รายชื่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีของไทย

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ระดับ 11 (ประเภทบริหาร ระดับสูง) สังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำหน้าที่ปฏิบัติงานในส่วนของการประชุม และให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ การนำมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่อยู่ภายใต้กระทรวงใดไปปฏิบัติ เช่น การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การเปิดและปิดสมัยประชุมสภา เป็นต้น

ตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนี้มักสับสนกับตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งปฏิบัติงานเฉพาะในส่วนของนายกรัฐมนตรี และรองนายกรัฐมนตรีเท่านั้น

รายนามเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แก้

นับตั้งแต่การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ประเทศไทยมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ดังนี้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   ร้อยโทประยูร ภมรมนตรี 14 กันยายน พ.ศ. 2475[1] 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2476
2   พลเรือตรีถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2476 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2478
3   ดิเรก ชัยนาม 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2483
4   ทวี บุณยเกตุ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2483 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486
5   พันโท ไชย ประทีปะเสน 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2486 5 สิงหาคม พ.ศ. 2487
-   ทวี บุณยเกตุ

(รักษาการ)[2]

5 สิงหาคม พ.ศ. 2487 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489
6   หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2489 27 มีนาคม พ.ศ. 2489
7   หลวงชำนาญอักษร (ศริ เพ็ชรบุล) 28 มีนาคม พ.ศ. 2489 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502
8   มนูญ บริสุทธิ์ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 11 มีนาคม พ.ศ. 2512
9   พลตำรวจตรีสง่า กิตติขจร 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 7 ตุลาคม พ.ศ. 2514
10   พลเรือเอกอนันต์ เนตรโรจน์ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2514 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
11   ปลั่ง มีจุล 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 30 กันยายน พ.ศ. 2528
12 ไฟล์:อนันต์ อนันตกูล.jpg อนันต์ อนันตกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2528 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533
13   อภิลาส โอสถานนท์ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 30 กันยายน พ.ศ. 2533
14   พันตำรวจตรี ยงยุทธ สาระสมบัติ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 4 มีนาคม พ.ศ. 2534
15   นาวาอากาศเอก โสภณ สุวรรณะรุจิ 5 มีนาคม พ.ศ. 2534 30 กันยายน พ.ศ. 2535
16   บดี จุณณานนท์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2535 30 กันยายน พ.ศ. 2536
17   วิษณุ เครืองาม 1 ตุลาคม พ.ศ. 2536 1 ตุลาคม พ.ศ. 2545
18   บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 1 เมษายน พ.ศ. 2546 10 มิถุนายน พ.ศ. 2549
19   รองพล เจริญพันธุ์ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2549 28 กันยายน พ.ศ. 2550
20   สุรชัย ภู่ประเสริฐ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2550 30 กันยายน พ.ศ. 2553
21   อำพน กิตติอำพน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[3] 30 กันยายน พ.ศ. 2559
22   ธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส 1 ตุลาคม พ.ศ. 2559(รักษาการแทน) 26 มกราคม พ.ศ. 2560
26 มกราคม พ.ศ. 2560[4] 30 กันยายน พ.ศ. 2564
23   ณัฐฎ์จารี อนันตศิลป์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564[5]

อ้างอิง แก้

แหล่งข้อมูลอื่น แก้