รายชื่อประธานรัฐสภาไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
(เปลี่ยนทางจาก รายนามประธานรัฐสภาไทย)

รายชื่อประธานรัฐสภาไทย โดยอ้างอิงจากข้อมูลของรัฐสภา[1]

รายชื่อประธานรัฐสภาไทย แก้

ลำดับ
(สมัย)
รูป ชื่อ การดำรงตำแหน่ง ตำแหน่ง
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ระยะเวลา
1
(1)
 
เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 1 กันยายน พ.ศ. 2475 0 ปี 65 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
2   เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) 2 กันยายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476 1 ปี 99 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
1
(2)
  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 0 ปี 73 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3
(1)
  พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477 0 ปี 208 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
4   เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 1 ปี 313 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5
(1-8)
  พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 6 ปี 325 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 24 มิถุนายน พ.ศ. 2481
28 มิถุนายน พ.ศ. 2481 10 ธันวาคม พ.ศ. 2481
12 ธันวาคม พ.ศ. 2481 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482
28 มิถุนายน พ.ศ. 2482 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485
30 มิถุนายน พ.ศ. 2485 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486
3
(2)
  พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 24 มิถุนายน พ.ศ. 2487 0 ปี 354 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5
(9-10)
  พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 26 มิถุนายน พ.ศ. 2488 1 ปี 105 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
29 มิถุนายน พ.ศ. 2488 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488
6   พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2489 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 0 ปี 81 วัน ประธานวุฒิสภา
3
(3-4)
  พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2489 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 5 ปี 90 วัน ประธานวุฒิสภา
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
7
(1-9)
  พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 17 มีนาคม พ.ศ. 2495 5 ปี 289 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
22 มีนาคม พ.ศ. 2495 23 มิถุนายน พ.ศ. 2495
28 มิถุนายน พ.ศ. 2495 23 มิถุนายน พ.ศ. 2496
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
29 มิถุนายน พ.ศ. 2497 23 มิถุนายน พ.ศ. 2498
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 23 มิถุนายน พ.ศ. 2499
25 มิถุนายน พ.ศ. 2499 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
16 มีนาคม พ.ศ. 2500 23 มิถุนายน พ.ศ. 2500
28 มิถุนายน พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
8
(1)
  พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) 20 กันยายน พ.ศ. 2500 14 ธันวาคม พ.ศ. 2500 0 ปี 85 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
7
(10-11)
  พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2500 23 มิถุนายน พ.ศ. 2501 0 ปี 297 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
8
(2)
  พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 8 ปี 245 วัน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
9   ทวี บุณยเกตุ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 0 ปี 43 วัน ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
10
(1-2)
  พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 3 ปี 118 วัน ประธานวุฒิสภา
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
11   พลตรีศิริ สิริโยธิน 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 11 ธันวาคม พ.ศ. 2516 0 ปี 358 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12   พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 29 ธันวาคม พ.ศ. 2516 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 0 ปี 282 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13   ประภาศน์ อวยชัย 17 ตุลาคม พ.ศ. 2517 25 มกราคม พ.ศ. 2518 0 ปี 100 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519 0 ปี 339 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
15
(1)
  อุทัย พิมพ์ใจชน 19 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 0 ปี 170 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
16   พลเอกกมล เดชะตุงคะ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 0 ปี 29 วัน ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
17
(1-3)
  พลอากาศเอกหะริน หงสกุล 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 6 ปี 111 วัน ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 ประธานวุฒิสภา
18   ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ 26 เมษายน พ.ศ. 2526 19 มีนาคม พ.ศ. 2527 0 ปี 328 วัน ประธานวุฒิสภา
19
(1-3)
  อุกฤษ มงคลนาวิน 30 เมษายน พ.ศ. 2527 30 เมษายน พ.ศ. 2528 4 ปี 357 วัน ประธานวุฒิสภา
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 23 เมษายน พ.ศ. 2530
24 เมษายน พ.ศ. 2530 22 เมษายน พ.ศ. 2532
20   ร้อยตำรวจตรีวรรณ ชันซื่อ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 1 ปี 295 วัน ประธานวุฒิสภา
19
(4-5)
  อุกฤษ มงคลนาวิน 2 เมษายน พ.ศ. 2534 21 มีนาคม พ.ศ. 2535 1 ปี 54 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประธานวุฒิสภา
21
(1)
  มีชัย ฤชุพันธุ์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2535 29 มิถุนายน พ.ศ. 2535 0 ปี 1 วัน ประธานวุฒิสภา
22   มารุต บุนนาค 22 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 2 ปี 239 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
23   พลตรีบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 27 กันยายน พ.ศ. 2539 1 ปี 78 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
24
(1)
  วันมูหะมัดนอร์ มะทา 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 3 ปี 216 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
25   พิชัย รัตตกุล 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 0 ปี 132 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
15
(2)
  อุทัย พิมพ์ใจชน 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มกราคม พ.ศ. 2548 3 ปี 334 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
26   โภคิน พลกุล 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 0 ปี 353 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
21
(2)
  มีชัย ฤชุพันธุ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 28 มกราคม พ.ศ. 2551 1 ปี 95 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
27   ยงยุทธ ติยะไพรัช 24 มกราคม พ.ศ. 2551 30 เมษายน พ.ศ. 2551 0 ปี 97 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
28   ชัย ชิดชอบ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 2 ปี 360 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
29   สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 2 ปี 129 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ
 
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 24 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 0 ปี 64 วัน รักษาการประธานวุฒิสภา
30
 
พรเพชร วิชิตชลชัย 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 4 ปี 277 วัน ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
31
 
ชวน หลีกภัย 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 3 ปี 296 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร
24
(2)
  วันมูหะมัดนอร์ มะทา 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ปัจจุปัน 0 ปี 158 วัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อดีตประธานรัฐสภาที่ยังมีชีวิตอยู่ แก้

ปัจจุบันมีอดีตประธานรัฐสภาที่ยังมีชีวิตอยู่ 8 คน ได้แก่

ดูเพิ่ม แก้

อ้างอิง แก้

  1. ทำเนียบประธานรัฐสภา, รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2562