ชุบ กาญจนประกร

ศาสตราจารย์ ชุบ กาญจนประกร เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน ในรัฐบาลพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เป็นอดีตอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และอดีตนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น

ศาสตราจารย์
ชุบ กาญจนประกร
ม.ว.ม., ป.ช.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ก่อนหน้า พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันท์
ถัดไป สุรินทร์ เศรษฐมานิต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด พ.ศ. 2459
เสียชีวิต 29 มิถุนายน พ.ศ. 2525

ประวัติแก้ไข

ชุบ กาญจนประกร เคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์[1] ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2517 หลังจากนั้นได้เข้ารับหน้าที่เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ[2]

ในปี พ.ศ. 2519 เขาได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแห่งชาติ ให้ทำหน้าที่ประธานอนุกรรมการวางนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผลการดำเนินงานในครั้งนั้นได้มีข้อเสนอแนะให้มีการจัดตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน แต่ยังไม่ทันได้ดำเนินการก็มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลเสียก่อน[3] จนกระทั่งได้มีการจัดตั้งกระทรวงดังกล่าว ในปี พ.ศ. 2522 และมีพลเอก เกรียงศักดิ์ เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ในระยะแรก ต่อมานายชุบ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการพลังงาน[4]

ชุบ กาญจนประกร ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์[5]

ชุบ กาญจนประกร ถึงแก่อนิจกรรม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2525 สิริอายุได้ 66 ปี[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. [1]
  2. http://www.charm.siamtechu.net/eBook/AsianComputerManBook/pdf/Chapter23.pdf
  3. "ประวัติหน่วยงาน". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2013-05-17. สืบค้นเมื่อ 2013-07-17.
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
  5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2507/D/108/2731.PDF
  6. ประวัติบุคคลสำคัญ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๐๙ - ปัจจุบัน
  7. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๗ ตอนที่ ๖๓ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๓๔, ๑๘ เมษายน ๒๕๒๓
  8. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๙๑ ตอนที่ ๒๒๙ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๒, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๗
  9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๘๙ ตอนที่ ๒๐๒ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๒๑๓, ๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๕