รายชื่อผู้บัญชาการทหารสูงสุดของไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชาของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งมีหน้าที่เตรียมกำลังรบและป้องกันราชอาณาจักร ผู้ดำรงตำแหน่งนี้จะได้รับพระราชทานยศทหารในสามเหล่าทัพ: พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก และรับเงินเดือนอัตรา น.9 เทียบเท่าชั้นยศจอมพลในอดีต

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
Emblem of the Royal Thai Armed Forces HQ.svg
เครื่องหมายราชการ
Flag of the Chief of the Defence Forces of Thailand.svg
ธงประจำตำแหน่ง
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563
สมาชิกของวุฒิสภาไทย
สภาความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เสนอชื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งจอมพล แปลก พิบูลสงคราม
สถาปนา13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2483
รองรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เว็บไซต์อดีตผู้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ในทางกฎหมายถือว่าผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้บัญชาการทหารบก-เรือ-อากาศ และเป็นตำแหน่งสูงสุดของนายทหารไทย แต่ในทางปฏิบัติ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดมีอำนาจคุมกำลังและงบประมาณไม่มากเท่ากับผู้บัญชาการเหล่าทัพ นายทหารส่วนใหญ่ต้องการดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการเหล่าทัพ มากกว่าตำแหน่งผู้บัญชาการทหารสูงสุด

รายนามแก้ไข

ที่ ชื่อ ภาพ ดำรงตำแหน่ง​ หมายเหตุ
1 จอมพล แปลก พิบูลสงคราม   13 พฤศจิกายน 2483 - 9 พฤษภาคม 2484
12 พฤศจิกายน 2484 - 24 สิงหาคม 2487[1]


สงคราม
2 จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์   27 กันยายน 2500 - 8 ธันวาคม 2506 อสัญกรรม
3 จอมพล ถนอม กิตติขจร   11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2516 ผู้บัญชาการทหารบก 11 ธันวาคม 2506 - 30 กันยายน 2507
4 พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์   1 ตุลาคม 2516 - 30 กันยายน 2517 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
5 พลเอก กฤษณ์ สีวะรา   1 ตุลาคม 2517 - 30 กันยายน 2518 ผู้บัญชาการทหารบก
6 พลเรือเอก สงัด ชลออยู่   1 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2519 หัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
7 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ   1 ตุลาคม 2519 - 30 กันยายน 2520 ผู้บัญชาการทหารอากาศ
8 พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์   1 ตุลาคม 2520 - 30 กันยายน 2521 อดีตนายกรัฐมนตรี
9 พลเอก เสริม ณ นคร   1 ตุลาคม 2521 - 30 กันยายน 2524
10 พลเอก สายหยุด เกิดผล   1 ตุลาคม 2524 - 30 กันยายน 2526
11 พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก   1 ตุลาคม 2526 - 30 กันยายน 2529 ผู้บัญชาการทหารบก
12 พลเรือเอก สุภา คชเสนี   1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2530
13 พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ   1 ตุลาคม 2530 - 31 มีนาคม 2533 อดีตนายกรัฐมนตรี
14 พลเอก สุนทร คงสมพงษ์   1 เมษายน 2533 - 30 กันยายน 2534 หัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ
15 พลเอก สุจินดา คราประยูร   1 ตุลาคม 2534 - 5 เมษายน 2535 อดีตนายกรัฐมนตรี
16 พลอากาศเอก เกษตร โรจนนิล   6 เมษายน 2535 - 31 กรกฎาคม 2535 รองหัวหน้าคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ

ผู้บัญชาการทหารอากาศ

17 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี   1 สิงหาคม 2535 - 30 กันยายน 2537
18 พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ   1 ตุลาคม 2537 - 30 กันยายน 2538
19 พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท   1 ตุลาคม 2538 - 30 กันยายน 2539
20 พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์   1 ตุลาคม 2539 - 30 กันยายน 2543
21 พลเอก สำเภา ชูศรี   1 ตุลาคม 2543 - 30 กันยายน 2544
22 พลเรือเอก ณรงค์ ยุทธวงศ์   1 ตุลาคม 2544 - 30 กันยายน 2545
23 พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์   1 ตุลาคม 2545 - 30 กันยายน 2546
24 พลเอก สมทัต อัตตะนันทน์   1 ตุลาคม 2546 - 30 กันยายน 2547
25 พลเอก ชัยสิทธิ์ ชินวัตร   1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548
26 พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์   1 ตุลาคม 2548 - 30 กันยายน 2549
27 พลเอก บุญสร้าง เนียมประดิษฐ์   1 ตุลาคม 2549 - 30 กันยายน 2551
28 พลเอก ทรงกิตติ จักกาบาตร์   1 ตุลาคม 2551 - 30 กันยายน 2554 กองบัญชาการทหารสูงสุด

กองบัญชาการกองทัพไทย

29 พลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร   1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2557
30 พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร   1 ตุลาคม 2557 - 30 กันยายน 2558
31 พลเอก สมหมาย เกาฏีระ   1 ตุลาคม 2558 - 30 กันยายน 2559
32 พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์   1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560
33 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ   1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561
34 พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี   1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563
35 พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์   1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข