สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการ ระดับกรม ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มี ภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการด้านการเมือง ด้านวิชาการ ด้านเลขานุการ ตลอดจนการบริหารราชการของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี รวมทั้งข้าราชการการเมืองในสำนักเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล[3]

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
Secretariat of the Prime Minister
Seal of the Office of the Prime Minister of Thailand.svg
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
ภาพรวม
งบประมาณ 7,102.5545 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหารหลัก ดิสทัต โหตระกิตย์[2], เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
นันทวรรณ ชื่นศิริ, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
ดวงสุดา ศรียงค์, รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร)
ต้นสังกัด สำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์
spm.thaigov.go.th

ประวัติแก้ไข

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี[4] ก่อตั้งนับตั้งแต่ การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 ที่คณะราษฎรได้มีประกาศประธานคณะกรรมการราษฎรเพื่อยุบเลิกกรม ราชเลขาธิการและได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยธรรมนูญราชการฝ่ายพลเรือน พ.ศ. 2476 ก่อตั้งสำนักงานรัฐมนตรีขึ้นในกระทรวงต่างๆ เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินโดยเฉพาะงานทางการเมืองภารกิจในระบอบประชาธิปไตย ซึ่งสำนักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรีที่ทำหน้าที่สำนักงานรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น มีส่วนราชการในสังกัดเพียง 2 แผนก คือ แผนกการเมือง และแผนกตรวจสอบเรื่องราวและความเห็น (ปัจจุบัน คือ กองประสานงานการเมือง และกองงานนายกรัฐมนตรี ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี) และต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี กระทั่งปี พ.ศ. 2502 ได้มีการแยกหน่วยงานที่ทำหน้าที่เลขานุการนายกรัฐมนตรีออกเป็น 2 หน่วยงาน คือ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี แต่ในปี พ.ศ. 2508 จึงได้ยุบรวมสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี เข้ารวมกับสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และได้เปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน

ผู้บริหารแก้ไข

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 ดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
2 นิชา หิรัญบูรณะ ธุวธรรม รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
3 นันทวรรณ ชื่นศิริ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)[5]
4 ดวงสุดา ศรียงค์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายบริหาร)
5 ประทีป กีรติเรขา รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)[6]
6 อนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)[7]
7 ว่าง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)
8 พลตำรวจเอก ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ
9 สุรชัย ภู่ประเสริฐ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายวิษณุ เครืองาม
10 พลพีร์ สุวรรณฉวี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล
11 ไชยยศ จิรเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์
12 สุนทร ชัยยินดีภูมิ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง) ประจำนายดอน ปรมัตถ์วินัย
13 เอกบุญ วงศ์สวัสดิ์กุล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ฝ่ายการเมือง)[8] ประจำนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์
14 ว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
15 ว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

เลขาธิการนายกรัฐมนตรีแก้ไข

เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง เป็นข้าราชการการเมือง และรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร และผู้ช่วยเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ[9] ปัจจุบันมี ดิสทัต โหตระกิตย์ เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง มีจำนวนเท่ากับจำนวนรองนายกรัฐมนตรี บวกสาม[10]

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 162/2562 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายดิสทัต โหตระกิตย์), สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, สืบค้นวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
  3. "สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี". คลังข้อมูลเก่า เก็บจาก แหล่งเดิม เมื่อ 2006-10-04. สืบค้นเมื่อ 2010-08-15.
  4. อภิชาติ คุณวัฒน์บัณฑิต, สำนักงานรัฐมนตรี : หน่วยงานในระบอบใหม่เพื่อขับเคลื่อนประชาธิปไตยสยาม, เอกสารวิชาการส่วนบุคคล:สถาบันพระปกเกล้า
  5. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (นางนันทวรรณ ชื่นศิริและนางสาวดวงสุดา ศรียงค์)
  6. ฮือฮา !!! ครม.บิ๊กตู่ ตั้ง “ประทีบ กีรติเรขา” นั่ง รองเลขา ฯ นายก ฝ่ายการเมือง
  7. ครม.ตั้ง “ธนกร” เป็นโฆษกทำเนียบฯ แทน “อนุชา” ขยับนั่งรองเลขาฯ นายกฯ
  8. https://spm.thaigov.go.th/FILEROOM/spm-thaigov/DRAWER001/GENERAL/DATA0000/00000751.PDF
  9. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534
  10. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการการเมือง พ.ศ. 2535