ประสงค์ คุณะดิลก

พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก (23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458 - 30 มีนาคม พ.ศ. 2532)[1] เป็นอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์

พลอากาศเอก
ประสงค์ คุณะดิลก
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 – 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
ดำรงตำแหน่ง
11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 – 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
นายกรัฐมนตรี พลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2458
เสียชีวิต 30 มีนาคม พ.ศ. 2532

ประวัติแก้ไข

พล.อ.อ.ประสงค์ เป็นทหารอากาศชาวไทย เคยดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกองบิน 1 เมื่อปี พ.ศ. 2490[2] เคยร่วมรบในสงครามไทย-ฝรั่งเศส

หลังการรัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2519 พล.อ.อ.ประสงค์ ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ให้ทำหน้าที่กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ (ป.ป.ป.)[3]

พล.อ.อ.ประสงค์ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม ในรัฐบาลพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520[4] ต่อมาในรัฐบาลใหม่ของพลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ เขาได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม[5] และหลังจากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจและลงมติเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2523 เขาได้ปรับไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม[6] แทน ประสิทธิ์ ณรงค์เดช ซึ่งถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. พระศรีวิสุทธิกวี (พิจิตร), ตายแล้วไปไหน / โดย ฐิตวณฺโณ ภิกขุ. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, 2532
  2. ทำเนียบผู้บังคับบัญชา กองบิน 1[ลิงก์เสีย]
  3. คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๔๕/๒๕๑๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
  4. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๓ ราย)
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๔ ราย)
  6. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๗ ราย)
  7. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  8. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  9. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  10. แจ้งความสำนักคณะรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์