ชัยชาญ ช้างมงคล

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล (เกิด 25 มกราคม พ.ศ. 2500) ชื่อเล่น ช้าง อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประธานกรรมการในคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้[2] และเป็นราชองครักษ์เวร[3] อดีตสมาชิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ[4]อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม และราชองครักษ์พิเศษ[5]

ชัยชาญ ช้างมงคล
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 – 1 กันยายน พ.ศ. 2566
(5 ปี 282 วัน)
นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐมนตรีว่าการประวิตร วงษ์สุวรรณ
ประยุทธ์ จันทร์โอชา
ก่อนหน้าอุดมเดช สีตบุตร
ถัดไปพลเอก อุดมเดช สีตบุตร รักษาการ
ปลัดกระทรวงกลาโหม
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560
(0 ปี 364 วัน)
ก่อนหน้าปรีชา จันทร์โอชา
ถัดไปเทพพงศ์ ทิพยจันทร์
สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
ดำรงตำแหน่ง
3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 – 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
(0 ปี 287 วัน)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด25 มกราคม พ.ศ. 2500 (66 ปี)
คู่สมรสวิภาพร ช้างมงคล
บุตรชนยชา ช้างมงคล
บุพการี
 • สมาน ช้างมงคล (บิดา)
 • ละเมียด ช้างมงคล (มารดา)
ศิษย์เก่าโรงเรียนเตรียมทหาร (ตท.16)
โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า (จปร.27)
ยศที่ได้รับการแต่งตั้ง
รับใช้ ไทย
สังกัดกระทรวงกลาโหม
ประจำการพ.ศ. 2523–2560
ยศ พลเอก
พลเรือเอก
พลอากาศเอก[1]

ประวัติ แก้ไข

พลเอก ชัยชาญหรือที่สื่อมวลชนมักจะเรียกว่า บิ๊กช้าง เกิดเมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2500 เป็นบุตรชายของนายสมาน และนางละเมียด ช้างมงคล จบการศึกษาระดับมัธยม จากโรงเรียนวัดราชโอรส รุ่น 57 และจบการศึกษาจาก โรงเรียนเตรียมทหาร รุ่น 16 และ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า รุ่น 27 รุ่นเดียวกับพลเอก พอพล มณีรินทร์ รองปลัดกระทรวงกลาโหมและพลโท สมศักดิ์ นิลบรรเจิดกุล แม่ทัพภาคที่ 3

ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางวิภาพร ช้างมงคลมีบุตรสาว 1 คนคือนางสาวชนยชา ช้างมงคล

รับราชการ แก้ไข

พลเอก ชัยชาญรับราชการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 จนกระทั่งได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหมก่อนจะได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนกลาโหม

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558 พลเอกชัยชาญได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงกลาโหม

วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2559 พลเอกชัยชาญได้รับโปรดเกล้า ฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหม สืบต่อจากพลเอกปรีชา จันทร์โอชา โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 [6]

วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560 ได้มีพระราชโองการโปรดเกล้า ฯ พระราชทานยศ พลเรือเอก และ พลอากาศเอก ให้กับพลเอกชัยชาญและโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้เป็นนายทหารพิเศษประจำ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า โรงเรียนนายเรือ และ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

พลเอก ชัยชาญ ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม 2 สมัย ในรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา และเป็นหัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ นอกจากนั้นยังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการเพื่อเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง[7] กรรมการในคณะกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ[8] กรรมการในคณะกรรมการนโยบายการบริหารจัดการ การทำงานของคนต่างด้าว[9] กรรมการในคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ[10] กรรมการในคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี การประกาศใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559[11] ในช่วงรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชาอีกด้วย

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ แก้ไข

อ้างอิง แก้ไข

 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานยศทหารและแต่งตั้งนายทหารพิเศษ, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔ ข หน้า ๑, ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 2. เช็ก มติ ครม. แต่งตั้งครบทุกตำแหน่งที่นี่
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งราชองครักษ์, เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๗ ง หน้า ๑, ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพิ่มเติม, เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๓๖ ง หน้า ๑, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
 5. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ ให้นายทหารสัญญาบัตรและนายตำรวจชั้นสัญญาบัตร แต่งตั้งเป็นนายทหารราชองครักษ์พิเศษและนายตำรวจราชองครักษ์พิเศษ, เล่ม ๑๓๕ ตอนพิเศษ ๒๗ ง หน้า ๘, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ, เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๒๐๓ ง หน้า ๑, ๙ กันยายน ๒๕๕๙
 7. "สำเนาที่เก็บถาวร" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-09-18. สืบค้นเมื่อ 2017-03-01.
 8. ราชกิจจานุเบกษา, คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๖/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเฉพาะกิจ, เล่ม ๑๓๔ ตอนพิเศษ ๑๓๕ ง หน้า ๑๐๐, ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๖๕ ก หน้า ๕, ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๙ ก หน้า ๕, ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 11. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 210/2559" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2020-10-09. สืบค้นเมื่อ 2017-09-05.
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๘, เล่ม ๑๓๒ ตอนที่ ๓๑ ข หน้า ๒, ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๙, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๐, เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๘ ข หน้า ๔, ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
 15. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญพิทักษ์เสรีชน, เล่ม ๑๐๐ ตอนที่ ๑๒๗ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๔๙, ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๒๖
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญราชการชายแดน, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๖๔ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๖๕, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๓๕
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๐๙ ตอนที่ ๗๖ ง ฉบับพิเศษ หน้า ๑๗, ๑๐ มิถุนายน ๒๕๓๕
ก่อนหน้า ชัยชาญ ช้างมงคล ถัดไป
พลเอก อุดมเดช สีตบุตร    
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหม (ครม.6162)
(23 พฤศจิกายน พ ศ. 2560 – 1 กันยายน พ.ศ. 2566)
  พลเอก อุดมเดช สีตบุตร

รักษาการ

ปรีชา จันทร์โอชา    
ปลัดกระทรวงกลาโหม
(1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2560)
  เทพพงศ์ ทิพยจันทร์