ไพจิตร เอื้อทวีกุล

ศาสตราจารย์ ไพจิตร เอื้อทวีกุล (4 กันยายน พ.ศ. 2477 — 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558) เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้งกองทุนสนับสนุนการวิจัย[2]

ศาสตราจารย์
ไพจิตร เอื้อทวีกุล
ม.ป.ช., ม.ว.ม.
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
6 มีนาคม พ.ศ. 2534 – 22 มีนาคม พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ดำรงตำแหน่ง
18 มิถุนายน พ.ศ. 2535 – 28 กันยายน พ.ศ. 2535
นายกรัฐมนตรี อานันท์ ปันยารชุน
ก่อนหน้า ประยุทธ์ ศิริพานิชย์
ถัดไป พิศาล มูลศาสตรสาทร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 4 กันยายน พ.ศ. 2477[1]
เสียชีวิต 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558 (80 ปี)
คู่สมรส คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

ศ.ไพจิตร เอื้อทวีกุล หรือ ศ.ดร.ไพจิตร เอื้อทวีกุล เป็นอาจารย์ประจำคณะพัฒนาเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รับแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ เมื่อปี พ.ศ. 2519[3] และเคยดำรงตำแหน่งอธิการบดีในระหว่างปี พ.ศ. 2521 ถึงปี พ.ศ. 2524[4]

ศ.ไพจิตร เอื้อทวีกุล เคยดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลพลเอกเปรม ติณสูลานนท์[5] ซึ่งเขาเคยเป็นโจทย์ฟ้องหมิ่นประมาทนายประสาน มีเฟื่องศาสตร์ อดีตผู้อำนวยการหนังสือดาวสยาม จากกรณีกล่าวหาเรื่องการลดค่าเงินบาท จนนายประสาน แพ้คดีและต้องชดใช้เงินจำนวนมากให้แก่นายไพจิตร

ศ.ไพจิตร ได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในรัฐบาลนายอานันท์ ปันยารชุน (ครม.47)[6] และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (ครม.49)[7] ซึ่งเขาเป็นผู้รับผิดชอบโครงการสำคัญของรัฐบาลในสมัยนั้นคือ โครงการก่อสร้างเขื่อนปากมูล

ศ.ไพจิตร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[8]

ด้านชีวิตส่วนตัว ศ.ไพจิตร เอื้อทวีกุล สมรสกับ คุณหญิงกิ่งแก้ว เอื้อทวีกุล มีบุตรและธิดา รวม 2 คน[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. 1.0 1.1 [1]
  2. ชู “5 ศ.” เบื้องหลัง สกว.องค์กรหนุนงานวิจัยชาติมา 20 ปี
  3. คำสั่งหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ที่ ๒๙/๒๕๑๙ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน
  4. [2]
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ รัฐมนตรีลาออก ให้รัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่งและตั้งรัฐมนตรี (ปรับปรุงคณะรัฐมนตรีในสมัยพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ เป็นนายกรัฐมนตรี จำนวน ๒๖ ราย)
  6. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๓๔ ราย)เล่ม 108 ตอนที่ 45 วันที่ 6 มีนาคม 2534
  7. ราชกิจจานุเบกษา, พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๒๖ ราย)เล่ม 109 ตอนที่ 69 วันที่ 14 มิถุนายน 2535
  8. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  9. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ชั้นสายสะพาย)
  10. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จำนวน ๓,๐๘๒ ราย) เล่ม ๑๐๘ ตอน ๒๐๘ ง ฉบับพิเศษ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๔ หน้า ๑