รัฐสภาไทย

สภานิติบัญญัติของประเทศไทย

รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสภานิติบัญญัติระดับชาติของประเทศไทย เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการปกครองโดยใช้ระบบสองสภา โดยทั้งสองสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันแล้วแต่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา โดยตำแหน่ง

รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทสภาคู่
องค์ประกอบวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ผู้บริหาร
ประธาน
(ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
ชวน หลีกภัย[1] (พรรคประชาธิปัตย์)
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รองประธาน
(ประธานวุฒิสภา)
พรเพชร วิชิตชลชัย[2]
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โครงสร้าง
สมาชิก750
Thailand Parliament 2019 (V2).svg
กลุ่มการเมืองในวุฒิสภาแต่งตั้งทั้งหมด และเป็นโดยตำแหน่ง
กลุ่มการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรรัฐบาล (271)

สนับสนุนรัฐบาล (8)

ฝ่ายค้าน (210)

ว่าง (11)

  •      ว่าง (11)
การเลือกตั้ง
ระบบการเลือกตั้งวุฒิสภาแต่งตั้ง
ระบบการเลือกตั้งสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเขตเลือกตั้ง (350)
บัญชีรายชื่อ (150)
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาล่าสุด11 พฤษภาคม 2562[4]
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรล่าสุด24 มีนาคม 2562
ที่ประชุม
ห้องประชุมใหญ่วุฒิสภา อาคารรัฐสภา (เกียกกาย) ชั้น ๒ ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร[5]

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  2. ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คนตามมาตรา 107 แต่ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก (5 ปี) ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คน
  4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หน้า ๑-๙ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  5. ประกาศรัฐสภา เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นการชั่วคราว