สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมและการให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เช่น การดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การติดต่อกับรัฐสภาในเรื่องอันไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดไปปฏิบัติ อาทิ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร การเปิดและปิดสมัยประชุมของรัฐสภา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of The Cabinet
CabinetOffice.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 (88 ปี)
สำนักงานใหญ่ทำเนียบรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี960.0457 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์, เลขาธิการ[2]
 • สาวิตรี ชำนาญกิจ, รองเลขาธิการ
 • อุดมพร เอกเอี่ยม[3], รองเลขาธิการ
 • ประไพ ดำสะกุล, รองเลขาธิการ
 • นรุตม์ ธัญวงษ์, รองเลขาธิการ
 • รองเลขาธิการ
เว็บไซต์www.soc.go.th

ประวัติแก้ไข

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476[4] มีฐานะเป็นกรมภายในสำนักนายกรัฐมนตรี มีชื่อว่า "กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี"

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแก้ไข

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
 • สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
 • กองนิติธรรม
 • กองบริหารงานสารสนเทศ
 • กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
 • กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 • กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
 • กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์[5]

นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานที่จัดตั้งในรูปแบบของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ คือ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา[6]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข