สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในสังกัดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เริ่มเปิดดำเนินการครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2504 และได้รับการเปลี่ยนแปลงสภาพเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ ในปี พ.ศ. 2549 ปัจจุบันเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ 1 ใน 2 แห่งของประเทศไทย[1]

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี
และราชกิจจานุเบกษา
Cabinet and Royal Gazette Publishing Office
โรงพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา.jpg
ภาพรวมหน่วยงาน
ก่อตั้ง22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504
หน่วยงานก่อนหน้า
  • โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สำนักงานใหญ่ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
เว็บไซต์[1]

ประวัติแก้ไข

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา เริ่มเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2504 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี โดยใช้ชื่อว่า "โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี" อยู่ภายใต้การควบคุมและการบริหารงานของกองโรงพิมพ์ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี

ต่อมาสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้รับโอนกองโรงพิมพ์และโรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารในสำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2517 ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2517 เป็นต้นมา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีนโยบายให้โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้มีการบริหารงานในลักษณะหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit) ภายใต้ชื่อ "สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา" เรียกโดยย่อว่า "สคร." และใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า "Cabinet and Royal Gazette Publishing Office" เรียกชื่อย่อว่า "CGPO" ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี[2]

งานพิมพ์ของสำนักพิมพ์แก้ไข

 
ปกหนังสือราชกิจจานุเบกษา

สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา มีหน้าที่บริการด้านการผลิตสิ่งพิมพ์ของราชการ โดยมีผลงานพิมพ์ที่สำคัญ คือ

  • ประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
  • หนังสือราชกิจจานุเบกษา
  • หนังสือคำแถลงนโยบายรัฐบาล สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี รายงานการแสดงผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
  • หนังสืออื่นๆ อาทิ รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ แผนบริหารราชการแผ่นดิน

อ้างอิงแก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข