สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจรับผิดชอบเกี่ยวกับการประชุมและการให้บริการคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ เช่น การดำเนินการประชุมคณะรัฐมนตรี การแจ้งมติคณะรัฐมนตรี การติดต่อกับรัฐสภาในเรื่องอันไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวงใดไปปฏิบัติ อาทิ การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร การเปิดและปิดสมัยประชุมของรัฐสภา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
The Secretariat of The Cabinet
CabinetOffice.jpg
ที่ทำการ
ทำเนียบรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย ถนนพิษณุโลก แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476
งบประมาณ 960.0457 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร ณัฐฏ์จารี อนันตศิลป์, เลขาธิการ[2]
สาวิตรี ชำนาญกิจ, รองเลขาธิการ
อุดมพร เอกเอี่ยม[3], รองเลขาธิการ
ภูมินทร ปลั่งสมบัติ, รองเลขาธิการ[4]
ปัญญาพล ศรีแสงแก้ว, รองเลขาธิการ
เว็บไซต์
www.soc.go.th

ประวัติแก้ไข

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทะบวง กรม พุทธศักราช 2476 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476[5] มีฐานะเป็นกรมภายในสำนักนายกรัฐมนตรี มีชื่อว่า "กรมเลขาธิการคณะรัฐมนตรี"

เลขาธิการคณะรัฐมนตรีแก้ไข

หน่วยงานในสังกัดแก้ไข

  • สำนักงานเลขาธิการ
  • กองการประชุมคณะรัฐมนตรี
  • สำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี
  • กองนิติธรรม
  • กองบริหารงานสารสนเทศ
  • กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ
  • กองวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี
  • กองส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
  • กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์[6]

นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานที่จัดตั้งในรูปแบบของหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ คือ สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา[7]

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข