คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 16

คณะรัฐมนตรี คณะที่ 16 ของไทย (11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 23 สิงหาคม พ.ศ. 2489)

คณะรัฐมนตรีปรีดี 2
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 16 แห่งราชอาณาจักรไทย
มิถุนายน - สิงหาคม พ.ศ. 2489
วันแต่งตั้ง11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489
วันสิ้นสุด23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
(0 ปี 73 วัน)
บุคคลและองค์กร
พระมหากษัตริย์พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
นายกรัฐมนตรีปรีดี พนมยงค์
พรรคร่วมรัฐบาลพรรคสหชีพ
พรรคแนวรัฐธรรมนูญ
พรรคฝ่ายค้านพรรคประชาธิปัตย์
ประวัติ
ก่อนหน้าคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 15
ถัดไปคณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 17

นายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรี ประกาศพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489

คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ชั่วคราว ตาม รัฐธรรมนูญ มาตรา 11 ประกอบด้วย พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์) และนายสงวน จูทะเตมีย์เป็นผู้ลงนามในประกาศ

พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ ประธานพฤฒสภา และนายเกษม บุญศรี ประธานสภาผู้แทน ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

รายชื่อคณะรัฐมนตรีคณะที่ 16 ของไทย แก้

ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี ดังนี้[1]


ดำรงตำแหน่งเมื่อตั้งคณะรัฐมนตรี
(จนสิ้นสุดคณะรัฐมนตรี)
  รัฐมนตรีว่าการ
  รัฐมนตรีช่วยว่าการ
  รัฐมนตรีลอย
ออกจากตำแหน่ง
เปลี่ยนแปลง/โยกย้าย
แต่งตั้งเพิ่ม
คณะรัฐมนตรีคณะที่ 16 ของไทย
ตำแหน่ง รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
นายกรัฐมนตรี นายปรีดี พนมยงค์ 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงกลาโหม   พลโท จิร วิชิตสงคราม 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
  พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงการคลัง   นายปรีดี พนมยงค์ 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
  นายวิจิตร ลุลิตานนท์ 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงการต่างประเทศ   นายดิเรก ชัยนาม 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงเกษตราธิการ   นายทวี บุณยเกตุ 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงคมนาคม   นายสพรั่ง เทพหัสดิน ณ อยุธยา 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงพาณิชย์   หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงมหาดไทย   พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงยุติธรรม   พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงศึกษาธิการ   นายเดือน บุนนาค 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงสาธารณสุข   พระยาสุนทรพิพิธ
(เชย สุนทรพิพิธ)
11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
กระทรวงอุตสาหกรรม   นายทองอินทร์ ภูริพัฒน์ 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี   พันเอก พระยาสุรพันธเสนี
(อิ้น บุนนาค)
11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี   ขุนระดับคดี
(ปัญญา รมยานนท์)
11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489
รัฐมนตรี   นายวิโรจน์ กมลพันธ์ 11 มิถุนายน พ.ศ.​ 2489 23 สิงหาคม​ พ.ศ. 2489

การแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 16 ของไทย แก้

คณะรัฐมนตรีแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และได้รับความไว้วางใจในวันเดียวกัน คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีคณะนี้ ปรากฏในหนังสือราชกิจจานุเบกษา พ.ศ. 2489 เล่ม 63 ตอน 42 หน้า 4

กรณีสวรรคตกับคณะรัฐมนตรีคณะที่ 16 ของไทย แก้

ก่อนหน้านี้ นายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศพระบรมราชโองการลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ซึ่ง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เป็นผู้ทรงลงพระปรมาภิไธยในประกาศ และพันตรีวิลาศ โอสถานนท์ ประธานพฤฒสภา และนายเกษม บุญศรี ประธานสภาผู้แทนฯ เป็นผู้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ แต่ยังไม่ได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรี

โดยที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลได้เสด็จสวรรคต นายปรีดี พนมยงค์ นายกรัฐมนตรี จึงได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง และโดยที่เห็นว่า นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัย ที่จักได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี จึงได้มีการแต่งตั้งนายปรีดี พนมยงค์ เป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ในวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2489 และมีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดนี้

การสิ้นสุดของคณะรัฐมนตรีคณะที่ 16 ของไทย แก้

คณะรัฐมนตรีคณะนี้สิ้นสุดลง เพราะเหตุที่นายกรัฐมนตรีได้กราบถวายบังคมลาออกจากตำแหน่ง เนื่องด้วยตรากตรำทำงานฉลองคุณประเทศชาติมาเป็นเวลาพอสมควร รู้สึกว่าสุขภาพเสื่อมโทรมลง ไม่สามารถจะปฏิบัติภารกิจของรัฐได้เต็มที่ จึงได้ลาออกเมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2489

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้