การเลือกตั้ง

กิจกรรมการเมือง
การเลือกตั้งโดยการหย่อนบัตร

การเลือกตั้ง (อังกฤษ: election) เป็นกระบวนการวินิจฉัยสั่งการอย่างเป็นทางการซึ่งประชาชนเลือกปัจเจกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งทางการเมือง การเลือกตั้งเป็นกลไกปกติที่ใช้ในระบอบประชาธิปไตยแบบมีผู้แทนมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 17[1] การเลือกตั้งอาจเพื่อเลือกผู้ดำรงตำแหน่งในสภานิติบัญญัติ หรือฝ่ายบริหารและตุลาการ และสำหรับรัฐบาลภูมิภาคและท้องถิ่น กระบวนการนี้ยังใช้ในองค์การเอกชนและธุรกิจ ตลอดจนสโมสรจนถึงสมาคมและบรรษัท

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. "Election (political science)," Encyclpoedia Britanica Online. Retrieved 18 August 2009

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข