองหัวหน้า
เลขาธิการพลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์
คำขวัญไทยอยู่คู่ฟ้า ไทยพัฒนา ไทยสามัคคี
ก่อตั้ง24 ตุลาคม พ.ศ. 2511[1]
ยุบ19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 [2] (3 ปี 26 วัน)
ที่ทำการ1/226 ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
อุดมการณ์ประชาธิปไตย
สภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2512
74 / 219
กรรมการบริหาร
การเมืองไทย
รายชื่อพรรคการเมือง
การเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2512 พรรคสหประชาไทย ได้รับเลือกตั้งด้วยจำนวนเสียงมากที่สุด คือ 75 เสียง ได้เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล แต่ยังไม่ถึงกึ่งหนึ่งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จำต้องหาเสียงสนับสนุนเพิ่มเติม โดยมีข้อต่อรองเรื่องผลประโยชน์เป็นการตอบแทน

พรรคสหประชาไทยจึงได้เป็นแกนกลางจัดตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2512 โดยมีจอมพลถนอม กิตติขจร เป็นนายกรัฐมนตรี แต่รัฐบาลก็มีปัญหาวุ่นวายตามมาไม่สิ้นสุด อันเนื่องจากการต่อรองขอผลประโยชน์ของสมาชิกพรรคเองรวมถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2515

เรื่องราวความวุ่นวายไม่จบ ซ้ำยังบานปลาย จนกระทั่งในที่สุด จอมพลถนอม กิตติขจร จึงตัดสินใจทำการรัฐประหารตัวเอง ในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 ยึดอำนาจตัวเองเหมือนจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่เคยกระทำในปี พ.ศ. 2494 พร้อมทั้งประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ, วุฒิสภา, สภาผู้แทนราษฎรและคณะรัฐมนตรี, ยกเลิกพรรคการเมืองและประกาศห้ามมั่วสุมทางการเมืองตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป บทบาทของพรรคสหประชาไทยจึงได้ยุติแต่เพียงเท่านี้ แต่ผลจากการรัฐประหารตนเองในครั้งนี้ เป็นมูลเหตุของการชุมนุมใหญ่ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ในอีก 2 ปี ถัดมา

ต่อมาในวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561 ได้มีกลุ่มบุคคลยื่นจดทะเบียนจัดตั้งพรรคสหประชาไทยขึ้นมาอีกครั้งโดยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพรรคสหประชาไทยในอดีตแม้แต่น้อย

คณะกรรมการบริหารพรรคสหประชาไทยแก้ไข

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1   จอมพลถนอม กิตติขจร หัวหน้าพรรค
2   พลเอก ประภาส จารุเสถียร (ยศในขณะนั้น) รองหัวหน้าพรรคคนที่ 1
3   พจน์ สารสิน รองหัวหน้าพรรคคนที่ 2
4   พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ เลขาธิการพรรค
5   พลเอก กฤษณ์ สีวะรา รองเลขาธิการพรรคคนที่ 1
6   พลโท แสวง เสนาณรงค์ (ยศในขณะนั้น) รองเลขาธิการพรรคคนที่ 2
7 พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ (ยศในขณะนั้น) รองเลขาธิการพรรคคนที่ 3
8   เสริม วินิจฉัยกุล กรรมการบริหารพรรค
9 พลโท พงษ์ ปุณณกันต์ (ยศในขณะนั้น) กรรมการบริหารพรรค
10 พลเอก จิตติ นาวีเสถียร กรรมการบริหารพรรค
11   ทวี แรงขำ กรรมการบริหารพรรค
12   หม่อมหลวงชูชาติ กำภู กรรมการบริหารพรรค
13   มาลัย หุวะนันทน์ กรรมการบริหารพรรค
14 พลเอก กฤช ปุณณกันต์ กรรมการบริหารพรรค
15 พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ กรรมการบริหารพรรค
16 พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา กรรมการบริหารพรรค
17   พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร กรรมการบริหารพรรค

ต่อมาในวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2511 พรรคสหประชาไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคโดยได้แต่งตั้งให้

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
18   พลตำรวจเอก ประเสริฐ รุจิรวงศ์ รองหัวหน้าพรรคคนที่ 3
19   พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ กรรมการบริหารพรรค [3]

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จดทะเบียนพรรคการเมือง (พรรคสหประชาไทย) เล่ม 85 ตอน 117 ง พิเศษ หน้า 3375 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511
  2. ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๙ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๘ ตอน ๑๒๖ ก พิเศษ หน้า ๓ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
  3. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนพรรคการเมือง ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 85 ตอน 117 ง หน้า 3407 10 ธันวาคม พ.ศ. 2511

ดูเพิ่มแก้ไข