บดี จุณณานนท์

บดี จุณณานนท์ (30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 —) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา และอดีตผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เป็นที่รู้จักในฐานะที่เป็นผู้อำนวยการสำนักงบประมาณที่ครองตำแหน่งอยู่นานที่สุด[2] และยังเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

บดี จุณณานนท์
ม.ป.ช., ม.ว.ม., ท.จ.ว.
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ดำรงตำแหน่ง
24 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 – 27 กันยายน พ.ศ. 2539
นายกรัฐมนตรี บรรหาร ศิลปอาชา
ก่อนหน้า สุรเกียรติ์ เสถียรไทย
ถัดไป ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ดำรงตำแหน่ง
1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 – 30 กันยายน พ.ศ. 2536
ก่อนหน้า นาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณะรุจิ
ถัดไป วิษณุ เครืองาม
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 (85 ปี)[1]
คู่สมรส ร.ท.หญิง รุจิราภรณ์ จุณณานนท์
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

บดี จุณณานนท์ เกิดเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2478 เป็นบุตรของพระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สิทธิ จุณณานนท์) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับ คุณหญิงพร้อมเพรา อรรถการีย์นิพนธ์ ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับ ร.ท.(หญิง) รุจิราภรณ์ จุณณานนท์ (ธิดาคนโตของ พลโทอัมพร จินตกานนท์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงยุติธรรม และ คุณหญิงรุจี จินตกานนท์) มีบุตรธิดา รวม 3 คน

การศึกษาแก้ไข

นายบดี จุณณานนท์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รุ่นที่ 14) ซึ่งนายบดี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นในปี พ.ศ. 2529[3]ระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จาก Wayne State University

นอกจากนี้นายบดี จุณณานนท์ ยังได้รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร อีกด้วย

การทำงานแก้ไข

นายบดี จุณณานนท์ เริ่มรับราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง จนได้รับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ ในปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2535 และครั้งที่สอง ในปี พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538 นอกจากนั้น ยังได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2537 - ปัจจุบัน

นายบดี เคยได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในปี พ.ศ. 2516[4] และได้รับแต่งตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา ในปี พ.ศ. 2539[5]

ในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2560 เขามีชื่อปรากฏตามหนังสือพิมพ์อีกครั้ง เนื่องจาก เขาเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัท รถตู้ที่มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ซื้อประกันภัยรถยนต์ ซึ่งปรากฏว่าผลประกอบการเป็นที่ขาดทุนมาโดยตลอด เลยมีการคาดว่าบริษัทประกันภัยที่ เขาเป็นประธานกรรมการบริหาร จะไม่มีเงินจ่ายให้บุคคลที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ[6]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศเกียรติคุณ ผู้ได้รับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 29 ธันวาคม 2531 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2. ตำนาน "ขุนคลัง" เมืองไทย ขออย่าง "ดร.ป๋วย" อีกสักครั้ง
  3. นิสิตเก่าดีเด่น ปี 2529
  4. พระบรมราชโองการ แต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
  5. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา
  6. เปิดตัว บ.ประกันภัยรถตู้มรณะ 25 ศพ! เครือนักการเมือง-ธุรกิจดังยุบยั่บ?
  7. ราชกิจจานุเบกษา,แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ หน้า 40 เล่ม 98 ตอนที่ 209 17 ธันวาคม 2524
  8. ราชกิจจานุเบกษา,ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฉบับพิเศษ เล่ม 107 ตอนที่ 74 4 พฤษภาคม 2533