สภาเมืองพัทยา (ตัวย่อ: ส.ม.) เป็นองค์กรฝ่ายสภาของเมืองพัทยา มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการบริหารราชการพัทยาของฝ่ายบริหารอันมีนายกเมืองพัทยาเป็นหัวหน้าคณะฯ ซึ่งประธานสภาเมืองพัทยาคนปัจจุบัน คือ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ,นายไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ 1 และนายวิเชษฐ หนองใหญ่ เป็นรองประธานสภาเมืองพัทยาคนที่ 2

สภาเมืองพัทยา
ประเภท
ประเภท
เป็นส่วนหนึ่งของเมืองพัทยา
ผู้บริหาร
ประธาน
บรรลือ กุลละวณิชย์, กลุ่มเรารักพัทยา
รองประธานคนที่ 1
ไพรวัลย์ อารมณ์ชื่น, กลุ่มเรารักพัทยา
รองประธานคนที่ 2
วิเชษฐ หนองใหญ่, กลุ่มเรารักพัทยา
โครงสร้าง
สมาชิก24 คน
กลุ่มการเมือง
  •   กลุ่มเรารักพัทยา (24)
การเลือกตั้ง
ระบบแบ่งเขตหลายเบอร์
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
22 พฤษภาคม 2565
ที่ประชุม
ห้องประชุมสภาเมืองพัทยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา
เว็บไซต์
[1]

โครงสร้าง แก้

สภาเมืองพัทยามีสมาชิกสภาเมืองพัทยาที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ซึ่งมีจำนวนและวาระแตกต่างกันไปแล้วแต่กำหนด

สมาชิกสภาเมืองพัทยา แก้

สำหรับสภาเมืองพัทยา พ.ศ. 2565 สมาชิกสภา 24 คนมาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขต โดยมีสมาชิก 6 คนต่อ 1 เขตเลือกตั้งของเมืองพัทยา มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี

สภาเมืองพัทยาชุดปัจจุบัน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 มีจำนวนทั้งสิ้น 24 คน

ค่าตอบแทน แก้

ประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 30,540 บาท

รองประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 23,990 บาท

สมาชิกสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 19,440 บาท

เลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 19,440 บาท

ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา เงินเดือน 13,880 บาท[1]

อ้างอิง แก้

  1. "เปิดรายได้ 4 ปี กางบัญชีเงินเดือน "นายก-สมาชิกสภาเมืองพัทยา"". กรุงเทพธุรกิจ. 29 March 2022. สืบค้นเมื่อ 29 March 2022.