ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารของกรุงเทพมหานคร ตำแหน่งนี้จัดตั้งขึ้นจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335 (สมัยจอมพลถนอม กิตติขจร) และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ผู้ดำรงตำแหน่งมีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี (หรือบางช่วงมาจากคำสั่งของคณะรัฐประหาร)

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์

ตั้งแต่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
สมาชิกของกรุงเทพมหานคร (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
รายงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ที่ว่าการศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
ผู้แต่งตั้งการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชน
วาระ4 ปีและติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
ตราสารจัดตั้งประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 335
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518
ตำแหน่งก่อนหน้าผู้ว่าราชการนครหลวงกรุงเทพธนบุรี
ผู้ประเดิมตำแหน่งชำนาญ ยุวบูรณ์
สถาปนา1 มกราคม พ.ศ. 2516 (51 ปี)
เงินตอบแทน113,560 บาท[1]
เว็บไซต์www.bangkok.go.th

ผู้ดำรงตำแหน่งคนที่ 17 และคนปัจจุบัน คือ ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ซึ่งดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565[2]

อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก้

ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528[3] ในมาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย บริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 2. สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
 3. แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติราชการใด ๆ
 4. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
 5. วางระเบียบเพื่อให้งานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปโดยเรียบร้อย
 6. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
 7. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (เช่น การเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 50 การเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 98 เป็นต้น)
  และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ (เช่น อำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี ตามมาตรา 50 เป็นต้น)

รายชื่อผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แก้

ดูเพิ่ม แก้

หมายเหตุ แก้

อ้างอิง แก้

 1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา กำหนดเงินเดือน เงินเพิ่ม เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ข้าราชการการเมืองอื่นของกรุงเทพมหานคร และกรรมการที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแต่งตั้ง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2556, เล่ม 130 ตอนที่ 70 ก หน้า 4, 6 สิงหาคม พ.ศ. 2556.
 2. "กทม.ติดประกาศนโยบาย "ชัชชาติ" 214 ข้อ สั่งห้ามถ่ายรูปหน้าห้อง ผู้ว่าฯ". www.thairath.co.th. 2022-05-31.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, เล่ม 102 ตอนที่ 115 ก ฉบับพิเศษ หน้า 1, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2528.

แหล่งข้อมูลอื่น แก้