รายชื่อผู้บัญชาการทหารอากาศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก ผู้บัญชาการทหารอากาศ)

รายนามผู้บัญชาการทหารอากาศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ
เครื่องหมายราชการ
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลอากาศเอก อลงกรณ์ วัณณรถ

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565
สมาชิกของกองทัพไทย
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลอากาศโท พระเวชยันตรังสฤษฎ์
สถาปนา27 เมษายน พ.ศ. 2480
รองรองผู้บัญชาการทหารอากาศ
เว็บไซต์Thai Air force Commander
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 พลอากาศโท
พระเวชยันต์รังสฤษฎ์
(มุนี มหาสันทนะ)
พ.ศ. 2480 –
พ.ศ. 2484
2 พลอากาศโท
หลวงอธึกเทวเดช
(บุญเจียม โกมลมิศร์)
พ.ศ. 2484 –
พ.ศ. 2486
3 พลอากาศโท
หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
(กาพย์ ทัตตานนท์)
พ.ศ. 2486 –
พ.ศ. 2492
4 พลอากาศเอก
ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
พ.ศ. 2492 –
พ.ศ. 2500
ได้รับยศจอมพลอากาศใน พ.ศ. 2498
5 พลอากาศเอก
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
พ.ศ. 2500 –
พ.ศ. 2503
เสียชีวิตในตำแหน่ง ได้ปูนบำเหน็จเป็นจอมพลอากาศ
6 พลอากาศเอก
บุญชู จันทรุเบกษา
พ.ศ. 2503 –
พ.ศ. 2517
7 พลอากาศเอก
กมล เดชะตุงคะ
พ.ศ. 2517 –
พ.ศ. 2520
8 พลอากาศเอก
พะเนียง กานตรัตน์
พ.ศ. 2520 –
พ.ศ. 2522
9 ไฟล์:พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์.jpg พลอากาศเอก
ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์
พ.ศ. 2522 –
พ.ศ. 2525
10 พลอากาศเอก
ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
พ.ศ. 2525 –
พ.ศ. 2530
11 พลอากาศเอก
วรนาถ อภิจารี
พ.ศ. 2530 –
พ.ศ. 2532
12 พลอากาศเอก
เกษตร โรจนนิล
พ.ศ. 2532 –
พ.ศ. 2535
13 พลอากาศเอก
กันต์ พิมานทิพย์
พ.ศ. 2535 –
พ.ศ. 2536
14 พลอากาศเอก
หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่
พ.ศ. 2536 –
พ.ศ. 2539
15 พลอากาศเอก
อมร แนวมาลี
พ.ศ. 2539 –
พ.ศ. 2540
16 พลอากาศเอก
ธนนิตย์ เนียมทันต์
พ.ศ. 2540 –
พ.ศ. 2542
เกษียณอายุราชการ
17 พลอากาศเอก
สนั่น ทั่วทิพย์
พ.ศ. 2542 –
พ.ศ. 2543
เกษียณอายุราชการ
18 พลอากาศเอก
ปอง มณีศิลป์
พ.ศ. 2543 –
พ.ศ. 2545
เกษียณอายุราชการ
19 พลอากาศเอก
คงศักดิ์ วันทนา
พ.ศ. 2545 –
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
เกษียณอายุราชการ
- พลอากาศเอก
เฉลิม ชุ่มชื่นสุข
1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 –
30 กันยายน พ.ศ. 2548
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการทหารอากาศ
20 พลอากาศเอก
ชลิต พุกผาสุข
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548[1]
30 กันยายน พ.ศ. 2551
เกษียณอายุราชการ
21 พลอากาศเอก
อิทธพร ศุภวงศ์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551[2]
30 กันยายน พ.ศ. 2555
เกษียณอายุราชการ
22 พลอากาศเอก
ดร.ประจิน จั่นตอง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[3] -
30 กันยายน พ.ศ. 2557
เกษียณอายุราชการ
23 พลอากาศเอก
ตรีทศ สนแจ้ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 –
30 กันยายน พ.ศ. 2559
เกษียณอายุราชการ
24 พลอากาศเอก
จอม รุ่งสว่าง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 –
30 กันยายน พ.ศ. 2561
เกษียณอายุราชการ
25 พลอากาศเอก
ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –
30 กันยายน พ.ศ. 2562
เกษียณอายุราชการ
26 พลอากาศเอก
มานัต วงษ์วาทย์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 –
30 กันยายน พ.ศ. 2563
เกษียณอายุราชการ
27 พลอากาศเอก
แอร์บูล สุทธิวรรณ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 –
30 กันยายน พ.ศ. 2564
เกษียณอายุราชการ
28 พลอากาศเอก
นภาเดช ธูปะเตมีย์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 –
30 กันยายน พ.ศ. 2565
เกษียณอายุราชการ
29 พลอากาศเอก
อลงกรณ์ วัณณรถ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2565 –
ปัจจุบัน

อ้างอิง แก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๒, ตอนพิเศษ ๙๒ ง, หน้า ๓๔, ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง, หน้า ๙๐, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๙, ตอนพิเศษ ๑๔๓​ ง, หน้า ๓๙, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ดูเพิ่ม แก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่น แก้ไข