รายชื่อผู้บัญชาการทหารอากาศไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

รายนามผู้บัญชาการทหารอากาศไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ผู้บัญชาการทหารอากาศ
Flag for Commander-in-Chief of the Royal Thai Air Force.svg
ธงประจำตำแหน่ง
Emblem of the Royal Thai Air Force.svg
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์

ตั้งแต่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระจนเกษียณอายุราชการ
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระเวชยันต์รังสฤษฎ์
สถาปนาพ.ศ. 2480
เว็บไซต์Thai Air force Commander
ลำดับ รูป รายนาม วาระดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1 Munee maha.jpg พลอากาศโท
พระเวชยันต์รังสฤษฎ์
(มุนี มหาสันทนะ)
พ.ศ. 2480 –
พ.ศ. 2484
2 หลวงอธึกเทวเดช (บุญเจียม โกมลมิศร์).jpg พลอากาศโท
หลวงอธึกเทวเดช
(บุญเจียม โกมลมิศร์)
พ.ศ. 2484 –
พ.ศ. 2486
3 พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก.jpg พลอากาศโท
หลวงเทวฤทธิ์พันลึก
(กาพย์ ทัตตานนท์)
พ.ศ. 2486 –
พ.ศ. 2492
4 ฟื้น ฤทธาคนี.png พลอากาศเอก
ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี
พ.ศ. 2492 –
พ.ศ. 2500
ได้รับยศจอมพลอากาศใน พ.ศ. 2498
5 เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร.png พลอากาศเอก
เฉลิมเกียรติ วัฒนางกูร
พ.ศ. 2500 –
พ.ศ. 2503
เสียชีวิตในตำแหน่ง ได้ปูนบำเหน็จเป็นจอมพลอากาศ
6 No picture Royal Thai airforce.svg พลอากาศเอก
บุญชู จันทรุเบกษา
พ.ศ. 2503 –
พ.ศ. 2517
7 พลอากาศเอกกมล เดชะตุงคะ.JPG พลอากาศเอก
กมล เดชะตุงคะ
พ.ศ. 2517 –
พ.ศ. 2520
8 Paneang Karntarat.jpg พลอากาศเอก
พะเนียง กานตรัตน์
พ.ศ. 2520 –
พ.ศ. 2522
9 พลอากาศเอก ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์.jpg พลอากาศเอก
ทะแกล้ว ศุษิลวรณ์
พ.ศ. 2522 –
พ.ศ. 2525
10 ประพันธ์ ธูปะเตมีย์.jpg พลอากาศเอก
ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
พ.ศ. 2525 –
พ.ศ. 2530
11 พลอากาศเอก วรนาถ อภิจารี.jpg พลอากาศเอก
วรนาถ อภิจารี
พ.ศ. 2530 –
พ.ศ. 2532
12 Kaset Rojananil 1992.jpg พลอากาศเอก
เกษตร โรจนนิล
พ.ศ. 2532 –
พ.ศ. 2535
13 พลอากาศเอก กันต์ พิมานทิพย์.jpg พลอากาศเอก
กันต์ พิมานทิพย์
พ.ศ. 2535 –
พ.ศ. 2536
14 พลอากาศเอก ม.ร.ว.ศิริพงษ์ ทองใหญ่.jpg พลอากาศเอก
หม่อมราชวงศ์ศิริพงษ์ ทองใหญ่
พ.ศ. 2536 –
พ.ศ. 2539
15 พลอากาศเอก อมร แนวมาลี.jpg พลอากาศเอก
อมร แนวมาลี
พ.ศ. 2539 –
พ.ศ. 2540
16 พลอากาศเอก ธนนิตย์ เนียมทันต์.jpg พลอากาศเอก
ธนนิตย์ เนียมทันต์
พ.ศ. 2540 –
พ.ศ. 2542
เกษียณอายุราชการ
17 พลอากาศเอก สนั่น ทั่วทิพย์.jpg พลอากาศเอก
สนั่น ทั่วทิพย์
พ.ศ. 2542 –
พ.ศ. 2543
เกษียณอายุราชการ
18 พลอากาศเอก ปอง มณีศิลป์.jpg พลอากาศเอก
ปอง มณีศิลป์
พ.ศ. 2543 –
พ.ศ. 2545
เกษียณอายุราชการ
19 No picture Royal Thai airforce.svg พลอากาศเอก
คงศักดิ์ วันทนา
พ.ศ. 2545 –
31 กรกฎาคม พ.ศ. 2548
เกษียณอายุราชการ
- พลอากาศเอก เฉลิม ชุ่มชื่นสุข.jpg พลอากาศเอก
เฉลิม ชุ่มชื่นสุข
1 สิงหาคม พ.ศ. 2548 –
30 กันยายน พ.ศ. 2548
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ
รักษาราชการแทนผู้บัญชาการทหารอากาศ
20 Close of Exercise Cope Tiger (cropped for Chalit Pookpasuk).jpg พลอากาศเอก
ชลิต พุกผาสุข
1 ตุลาคม พ.ศ. 2548[1]
30 กันยายน พ.ศ. 2551
เกษียณอายุราชการ
21 Itthaporn suphawong 2010-4-21 cropped.jpg พลอากาศเอก
อิทธพร ศุภวงศ์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2551[2]
30 กันยายน พ.ศ. 2555
เกษียณอายุราชการ
22 Prajin Juntong 2013 (cropped).jpg พลอากาศเอก
ดร.ประจิน จั่นตอง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2555[3] -
30 กันยายน พ.ศ. 2557
เกษียณอายุราชการ
23 Treetod.jpg พลอากาศเอก
ตรีทศ สนแจ้ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 –
30 กันยายน พ.ศ. 2559
เกษียณอายุราชการ
24 No picture Royal Thai airforce.svg พลอากาศเอก
จอม รุ่งสว่าง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 –
30 กันยายน พ.ศ. 2561
เกษียณอายุราชการ
25 No picture Royal Thai airforce.svg พลอากาศเอก
ชัยพฤกษ์ ดิษยะศริน
1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 –
30 กันยายน พ.ศ. 2562
เกษียณอายุราชการ
26 No picture Royal Thai airforce.svg พลอากาศเอก
มานัต วงษ์วาทย์
1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 –
30 กันยายน พ.ศ. 2563
เกษียณอายุราชการ
27 No picture Royal Thai airforce.svg พลอากาศเอก
แอร์บูล สุทธิวรรณ
1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 –
ปัจจุบัน

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๒, ตอนพิเศษ ๙๒ ง, หน้า ๓๔, ๒๐ กันยายน ๒๕๔๘
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๑๖๓ ง, หน้า ๙๐, ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๑
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ เล่ม ๑๒๙, ตอนพิเศษ ๑๔๓​ ง, หน้า ๓๙, ๑๙ กันยายน ๒๕๕๕

ดูเพิ่มแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข