ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่ในปัจจุบันหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งอัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น[1] ประกอบกับตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562 และมาตรา 142 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Seal Bangkok Metropolitan Admin (green).svg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
ขจิต ชัชวานิชย์
(ปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่)

ตั้งแต่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565
วาระ4 ปีและดำรงตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนแรกชำนาญ ยุวบูรณ์
สถาปนา1 มกราคม พ.ศ. 2516
เงินตอบแทน41,500 บาท
(รวมกับเงินเดือนประจำตำแหน่งอีก 72,060 บาท)
เว็บไซต์www.bangkok.go.th
กรุงเทพมหานคร
Seal Bangkok Metropolitan Admin (green).svg

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
กรุงเทพมหานครอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแก้ไข

ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528[2] ในมาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย บริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 2. สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
 3. แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติราชการใดๆ
 4. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
 5. วางระเบียบ เพื่อให้งานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปโดยเรียบร้อย
 6. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
 7. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (เช่น การเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 50 การเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 98 เป็นต้น)
  และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ (เช่น อำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี ตามมาตรา 50 เป็นต้น)

รายนามผู้ว่าราชการและรักษาการผู้ว่ากรุงเทพมหานครแก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม การเลือกตั้ง วาระการดำรงตำแหน่ง ที่มา
เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ระยะเวลา
1   ชำนาญ ยุวบูรณ์ - 1 มกราคม พ.ศ. 2516[3] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2516 0 ปี 294 วัน แต่งตั้ง
2   อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516[4] 4 มิถุนายน พ.ศ. 2517 0 ปี 215 วัน แต่งตั้ง
3   ศิริ สันติบุตร - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2517[5] 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 0 ปี 281 วัน แต่งตั้ง
4   สาย หุตะเจริญ - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2518[6] 9 สิงหาคม พ.ศ. 2518 0 ปี 72 วัน แต่งตั้ง
5   ธรรมนูญ เทียนเงิน 2518 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 29 เมษายน พ.ศ. 2520 1 ปี 262 วัน ประชาธิปัตย์
6   ชลอ ธรรมศิริ - 29 เมษายน พ.ศ. 2520 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 2 ปี 15 วัน แต่งตั้ง
7   เชาวน์วัศ สุดลาภา - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 16 เมษายน พ.ศ. 2524 1 ปี 286 วัน แต่งตั้ง
8   พลเรือเอก เทียม มกรานนท์ - 28 เมษายน พ.ศ. 2524 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 3 ปี 187 วัน แต่งตั้ง
9   อาษา เมฆสวรรค์ - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 1 ปี 7 วัน แต่งตั้ง
10   พลตรี จำลอง ศรีเมือง 2528 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 6 ปี 15 วัน กลุ่มรวมพลัง
2533 7 มกราคม พ.ศ. 2533 22 มกราคม พ.ศ. 2535 พลังธรรม
11   ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 2535 19 เมษายน พ.ศ. 2535 18 เมษายน พ.ศ. 2539 4 ปี 0 วัน พลังธรรม
12   พิจิตต รัตตกุล 2539 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 4 ปี 49 วัน อิสระ
13   สมัคร สุนทรเวช 2543 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547 4 ปี 36 วัน ประชากรไทย
14   อภิรักษ์​ โกษะโยธิน 2547 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 4 ปี 82 วัน ประชาธิปัตย์
2551 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 19 พฤศจิกายนพ.ศ. 2551
15   หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 2552 11 มกราคม พ.ศ. 2552 9 มกราคม พ.ศ. 2556 6 ปี 202 วัน[a] ประชาธิปัตย์
2556 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559[b]
16   พลตำรวจเอก อัศวิน ขวัญเมือง - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 5 ปี 157 วัน แต่งตั้ง
-   ขจิต ชัชวานิชย์ - 24 มีนาคม พ.ศ. 2565 ปัจจุบัน 0 ปี 55 วัน ปลัด กทม. ปฏิบัติหน้าที่

ดูเพิ่มแก้ไข

หมายเหตุแก้ไข

 1. หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร เคยถูกพักปฏิบัติงานเนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีมติรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีมีผู้สนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ปราศรัยโจมตี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ หนึ่งในผู้สมัคร จึงจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผุสดี ตามไท เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ตั้งแต่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 ต่อมาวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้อง[7]
 2. วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 50/2559 ให้พักงาน หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยไม่พ้นจากตำแหน่ง และวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้พ้นจากตำแหน่ง

อ้างอิงแก้ไข

 1. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตำแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, เล่ม 102 ตอน 115 ก ฉบับพิเศษ หน้า 1, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2528.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 90 ตอนที่ 16 ฉบับพิเศษ หน้า 3, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 90 ตอนที่ 141 ฉบับพิเศษ หน้า 6, 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 91 ตอนที่ 100 หน้า 2572, 11 มิถุนายน พ.ศ. 2517.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 92 ตอนที่ 109 หน้า 1394, 10 มิถุนายน พ.ศ. 2518.
 7. "สุขุมพันธุ์"รอด!ศาลยกคำร้องคดีใบเหลือง, โพสต์ทูเดย์, 5 กันยายน พ.ศ. 2557

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข