สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมและการให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เช่น การดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การติดต่อกับรัฐสภาในเรื่องอันไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดไปปฏิบัติ อาทิ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร การเปิดและปิดสมัยประชุมของรัฐสภา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of The Cabinet
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง9 ธันวาคม พ.ศ. 2476; 89 ปีก่อน (2476-12-09)
หน่วยงานก่อนหน้า
 • กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานใหญ่ทำเนียบรัฐบาลไทย ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
งบประมาณประจำปี960.0457 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ฝ่ายบริหารหน่วยงาน
 • ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์, เลขาธิการ[2]
 • สาวิตรี ชำนาญกิจ, รองเลขาธิการ
 • อุดมพร เอกเอี่ยม[3], รองเลขาธิการ
 • นรุตม์ ธัญวงษ์, รองเลขาธิการ
 • ฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ, ผู้ช่วยเลขาธิการ
 • สุพัฒน์ เมธีวรพจน์, ผู้ช่วยเลขาธิการ
ต้นสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เว็บไซต์www.soc.go.th

ประวัติ แก้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476[4] มีฐานะเป็นกรมภายในสำนักนายกรัฐมนตรี มีชื่อว่า "กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี"

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี แก้

หน่วยงานในสังกัด แก้

 • สำนักงานเลขาธิการ
 • กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
 • กองนิติธรรม
 • กองบริหารงานสารสนเทศ
 • กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
 • กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
 • กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
 • กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์[5]

นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานที่จัดตั้งในรูปแบบของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ คือ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา[6]

ผู้บริหารในปัจจุบัน[7] แก้

ลำดับ ชื่อ ตำแหน่ง หมายเหตุ
1 นางณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์[8] เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2 นางอุดมพร เอกเอี่ยม รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
3 นางสาวสาวิตรี ชำนาญกิจ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
4 นายนรุตม์ ธัญวงษ์ รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
5 นางสาวกรุณา จุฑานนท์ ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
6 นายธวัชชัย จันทร์ไพศาลสิน ที่ปรึกษาประจำสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
7 นางสาวฝนทิพย์ วรัญญูรัตนะ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
8 นายสุพัฒน์ เมธีวรพจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
9 นางนันทิรัตน์ แก้วภราดัย ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ
10 นายณฐพงศ์ วรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองการประชุมคณะรัฐมนตรี
11 นางสาวอลิสา มาฬมงคล ผู้อำนวยการกองนิติธรรม
12 นายประวิทย์ อมรฤทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานสารสนเทศ
13 นางสาวปริยนงคราญ จงธรรมคุณ ผู้อำนวยการกองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
14 นายสุกิตติ์ ศิวนันท์สกุล รักษาการผู้อำนวยการกองวิเคราะห์เสนอคณะรัฐมนตรี
15 นางสาวภิวงทอง สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
16 นางสาวสิริมาดา ไพทีกุล รักษาการผู้อำนวยการกองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
 2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ
 3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/308/1.PDF
 4. "พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2011-11-15. สืบค้นเมื่อ 2011-09-20.
 5. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/092/1.PDF
 6. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้แปลงสภาพกองโรงพิมพ์ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นสำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ) พ.ศ. ๒๕๔๙
 7. https://www.soc.go.th/?page_id=167
 8. https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/17180977.pdf

แหล่งข้อมูลอื่น แก้