สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล[4]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretariat of the Prime Minister
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
งบประมาณ 7,102.5545 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ดิสทัต โหตระกิตย์[2], เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ปราณี ศรีประเสิรฐ, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
วิสุนี บุนนาค, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
ประทีป กีรติเรขา, รองเลขาธิการ (ฝ่ายการเมือง)
กอบศักดิ์ ภูตระกูล, รองเลขาธิการ (ฝ่ายการเมือง)
บรรสาน บุนนาค, รองเลขาธิการ (ฝ่ายการเมือง) [3]
ดวงสุดา ศรียงค์, ผู้ช่วยเลขาธิการ
นงนุช ธนเศรษฐ, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
spm.thaigov.go.th

ประวัติแก้ไข

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทั่งปี พ.ศ. 2502 ได้มีการแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรีออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี แต่ในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ยุบรวมสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี เข้ารวมกับสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2 ปราณี ศรีประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
3 นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
4 วิสุนี บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
5 ประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
6 บรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
7 พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
8 กอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์
9 สุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายวิษณุ เครืองาม
10 ไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
11 พลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล
12 ดวงสุดา ศรียงค์ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
13 นงนุช ธนเศรษฐ ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแก้ไข

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ[5] ปัจจุบันมี ดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง มีจำนวนเท่ากับจำนวนรองนายกรัฐมนตรี บวกสาม

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข