รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมของไทย

รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงกลาโหม
ตรากระทรวง
กระทรวงกลาโหม
สมาชิกของคณะรัฐมนตรีไทย
รายงานต่อนายกรัฐมนตรีไทย และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของคณะรัฐมนตรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งพลโท หลวงพรหมโยธี
สถาปนา13 เมษายน พ.ศ. 2482
เว็บไซต์กระทรวงกลาโหม

รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม แก้

      คณะผู้ก่อการรัฐประหาร
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม ครม.
คณะที่
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1
(1)
  พลเอก มังกร พรหมโยธี 9 13 เมษายน พ.ศ. 2482 19 สิงหาคม พ.ศ. 2484
2   พลเอก จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ 26 กันยายน พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
1
(2)
  พลเอก มังกร พรหมโยธี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2484 7 มีนาคม พ.ศ. 2485
3   พลโท พิชิต เกรียงศักดิ์พิชิต 10 10 มีนาคม พ.ศ. 2485 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486
4   พลโท สวัสดิ์ สวัสดิ์รณรงค์ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2486 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2487
5   พลโท ชิต มั่นศิลป์ สินาดโยธารักษ์ 11 24 สิงหาคม พ.ศ. 2487 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
6   พลเอก จิร วิชิตสงคราม 6 มกราคม พ.ศ. 2488 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488
7   พลเรือตรี สังวรณ์ สุวรรณชีพ 12 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
8   พลอากาศโท หลวงเทวฤทธิพันลึก (กาพย์ ทัตตานนท์) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2488 17 กันยายน พ.ศ. 2488
9
(1,2)
  พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 16 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489
18 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
คณะทหารแห่งชาติ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
10   พลตรี น้อม เกตุนุติ 19 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
11   นาวาเอก พระยาวิชิตชลธี (ทองดี สุวรรณพฤกษ์) 20 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 8 เมษายน พ.ศ. 2491
12   พลเรือตรี หลวงสินธาวณัติก์ (เหล่ว ทีปะนาวิน) 21 8 เมษายน พ.ศ. 2491 25 มิถุนายน พ.ศ. 2492
13   พลโท ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ 22 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
14
(1,2)
  พลเรือโท หลวงสุนาวินวิวัฒน์ (พิศาล สุนาวินวิวัฒน์) 16 มกราคม พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
24 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
15
(1,2)
  จอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2494 23 มีนาคม พ.ศ. 2495
25 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
16   จอมพล ผิน ชุณหะวัณ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
17   จอมพล ถนอม กิตติขจร 26 31 มีนาคม พ.ศ. 2500 12 กันยายน พ.ศ. 2500
คณะปฏิวัติ 16 กันยายน พ.ศ. 2500 21 กันยายน พ.ศ. 2500
18
(1)
  พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 27 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
19
(1)
  พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์ 23 กันยายน พ.ศ. 2500 26 ธันวาคม พ.ศ. 2500
18
(2)
  พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 28 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
19
(2)
  พลเรือโท สนอง ธนศักดิ์ 1 มกราคม พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
20   พลอากาศเอก ทวี จุลละทรัพย์ 30 11 ธันวาคม พ.ศ. 2506 7 มีนาคม พ.ศ. 2512
21   พลเอก จิตติ นาวีเสถียร 31 9 มีนาคม พ.ศ. 2512 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
22   พลเอก กฤษณ์ สีวะรา 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
สภาบริหารคณะปฏิวัติ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 17 ธันวาคม พ.ศ. 2515
23
(1)
  พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 32 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
18
(3)
  พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา 19 ธันวาคม พ.ศ. 2515 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516
23
(2)
  พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 33 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
24   พลเอก สุรกิจ มัยลาภ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
23
(3)
  พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 34 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
25   พลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
23
(4)
  พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 35 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
26   พลอากาศโท อุสาห์ ชัยนาม 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
27   พลเรือเอก กมล สีตกะลิน 36 17 มีนาคม พ.ศ. 2518 8 มกราคม พ.ศ. 2519
28   พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา 37 21 เมษายน พ.ศ. 2519 28 เมษายน พ.ศ. 2519
คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
29   นาย นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ 38 5 ตุลาคม พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
30   พลเอก เล็ก แนวมาลี 39 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
23
(5)
  พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์ 40 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521
31   พลอากาศเอก ประสงค์ คุณะดิลก 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522
32   พลเอก ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
33   พลเรือเอก อมร ศิริกายะ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2521 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
34
(1)
  พลเรือเอก กวี สิงหะ 41 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
35
(1)
  พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
34
(2)
  พลเรือเอก กวี สิงหะ 42 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524
35
(2)
  พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 21 มีนาคม พ.ศ. 2523 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
36   พลเรือเอก สมุทร์ สหนาวิน 19 ธันวาคม พ.ศ. 2524 19 มีนาคม พ.ศ. 2526
35
(3)
  พลอากาศเอก พะเนียง กานตรัตน์ 43 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 5 สิงหาคม พ.ศ. 2529
37   พลเอก อาทิตย์ กำลังเอก 46 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.) 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 มีนาคม พ.ศ. 2534
38   พลเอก วิมล วงศ์วานิช 47 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
39   พลอากาศเอก พิศิษฐ์ ศาลิคุปต์ 6 มีนาคม พ.ศ. 2534 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
40 ไฟล์:ชัชชม กันหลง.jpg พลเอก ชัชชม กันหลง 48 17 เมษายน พ.ศ. 2535 10 มิถุนายน พ.ศ. 2535
41   พลตรี สมบัติ รอดโพธิ์ทอง 50 29 กันยายน พ.ศ. 2535 12 ตุลาคม พ.ศ. 2537
42   พลเรือโท โรช วิภัติภูมิประเทศ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2537 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538
43   พลเอก วิโรจน์ แสงสนิท 51 27 กันยายน พ.ศ. 2539 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
44   พลเอก วัฒนชัย วุฒิศิริ 53 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 6 มกราคม พ.ศ. 2544
45
(1)
  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 54 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 3 ตุลาคม พ.ศ. 2545
คณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ (คปค.) 19 กันยายน พ.ศ. 2549 1 ตุลาคม พ.ศ. 2549
45
(2)
  พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 60 30 มิถุนายน พ.ศ. 2556 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557
46   พลเอก อุดมเดช สีตบุตร 61 30 สิงหาคม พ.ศ. 2557 23 พฤศจิกายน 2560
47   พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล 62 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 1 กันยายน 2566 1 กันยายน พ.ศ. 2566
48 [[ไฟล์ เท่าพิภพ 2020 04.jpg เท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร 63 30 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน