ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515

รัฐธรรมนูญไทย

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร พุทธศักราช 2515 เป็น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับที่ 9 ซึ่งได้ประกาศใช้ใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2515 ภายหลังจาก การปฏิวัติยึดอำนาจตัวเองของ จอมพลถนอม กิตติขจร เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เป็นผลสำเร็จโดยจอมพลถนอมเป็นผู้รับสนอง พระบรมราชโองการ

ธรรมนูญการปกครองราชอาณาจักร
พุทธศักราช 2515
ข้อมูลทั่วไป
ผู้ลงนามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันลงนาม15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
ผู้ลงนามรับรองจอมพล ถนอม กิตติขจร
(หัวหน้าคณะปฏิวัติ)
วันลงนามรับรอง15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
วันประกาศ15 ธันวาคม พ.ศ. 2515
(ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๘๙/ตอนที่ ๑๙๒/หน้า ๑/๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๕)
ท้องที่ใช้ไทย ราชอาณาจักรไทย

ซึ่งในธรรมนูญฉบับนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 23 มาตราและธรรมนูญฉบับนี้ได้นำมาตรา 17 สมัย จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งให้อำนาจบริหาร,นิติบัญญัติและตุลาการกลับมาใช้