สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล[3]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretariat of the Prime Minister
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
งบประมาณ 7,102.5545 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ดิสทัต โหตระกิตย์[2], เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
นันทวรรณ ชื่นศิริ, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
ดวงสุดา ศรียงค์, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
spm.thaigov.go.th

ประวัติแก้ไข

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ก่อตั้งขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 เพื่อทำหน้าที่เลขานุการของนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทั่งปี พ.ศ. 2502 ได้มีการแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรีออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี แต่ในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ยุบรวมสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี เข้ารวมกับสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2 นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
3 นันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)[4]
4 ดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
5 ประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
6 บรรสาน บุนนาค รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
7 พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
8 สุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายวิษณุ เครืองาม
9 พลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล
10 ไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
11 ว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
12 ว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแก้ไข

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ[5] ปัจจุบันมี ดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง มีจำนวนเท่ากับจำนวนรองนายกรัฐมนตรี บวกสาม

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 162/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดิสทัต โหตระกิตย์), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
  3. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  4. [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/287/T_0006.PDF ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางนันทวรรณ ชื่นศิริและนางสาวดวงสุดา ศรียงค์)
  5. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534