สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2515

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พ.ศ. 2515 เป็นสภาที่ตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่ รัฐสภา ตามมาตรา 6 แห่ง ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 ภายหลังการปฏิวัติตัวเองของ จอมพล ถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 มีสมาชิกจำนวนทั้งสิ้น 299 คน เปิดประชุมสภาระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2515 - 16 ธันวาคม 2516 โดยมีพลตรี ศิริ สิริโยธิน เป็นประธานสภา นายทวี แรงขำ เป็นรองประธานคนที่ 1 และพลเรือเอก กมล สีตกะลิน เป็นรองประธานคนที่ 2[1]

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ราชอาณาจักรไทย
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธาน
รองประธานคนที่ 1
รองประธานคนที่ 2
พลเรือเอก กมล สีตกะลิน
สมาชิกไม่เกิน 299 คน
กลุ่มการเมือง
แต่งตั้ง
ที่ประชุม
อาคารรัฐสภา

ภายหลัง วันมหาวิปโยค 14 ตุลาคม 2516 ได้มีสมาชิกลาออกไปถึง 288 คนจึงทำให้ไม่สามารถประชุมสภาได้สภาจึงสิ้นสุดลงเมื่อได้ประกาศ พระราชกฤษฎีกายุบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2516

รายชื่อสมาชิก

แก้

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ตามมาตรา 6 ของธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พ.ศ. 2515 ดังต่อไปนี้[2]

 1. พันเอก กนก ชุณหวัต
 2. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
 3. พันเอก กมล พิจิตรคดีพล
 4. พลเรือเอก กมล สีตกะลิน
 5. พันโท กรรณศิริ กรรณสูตร
 6. พลเรือโท กวี สิงหะ
 7. พลเอก กฤช ปุณณกันต์
 8. นายกฤช สมบัติศิริ
 9. พันเอก กฤษณ์ ธีระนันทน์
 10. นายกัญจ์ นาคามดี
 11. พันเอก กอบบุญ พัฒนถาบุตร
 12. พลโท กานต์ รัตนวราหะ
 13. พลตรี การุญ บุญบันดาล
 14. พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล
 15. พลโท กำจร จุนทะสุต
 16. นายกำจร สถิระกุล
 17. พันเอก เกรียง สุวรรณทัต
 18. พลโท เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
 19. นายโกมล เพ็งศรีทอง
 20. พันเอก คนึง เกรียงศักดิ์พิชิต
 21. นายคนึง ฤๅไชย
 22. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
 23. พันเอก คำรณ แสนจันทรไทย
 24. พลเรือโท จริง จุลละสุขุม
 25. พลอากาศตรี จรัส สุรัสวดี
 26. นายจำรูญ วัชราภัย
 27. นายจรูญ สีบุญเรือง
 28. นายจรูญ สุภาพ
 29. นายจรูญพันธ์ อิศรากูร ณอยุธยา
 30. พันโท จาบ เอี่ยมศิริ
 31. พลโท จำเป็น จารุเสถียร
 32. พลตำรวจโท จำรัส มังคลารัตน์
 33. พันเอก จำลอง ฤทธิ์ศิลป์
 34. พลเรือเอก จิตต์ สังขดุลย์
 35. พลโท จิตต์ สุนทานนท์
 36. พลเอก จิตติ นาวีเสถียร
 37. พันเอก จิตต์กวี เกษะโกมล
 38. นาวาอากาศเอก หม่อมหลวงจิตรพี สุบรรณ
 39. พันเอก จินดา ณสงขลา
 40. นายจุมพล สวัสดิยากร
 41. พลโท เจริญ พงษ์พานิช
 42. หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
 43. พลโท ฉลาด หิรัญศิริ
 44. พลตรี ฉลอม วิสมล
 45. พันเอก เฉลิม เจริญพานิช
 46. พลตรี เฉลิม สุทธิรักษ์
 47. พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์
 48. พันตำรวจเอก เฉลิมศักดิ์ โรจนประดิษฐ
 49. พลเรือเอก เฉนียน รุจิพันธ์
 50. นายเฉลียว วัชรพุกก์
 51. พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา
 52. นายชลอ ธรรมศิริ
 53. นายชลอ วนะภูติ
 54. ร้อยตรี ชลอ ศิริสุข
 55. ร้อยตำรวจเอก ชมพู อรรถจินดา
 56. นาวาเอก ชอบ ศิริวัฒน์
 57. พลตรี ชัย สุรสิทธิ์
 58. พลโท ชาญ อังศุโชติ
 59. นายชาญชัย ลี้ถาวร
 60. นาวาอากาศเอก ชิดชม สุทัศน์ ณอยุธยา
 61. นายชุบ กาญจนประกร
 62. พลตำรวจโท ชุมพล โลหะชาละ
 63. พลอากาศตรี ชู สุทธิโชติ
 64. พันเอก ชูวิทย์ เก่งถนอมม้า
 65. พลโท ชูศักดิ์ วัฒนรณชัย
 66. พลโท เชวง ยังเจริญ
 67. นายเชาวน์วัศ สุดลาภา
 68. พลโท เชิดชัย ทองสิงห์
 69. พันเอก เชิดชาย เหล่าหล้า
 70. พลโท โชติ หิรัญยัษฐิติ
 71. พันเอก ณรงค์ กิตติขจร
 72. นายดุสิต บุญธรรม
 73. นายเดชชาติ วงศ์โกมลเชษฐ์
 74. พลเอก เต็ม หอมเศรษฐี
 75. พลเอก ถนอม ปัทมานนท์
 76. นายเถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์
 77. นายทวี แรงขำ
 78. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม
 79. นาวาเอก ทวี อิ่มวิทยา
 80. นาวาเอก ทวี บุณยรัตพันธุ์
 81. พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณอยุธยา
 82. พันเอก ทองเติม พบสุข
 83. พลตรี เทพ กรานเลิศ
 84. พลตรี เทียนชัย ศิริสัมพันธ์
 85. พลเอก ทวนชัย โกศินานนท์
 86. พลโท ทิพย์ ธีระธาดา
 87. พลโท ทำรง ปานสิงห์
 88. พันเอก ธนิต ศรีเพ็ญ
 89. พลเอก ธงเจิม ศังขวณิช
 90. นายธำรง บัวศรี
 91. นายนาฑ ตัณฑวิรุฬห์
 92. นายเนตร มานิตยกุล
 93. นายนิคม จันทรวิทุร
 94. พลเอก บุลศักดิ์ วรรณมาศ
 95. พลอากาศตรี บัญชา เมฆวิชัย
 96. พลโท บุญชัย บำรุงพงศ์
 97. นายบุญชู โรจนเสถียร
 98. นาวาอากาศเอก บุญเปรียบ ดวงอุไร
 99. นายบุญถิ่น อัตถากร
 100. นายบุญมา วงศ์สวรรค์
 101. พลตรี บุญมาก เทศบุตร
