ชัยชาญ ช้างมงคล

พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก [1] ชัยชาญ ช้างมงคล (ชื่อเล่น: ช้าง, บิ๊กช้าง เกิด 25 มกราคม 2500) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 2 สมัย หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นราชองครักษ์เวร[2]รองหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557[3]ปลัดกระทรวงกลาโหม อุปนายกสภาทหารผ่านศึกคนที่สอง[4] ตุลาการศาลทหารสูงสุด[5]นายทหารพิเศษ ประจำกรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และประจำกรมนักเรียนนายเรืออากาศรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช อดีตรอง ปลัดกระทรวงกลาโหม สมาชิก สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ราชองครักษ์พิเศษ[6]

ชัยชาญ ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน 2560
นายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้า อุดมเดช สีตบุตร
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560
ก่อนหน้า พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา
ถัดไป พลเอก เทพพงศ์ ทิพยจันทร์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
3 กุมภาพันธ์ 2560 – 17 พฤศจิกายน 2560
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2500 (63 ปี)
บิดา สมาน ช้างมงคล
มารดา ละเมียด ช้างมงคล
คู่สมรส วิภาพร ช้างมงคล
บุตร ชนยชา ช้างมงคล
ศิษย์เก่า โรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.16)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.27)
การเข้าเป็นทหาร
สังกัด กระทรวงกลาโหม
ปีปฏิบัติงาน 2523 – 2560
ยศ RTA OF-9 (General).svg พลเอก
RTN OF-9 (Admiral).svg พลเรือเอก
RTAF OF-9 (Air Chief Marshal).svg พลอากาศเอก

กรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง[7]กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ[8]กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว[9]กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[10]กรรมการ ในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[11]

อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม อดีตหัวหน้าฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมและอดีตประธานตรวจสอบคดีทุจริต อุทยานราชภักดิ์ อดีต กรรมการ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

ประวัติแก้ไข

พลเอก ชัยชาญหรือที่สื่อมวลชนมักจะเรียกว่า บิ๊กช้าง เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2500 เป็นบุตรชายของนายสมาน และนางละเมียด ช้างมงคล จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนวัดราชโอรส รุ่น 57 และจบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 27 รุ่นเดียวกับพลเอก พอพล มณีรินทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหมและพลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวิภาพร ช้างมงคลมีบุตรสาว 1 คนคือนางสาวชนยชา ช้างมงคล

รับราชการแก้ไข

พลเอก ชัยชาญรับราชการมาตั้งแต่ปี 2523 จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนจะได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 พลเอกชัยชาญได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 9 กันยายน 2559 พลเอกชัยชาญได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม สืบต่อจากพลเอกปรีชา จันทร์โอชา โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 [12]

วันที่ 10 มกราคม 2560 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก ให้กับพลเอกชัยชาญและโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ (พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล และ พลเอก สุรพงษ์ สุวรรณอัตถ์) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๔ ข หน้า ๑ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/137/1.PDF
 3. ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอน ๓๖ ง พิเศษ หน้า ๑ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 4. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/014/1.PDF
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/209/2.PDF
 6. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/027/7.PDF
 7. http://www.samutsongkhram.go.th/V2013/attachments/article/4389/665.pdf
 8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/135/100.PDF
 9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/065/1.PDF
 10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF
 11. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559
 12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 203 ง พิเศษ หน้า 1 9 กันยายน พ.ศ. 2559
 13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘ [จำนวน ๑๐,๘๗๖ ราย ๑. พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ ฯลฯ ]
 14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2555 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129 ตอน 35 ข หน้า 1 3 ธันวาคม พ.ศ. 2555
 15. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2549/B/023/1.PDF
ก่อนหน้า ชัยชาญ ช้างมงคล ถัดไป
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (ครม.6162)
(23 พฤศจิกายน 2560 – ปัจจุบัน)
  อยู่ในวาระ
พลเอก ปรีชา จันทร์โอชา   ปลัดกระทรวงกลาโหม
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)
  พล.อ.เทพพงศ์ ทิพยจันทร์