เปิดเมนูหลัก

รัฐสภาไทย

สภานิติบัญญัติของประเทศไทย

รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสภานิติบัญญัติระดับชาติของประเทศไทย เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการปกครองโดยใช้ระบบสองสภา โดยทั้งสองสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันแล้วแต่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา โดยตำแหน่ง

รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย
National Assembly of Thailand
Coat of arms or logo.
ประเภท
ประเภทสภาคู่
องค์ประกอบวุฒิสภา
สภาผู้แทนราษฎร
ผู้บริหาร
ประธาน
(ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
ชวน หลีกภัย[1] (พรรคประชาธิปัตย์)
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รองประธาน
(ประธานวุฒิสภา)
พรเพชร วิชิตชลชัย[2]
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
โครงสร้าง
สมาชิก750
12th Senate of Thailand.svg
วุฒิสภา กลุ่มการเมือง     ทหาร (90)
     ตำรวจ (14)
     พลเรือน (146)
สภาผู้แทนราษฎร กลุ่มการเมือง     เพื่อไทย (136)

     พลังประชารัฐ (116)
     อนาคตใหม่ (81)
     ประชาธิปัตย์ (53)
     ภูมิใจไทย (51)
     เสรีรวมไทย (10)
     ชาติไทยพัฒนา (10)
     ประชาชาติ (7)
     เศรษฐกิจใหม่ (6)
     เพื่อชาติ (5)
     รวมพลังประชาชาติไทย (5)
     ชาติพัฒนา (3)
     พลังท้องถิ่นไท (3)
     รักษ์ผืนป่าประเทศไทย (2)
     พลังปวงชนไทย (1)
     พลังชาติไทย (1)
     ไทยศรีวิไลย์ (1)
     ประชานิยม (1)
     ประชาภิวัฒน์ (1)
     พลเมืองไทย (1)
     ประชาธิปไตยใหม่ (1)
     ประชาธรรมไทย (1)
     พลังธรรมใหม่ (1)
     ประชาชนปฏิรูป (1)
     พลังไทยรักไทย (1)

     ครูไทยเพื่อประชาชน (1)
การเลือกตั้ง
วุฒิสภา ระบบแต่งตั้ง
สภาผู้แทนราษฎร ระบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (350)
บัญชีรายชื่อ (150)
วุฒิสภา การเลือกตั้งล่าสุด11 พฤษภาคม 2562[4]
สภาผู้แทนราษฎร การเลือกตั้งล่าสุด24 มีนาคม 2562
ที่ประชุม
หอประชุมใหญ่ อาคาร 9 ชั้น 2
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
(ชั่วคราว)[5]

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  2. ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  3. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คนตามมาตรา 107 แต่ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก (5 ปี) ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คน
  4. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หน้า ๑-๙ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
  5. ประกาศรัฐสภา เรื่อง กำหนดสถานที่สำหรับใช้เป็นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาเป็นการชั่วคราว ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๕ ง หน้า ๒๘ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๒