 102. พลโท บุญเรือน บัวจรูญ
 103. นายบุณย์ เจริญไชย
 104. นายบุศย์ อุดมวิทย์ พงษ์นุ่มกล
 105. นายบุญสม มาร์ติน
 106. นายบุญชนะ อัตถากร
 107. พันเอก ปวัฒวงศ์ หุตะเสวี
 108. พันเอก ประจวบ บุณยเกื้อกูล
 109. พลโท ประจวบ สุนทรางกูร
 110. พลโท ประชุม ประสิทธิ์สรจักร
 111. พลตรี ประณต โพธิทัต
 112. พลตรี ประดับ ศรีสุข
 113. พลโท ประดิษฐ์ สุนทราชุน
 114. พันเอก ประเทียบ เทศวิศาล
 115. พลตรี ประนิต เจริญศิริ
 116. นาวาเอก ประพัฒน์ กฤษณจันทร์
 117. พลเรือตรี ประพัฒน์ จันทวิรัช
 118. พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร
 119. พลตรี ประมาณ อดิเรกสาร
 120. พลอากาศตรี ประยุทธ ประจวบเหมาะ
 121. พลตรี ประยุทธ จารุมณี
 122. พลอากาศโท ประวัติ จิระสถิตย์
 123. พลเรือตรี ประวิตร โพธิผละ
 124. พลอากาศโท ประสงค์ คุณะดิลก
 125. นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุชีวะ
 126. พลตรี ประสิทธิ์ ชื่นบุญ
 127. นายประสิทธิ์ ศรีสุชาติ
 128. นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์
 129. พลโท ประเสริฐ ธรรมศิริ
 130. นายประเสริฐ ณ นคร
 131. พลเรือตรี ประเสริฐ แทนขำ
 132. พลโท ประเสริฐ ศรีพยัคฆ์
 133. พลอากาศโท ประเสริฐ ห่วงสุวรรณ
 134. นายประหยัด เอี่ยมศิลา
 135. นายปริญญา ชวลิตธำรงค์
 136. นาวาเอก ปรีชา ดิษยนันทน์
 137. นายปรีดา กรรณสูต
 138. พลตรี ปิ่น ธรรมศรี
 139. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 140. พันเอก ปุ่น วัฒนพงศ์
 141. พลตรี เปรม ติณสูลานนท์
 142. พลโท เผชิญ นิมิบุตร
 143. นายฝน แสงสิงแก้ว
 144. พันเอก พัฒน์ อุไรเลิศ
 145. พันเอก พงศ์ เภกะนันทน์
 146. พันเอก พงศ์ พงศ์สุวรรณ
 147. นายพจน์ โฆวินทะ
 148. พลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์
 149. พลโท พโยม พหุลรัตน์
 150. พลโท พร ธนะภูมิ
 151. นายพรหม สูตรสุคนธ์
 152. นายพ่วง สุวรรณรัฐ
 153. พลอากาศโท พะเนียง กานตรัตน์
 154. พลอากาศโท พิชิต บุณยเสนา
 155. พลเอก พิศิษฐ์ ฉายเหมือนวงศ์
 156. พันเอก พูน ทรงศิลป์
 157. พันเอก พูน ปิยะรัตน์
 158. นายเพทาย อมาตยกุล
 159. นายไพจิตร เอื้อทวีกุล
 160. พลตรี ไพฑูรย์ ขจรพันธ์
 161. พลตรี ไพฑูรย์ อิงคตานุวัฒน์
 162. พันเอก ไพศาล รุ่งแสง
 163. พันเอก หม่อมราชวงศ์พชรดนัย สุขสวัสดิ์
 164. พลเรือโท หม่อมราชวงศ์พันธุม ทวีวงศ์
 165. นายมยูร วิเศษกุล
 166. นายมนัส ปิติวงษ์
 167. นายมนูญ บริสุทธิ์
 168. พลตำรวจโท มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น
 169. พระมนูเวทย์วิมลนาท (มนูเวทย์ สุมาวงศ์)
 170. นายมาลัย หุวะนันทน์
 171. นายมารุต บุนนาค
 172. พันเอก ยงยุทธ ปฏิมาประกร
 173. พลตรี ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 174. นายยศ บุนนาค
 175. พลเรือเอก ยิ่ง ศรีหงษ์
 176. พันเอก ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
 177. พลตรี ยุทธศักดิ์ ภาคสถิตย์
 178. นายเยื้อ วิชัยดิษฐ์
 179. พลตำรวจโท เยื้อน ประภาวัตร
 180. นายเรณู สุวรรณสิทธิ์
 181. พลโท หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร
 182. นายลิ่วละล่อง บุนนาค
 183. พลเอก เล็ก แนวมาลี
 184. นายเล็ก วานิชอังกูร
 185. พลตรี เลิศรบ สีตะบุตร
 186. พันเอก ละม้าย จันทรประเสริฐ
 187. นายละเอียด ดวงดี
 188. นายวทัญญู ณ ถลาง
 189. พลตรีวศิน อิศรางกูร ณ อยุธยา
 190. พลอากาศโท วัชรินทร์ สุรคุปต์
 191. พลโท วัลลภ โรจนวิสุทธิ์
 192. นายวิจารณ์ นิวาตะวงศ์
 193. พลเอก วิชัย พงศ์อนันต์
 194. นายวิชา เศรษฐบุตร
 195. นายวิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร
 196. พลเรือตรี วิเชียร สังกรธนกิจ
 197. นายวิญญู วิจิตรวาทการ
 198. นายวิญญู อังคณารักษ์
 199. พลตรีวิฑูรย์ ยะสวัสดิ์
 200. นายวิทย์ ศิวะศริยานนท์
 201. พลตรี วิชัย ศรีนวล
 202. นายวิฑุร จักกะพาก
 203. นาวาอากาศเอก วิมล วิริยะวิทย์
 204. นายวีกิจ วีรานุวัติ
 205. นายวีกูร วีรานุวัติ
 206. พันเอก วีรินทร์ เบี้ยวไข่มุก
 207. พลตำรวจโท ศรีสุข มหินทรเทพ
 208. นายศรีภูมิ สุขเนตร
 209. พันเอก ศิริ ถิระพัฒน์
 210. พลอากาศเอก ศิริ เมืองมณี
 211. พลตรี ศิริ สิริโยธิน
 212. นายศิริ พัฒนกำจร
 213. นายศิริวัฒน์ วิเศษศิริ
 214. พันเอก สงวน คำวงษา
 215. นายสงวน ชูปัญญา
 216. พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร
 217. พลเรือโท สถาปน์ เกยานนท์
 218. พันเอก สนอง บุญเอนก
 219. นายสนิท วิไลจิตต์
 220. พลตรี สม ขัตพันธ์
 221. พลโท สมบูรณ์ วิจิตรานุช
 222. นายสมพงษ์ เกษมสิน
 223. นายสมพงษ์ ศิริเจริญ
 224. นายสมภพ จันทรประภา
 225. พันตำรวจเอก สมหวัง เพ็ญสูตร
 226. พลโท สมิง ไตลังคะ
 227. พลเรือตรี สมุทร สหนาวิน
 228. พลอากาศเอก สวัสดิ์ พรชำนิ
 229. นายสวัสดิวงศ์ ปฏิทัศน์
 230. นายสะอาด ปายะนันทน์
 231. พลตรี สัณห์ จิตรปฏิมา
 232. พันเอก สัมผัส พาสนองภิญโญ
 233. นายสานนท์ สายสว่าง
 234. นายสาย หุตะเจริญ
 235. พลโท สายหยุด เกิดผล
 236. พลโท สำราญ แพทยกุล
 237. พันเอก สิงห์ นาควัชระ
 238. พลตรี สิทธิ จิรโรจน์
 239. พันเอก สิทธิ ศิลปสุขุม
 240. นายสิริลักษณ์ จันทรางศุ
 241. นายสุกิจ นิมมานเหมินทร์
 242. พันตำรวจเอก สุธรรม วรวิเชียรวงษ์
 243. พลเรือตรี สุภา คชเสนี
 244. พลเรือโท สุวิเชียร ฟุ้งลัดดา
 245. นายสุวิชช์ พันธุเศรษฐ
 246. พลตำรวจโท สรพล มัลลิกะมาลย์
 247. พันเอก สุรินทร์ ผลประไพ
 248. พลเอก สุรกิจ มัยลาภ
 249. นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
 250. พลตำรวจโท สุรพล จุลละพราหมณ์
 251. นายสุพัฒน์ สุธาธรรม
 252. พลอากาศตรี สุรยุทธ รุ่งสว่าง
 253. พลเรือเอก สงัด ชลออยู่
 254. พลตรี สมศักดิ์ ปัญจมานนท์
 255. พลเรือตรี สว่าง ขันธนภา
 256. พลอากาศโท สวน สุขเสริม
 257. พลอากาศโท สวัสดิ์ โพธิวิหค
 258. พลตรี สาคร วีระศักดิ์
 259. พลเรือโท สนธิ บุณยะชัย
 260. นายสนั่น เกตุทัต
 261. พลโท เสริม ณนคร
 262. พันเอก เสวก นนทรีย์
 263. พันเอก เสนาะ สัมมาวาจ
 264. นายเสนาะ อูนากูล
 265. พลตรี แสวง ขมะสุนทร
 266. พันเอก แสวง จามรจันทร์
 267. นายแสวง พูลสุข
 268. นายโสรัจ สุจริตกุล
 269. พลเรือตรี โสภณ สุสาณเศรษฐกร
 270. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
 271. พลตรี หิรัญ ศิริวัฒน์
 272. นายอดุลย์ บินสะอาด
 273. นายอนะ รมยานนท์
 274. พลเรือเอก อนันต์ เนตรโรจน์
 275. นายอนันต์ ภู่ชะอุ่ม
 276. พันโท อนันต์ ยูสานนท์
 277. พลเรือเอก อภัย สีตกะลิน
 278. พลเรือโท อมร ศิริกายะ
 279. นายอรรถ วิสูตรโยธาภิบาล
 280. พันเอก อร่าม ศรีอักขรินทร์
 281. พลตรี อรุณ ทวาทศิน
 282. พันเอก อรุณ สังขพงษ์
 283. นาวาเอก อัญเชิญ นิทธยุ
 284. พันเอก อัมพร ศรีแสง
 285. พันเอก อาจศึก ดวงสว่าง
 286. พันเอก อาทิตย์ กำลังเอก
 287. พลตรี อารมณ์ ทับทิมไทย
 288. พันเอก อารีย์ ธิยะใจ
 289. นายอำนวย วีรวรรณ
 290. พลตรี อำนาจ ดำริกาญจน์
 291. พันเอก อำพัน ณ พัทลุง
 292. นายอินทรี จันทรสถิตย์
 293. นายอุกฤษ มงคลนาวิน
 294. นายอุดม โปษะกฤษณะ
 295. พันเอก อุไร สุคันธนาค
 296. พลอากาศโท เอื้อน เขมะสิงคิ
 297. พลตรี เอี้อม จิระพงศ์
 298. พันเอก ถนัด คอมันตร์
 299. นายเทียน อัชกุล

อ้างอิง

แก้