รายชื่อเลขาธิการนายกรัฐมนตรีของไทย

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นตำแหน่งข้าราชการการเมือง สังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เริ่มแต่งตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2485 เดิมใช้ชื่อตำแหน่งว่า เลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี สังกัดสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และ เลขาธิการบริหารนายกรัฐมนตรี สังกัด สำนักบริหารนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ยุบรวม 2 หน่วยงานเข้าด้วยกันเป็นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และมีตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
แห่งราชอาณาจักรไทย
ตราราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช

ตั้งแต่ 6 กันยายน พ.ศ. 2566
ผู้เสนอชื่อนายกรัฐมนตรีไทย
ผู้แต่งตั้งคณะรัฐมนตรีไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพันโท ไชย ประทีปะเสน
สถาปนา1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485
เว็บไซต์สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พันโท ไชย ประทีปะเสน จอมพล ป. พิบูลสงคราม 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2485[1] 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487
2   พันเอก ศิลป์ รัตนพิบูลชัย จอมพล ป. พิบูลสงคราม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2487[2] 1 สิงหาคม พ.ศ. 2487
3   ทองเปลว ชลภูมิ ควง อภัยวงศ์ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2487[3] 12 มีนาคม พ.ศ. 2488
4   เชียด อภัยวงศ์ ควง อภัยวงศ์
ทวี บุณยเกตุ
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช
ปรีดี พนมยงค์
12 มีนาคม พ.ศ. 2488[4] 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2489
5   หม่อมหลวงขาบ กุญชร จอมพล ป. พิบูลสงคราม 1 เมษายน พ.ศ. 2497 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2498
6   ฉาย วิโรจน์ศิริ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2498 16 กันยายน พ.ศ. 2500

เลขาธิการทำเนียบนายกรัฐมนตรี แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
7   พันเอก แสวง เสนาณรงค์ ถนอม กิตติขจร 18 มกราคม พ.ศ. 2501 พ.ศ. 2502
8   พลตรี เนตร เขมะโยธิน สฤษดิ์ ธนะรัชต์ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502[5] พ.ศ. 2506
9   พลตรี ชูศักดิ์ วัฒนรณชัย ถนอม กิตติขจร พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508

เลขาธิการบริหารนายกรัฐมนตรี แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
10   พลโท อัมพร จินตกานนท์ จอมพลถนอม กิตติขจร 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502[5] พ.ศ. 2506
11   สงวน จันทรสาขา[6] จอมพลถนอม กิตติขจร 1 กันยายน พ.ศ. 2506 พ.ศ. 2508

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป รายนาม นายกรัฐมนตรี เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
12
(1)
  ประกายเพชร อินทุโสภณ สัญญา ธรรมศักดิ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2517
12
(2)
27 พฤษภาคม พ.ศ. 2517 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518
13
(1)
  นิธิพัฒน์ ชาลีจันทร์ หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 13 มีนาคม พ.ศ. 2518
13
(2)
หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 14 มีนาคม พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519
13
(3)
หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช 20 เมษายน พ.ศ. 2519 23 กันยายน พ.ศ. 2519
13
(4)
25 กันยายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
14   เสริมศักดิ์ เทพาคำ ธานินทร์ กรัยวิเชียร 8 ตุลาคม พ.ศ. 2519 19 ตุลาคม พ.ศ. 2520
15
(1)
  พลเอก พร ธนะภูมิ พลเอก เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 21 ธันวาคม พ.ศ. 2521
15
(2)
12 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 3 มีนาคม พ.ศ. 2523
16   พลตรี จำลอง ศรีเมือง พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2523 พ.ศ. 2524
17   พลโท จันทรคุปต์ สิริสุทธิ์ พ.ศ. 2524 พ.ศ. 2529
18   นาวาอากาศตรี ประสงค์ สุ่นศิริ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2529 4 สิงหาคม พ.ศ. 2531
19   พลเอก ปัญญา สิงห์ศักดา พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2531 9 ธันวาคม พ.ศ. 2533
20   พลเอก วันชัย จิตต์จำนงค์ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2533 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
21   สถาพร กวิตานนท์ อานันท์ ปันยารชุน 7 มีนาคม พ.ศ. 2534 7 เมษายน พ.ศ. 2535
22   โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์ พลเอก สุจินดา คราประยูร 22 เมษายน พ.ศ. 2535 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
23   วิทย์ รายนานนท์ อานันท์ ปันยารชุน 17 มิถุนายน พ.ศ. 2535 13 กันยายน พ.ศ. 2535
24   ธวัช วิชัยดิษฐ ชวน หลีกภัย 2 ตุลาคม พ.ศ. 2535 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
25   เดช บุญ-หลง บรรหาร ศิลปอาชา 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539
26   บุญชง วีสมหมาย พลเอก ชวลิต ยงใจยุทธ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2539 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540
27
(1)
  นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ ชวน หลีกภัย 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2540 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544
28
(1)
  พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545
29   ยงยุทธ ติยะไพรัช 8 ตุลาคม พ.ศ. 2545 11 มีนาคม พ.ศ. 2548
28
(2)
  พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช 14 มีนาคม พ.ศ. 2548 19 กันยายน พ.ศ. 2549
30 ไฟล์:พงษ์เทพ เทศประทีป.jpg พลเอก พงษ์เทพ เทศประทีป พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2549 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551
31   ธีรพล นพรัมภา สมัคร สุนทรเวช 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551 18 กันยายน พ.ศ. 2551
32   ชูศักดิ์ ศิรินิล สมชาย วงศ์สวัสดิ์ 29 กันยายน พ.ศ. 2551 2 ธันวาคม พ.ศ. 2551
27
(2)
  นิพนธ์ พร้อมพันธุ์ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2551 15 มกราคม พ.ศ. 2553
33   กอร์ปศักดิ์ สภาวสุ 13 มกราคม พ.ศ. 2553 31 ธันวาคม พ.ศ. 2553
34   อัญชลี วานิช เทพบุตร 4 มกราคม พ.ศ. 2554 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554
35   บัณฑูร สุภัควณิช ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555
- ไฟล์:ธวัช บุญเฟื่อง.jpg พลตำรวจตรี ธวัช บุญเฟื่อง
(รักษาการ)
28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555
36   สุรนันทน์ เวชชาชีวะ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2555 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
37   พลเอก วิลาศ อรุณศรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 16 กันยายน พ.ศ. 2557 [7] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
38   ดิสทัต โหตระกิตย์ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2562[8] 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565
39   พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 20 ธันวาคม พ.ศ. 2565 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566
28
(3)
  พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช เศรษฐา ทวีสิน 6 กันยายน พ.ศ. 2566 ปัจจุบัน

แหล่งข้อมูลอื่น แก้

อ้างอิง แก้

  1. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  2. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  3. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  4. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ตั้งเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  5. 5.0 5.1 แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
  6. แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมืองในสำนักนายกรัฐมนตรี
  7. "คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 105/2557 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2022-10-28. สืบค้นเมื่อ 2022-10-28.
  8. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 162/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดิสทัต โหตระกิตย์), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562