รัฐสภาไทย

สภานิติบัญญัติของประเทศไทย

รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย เป็นสภานิติบัญญัติระดับชาติของประเทศไทย เป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติอันเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจอธิปไตยของปวงชนชาวไทยตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2564[4] บัญญัติให้รัฐสภาประกอบด้วยวุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งเป็นการปกครองโดยใช้ระบบสองสภา โดยทั้งสองสภาจะประชุมร่วมกันหรือแยกกันแล้วแต่ตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ โดยมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภาเป็นรองประธานรัฐสภา โดยตำแหน่ง

รัฐสภาแห่งราชอาณาจักรไทย
สมัยที่ 25
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ประเภท
ประเภท
องค์ประกอบสภาผู้แทนราษฏร
วุฒิสภา
ผู้บริหาร
ชวน หลีกภัย[1], ประชาธิปัตย์
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2562
รองประธาน
(ประธานวุฒิสภา)
พรเพชร วิชิตชลชัย[2]
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2562
โครงสร้าง
สมาชิก750
Thailand Parliament 2019 (V2).svg
กลุ่มการเมืองใน
วุฒิสภา
     สรรหาและเป็นโดยตำแหน่ง (250)
25th Thailand House of Representatives composition.svg
กลุ่มการเมืองใน
สภาผู้แทนราษฎร
รัฐบาล (277)

สนับสนุนรัฐบาล (3)

ฝ่ายค้าน (210)

ว่าง (12)

 •      ว่าง (12)
การเลือกตั้ง
แต่งตั้ง
แบบคู่ขนาน
แบ่งเขตเลือกตั้ง (400)
บัญชีรายชื่อ (100)
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภาครั้งล่าสุด
11 พฤษภาคม 2562[3]
การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งล่าสุด
24 มีนาคม 2562
ที่ประชุม
Thai parliament.jpg
สัปปายะสภาสถาน
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
parliament.go.th

สำหรับสถานที่ประชุมนั้นเริ่มจากพระที่นั่งอนันตสมาคม ก่อนย้ายมายังอาคารรัฐสภาไทย (ถนนอู่ทองใน) และสัปปายะสภาสถานตามลำดับ

ในบางช่วงเวลา (โดยเฉพาะหลังรัฐประหาร) อาจมีการยกเลิกรัฐสภาแล้วให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ใช้อำนาจนิติบัญญัติแทน

องค์ประกอบแก้ไข

สภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ดูเพิ่มเติมที่: สภาผู้แทนราษฎรไทย

สภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นสภาล่างของประเทศไทย ประกอบด้วยสมาชิกโดยตรงทั้งหมด 500 คน ได้มาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในแต่ละจังหวัด จำนวน 400 คน และแบบบัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง จำนวน 100 คน ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรูปแบบนี้ เป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อ พ.ศ. 2564[4] ทั้งนี้ อายุของสภาผู้แทนราษฎรมีกำหนดคราวละ 4 ปี นับแต่วันเลือกตั้ง

วุฒิสภาแก้ไข

ดูเพิ่มเติมที่: วุฒิสภาไทย

วุฒิสภาไทย หรือเดิมมีชื่อว่า "พฤฒสภา" เป็นสภาสูงของรัฐสภาไทยคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทยซึ่งเป็นสภาล่าง ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 วุฒิสภาในวาระเริ่มแรกประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คน ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งตามที่ถวายคำแนะนำ วุฒิสภามีวาระคราวละ 5 ปี ใช้ห้องประชุมใหญ่พระจันทรา ณ สัปปายะสภาสถาน เป็นที่ประชุม

การเลือกตั้งแก้ไข

การเลือกตั้งของประเทศไทย เป็นกระบวนการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เพื่อให้ได้มาซึ่งบุคคลเข้าไปทำหน้าที่ในการปกครองประเทศไทย อาทิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทย วุฒิสภาไทย ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา และผู้บริหารท้องถิ่นอื่น ๆ ด้วยการให้ประชาชนออกเสียงเลือกบุคคลที่เห็นสมควร

การเลือกตั้งในประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งทั่วไป (Universal suffrage) ตามความในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 • มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด หรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 5 ปี
 • มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
 • มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งติดต่อกันไม่น้อยกว่า 90 วันนับถึงวันเลือกตั้ง

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ ต้องไม่เป็นพระสงฆ์ สามเณร นักพรตหรือนักบวช ต้องไม่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ต้องไม่ถูกคุมขังด้วยหมายของศาลหรือคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และต้องไม่เป็นคนสติฟั่นเฟือน[5]

ประธานรัฐสภาแก้ไข

ประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยถือเป็นประธานรัฐสภาไทยโดยตำแหน่ง เมื่อผู้ใดได้รับเลือกเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร ก็จะถือเป็นประธานรัฐสภาโดยอัตโนมัติ ส่วนประธานวุฒิสภาไทยถือเป็นรองประธานรัฐสภาโดยตำแหน่ง[6][7] ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน คือ ชวน หลีกภัย ส่วนประธานวุฒิสภาและรองประธานรัฐสภาคนปัจจุบัน คือ พรเพชร วิชิตชลชัย

ดูเพิ่มแก้ไข

เชิงอรรถแก้ไข

 1. รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันบัญญัติให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 200 คนตามมาตรา 107 แต่ตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 บัญญัติให้ในวาระเริ่มแรก (5 ปี) ให้วุฒิสภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 250 คน

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๑ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 2. ประกาศแต่งตั้งประธานและรองประธานวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๔๐ ง หน้า ๒ วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 3. ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๑๒๑ ง หน้า ๑-๙ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 4. 4.0 4.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔
 5. การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Archived 2013-05-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน. คณะกรรมการการเลือกตั้ง. สืบค้น 6-7-2554.
 6. Constitution of the Kingdom of Thailand 2007. Chapter 6: National Assembly of Thailand, Part 1: General Provisions
 7. "เลขาสภายืนยัน บัตรเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎรมีตราเฉพาะปลอมไม่ได้".

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข