นายกเมืองพัทยา

นายกเมืองพัทยา เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารของเขตปกครองพิเศษ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ เมืองพัทยา เขตปกครองพิเศษในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี

นายกเมืองพัทยา
Pattaya seal.png
Sontaya Kunplome.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สนธยา คุณปลื้ม

ตั้งแต่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
วาระ4 ปี(แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน)
(ปัจจุบัน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.ประกอบกับตามมาตรา 28 แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562[1]และมาตรา 142 แห่งพรบ. การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562[2])
ผู้ตรวจการแผ่นดินคนแรก (ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา)พลเรือเอก สถาปน์ เกยานนท์
สถาปนา23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521
เว็บไซต์[1]

การเลือกตั้งและคุณสมบัติแก้ไข

การเลือกตั้งแก้ไข

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542 มาตรา 41[3] ระบุว่า "ให้เมืองพัทยามีนายกเมืองพัทยาคนหนึ่งซึ่งเลือกตั้งโดยราษฎรผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเมืองพัทยา การเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนโดยตรงและลับ หลักเกณฑ์และวิธีการสมัครรับเลือกตั้งและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น"

คุณสมบัติแก้ไข

ผู้มีสิทธิลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเมืองพัทยาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

  1. มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
  2. มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันเลือกตั้ง
  3. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
  4. มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า หนึ่งปีนับถึงวันสมัครรับเลือกตั้ง หรือเป็นผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเมืองพัทยาในวันสมัคร รับเลือกตั้งและได้เสียภาษีตามกฎหมายว่าด้วยภาษีโรงเรือนและที่ดิน หรือกฎหมายว่าด้วยภาษี บำรุงท้องที่ ให้เมืองพัทยาในปีที่สมัครหรือในปีก่อนปีที่สมัครหนึ่งปี

อำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาแก้ไข

ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2542[4] ในมาตรา 48 กำหนดให้นายกเมืองพัทยา มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

  1. กำหนดนโยบายและรับผิดชอบในการบริหารราชการของเมืองพัทยาให้เป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบัญญัติ และนโยบาย
  2. สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการของเมืองพัทยา
  3. แต่งตั้งและถอดถอนรองนายกเมืองพัทยา เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผู้ช่วย เลขานุการนายกเมืองพัทยา ประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษา
  4. วางระเบียบเพื่อให้งานของเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย หรือตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของนายกเมืองพัทยาหรือนายกเทศมนตรีหรือคณะเทศมนตรี

รายชื่อนายกเมืองพัทยาแก้ไข

ลำดับ รูป รายชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1   พลเรือเอก สถาปน์ เกยานนท์ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2521 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2523
2   อนุศักดิ์ รอดบุญมี 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2524 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2528
3   โสภณ เพ็ชรตระกูล 26 มีนาคม พ.ศ. 2528 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
4   สุชัย รวยริน 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 15 มีนาคม พ.ศ. 2534
5   อนุพงษ์ อุดมรัตน์กูลชัย 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2536 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
6   ไพรัช สุทธิธำรงสวัสดิ์ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
7   นิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร 27 มีนาคม พ.ศ. 2547 26 มีนาคม พ.ศ. 2551
8   อิทธิพล คุณปลื้ม 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559
9   ชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2559 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
10   พลตำรวจตรี อนันต์ เจริญชาศรี[5] 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 25 กันยายน พ.ศ. 2561
11   สนธยา คุณปลื้ม[6] 25 กันยายน พ.ศ. 2561 ปัจจุบัน

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข