เปิดเมนูหลัก

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ กรุงเทพมหานคร เมืองหลวงของประเทศไทย มีที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละสี่ปี แต่ในปัจจุบันหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งแต่งตั้งอัศวิน ขวัญเมือง เป็นผู้ว่าราชการคนปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป โดยกำหนดให้ดำรงตำแหน่งจนกว่าจะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นประการอื่น[1]

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
Seal of Bangkok Metro Authority.png
Assawin kwanmuang.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง

ตั้งแต่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559
วาระ 4 ปี
(ปัจจุบัน กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งไว้ตามคำสั่งหัวหน้าคสช.)
ผู้ประเดิมตำแหน่ง ชำนาญ ยุวบูรณ์
สถาปนา 1 มกราคม พ.ศ. 2516
เว็บไซต์ www.bangkok.go.th
กรุงเทพมหานคร
Seal of Bangkok Metro Authority.png

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของ:
ระบบการปกครองของ
กรุงเทพมหานครเนื้อหา

อำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแก้ไข

ตามกฎหมายปัจจุบันคือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528[2] ในมาตรา 49 กำหนดให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

 1. กำหนดนโยบาย บริหารราชการของกรุงเทพมหานคร ให้เป็นไปตามกฎหมาย
 2. สั่ง อนุญาต อนุมัติ เกี่ยวกับราชการของกรุงเทพมหานคร
 3. แต่งตั้งและถอดถอน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแต่งตั้งและถอดถอนผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานที่ปรึกษา ที่ปรึกษา หรือคณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือเป็นคณะกรรมการ เพื่อปฏิบัติราชการใดๆ
 4. บริหารราชการตามที่คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย
 5. วางระเบียบ เพื่อให้งานของกรุงเทพมหานคร เป็นไปโดยเรียบร้อย
 6. รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร
 7. อำนาจหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ (เช่น การเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการ และลูกจ้างกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 50 การเสนอร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร ตามมาตรา 98 เป็นต้น)
  และตามที่กฎหมายอื่นกำหนดไว้ (เช่น อำนาจหน้าที่ซึ่งกฎหมายอื่นกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด นายกเทศมนตรี หรือคณะเทศมนตรี ตามมาตรา 50 เป็นต้น)

รายนามผู้ว่าราชการและรักษาการผู้ว่ากรุงเทพมหานครแก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เลือกตั้ง เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ที่มา
1 ชำนาญ ยุวบูรณ์ - 1 มกราคม พ.ศ. 2516[3] 22 ตุลาคม พ.ศ. 2516 แต่งตั้ง
2   อรรถ วิสูตรโยธาภิบาล - 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516[4] 4 มิถุนายน พ.ศ. 2517 แต่งตั้ง
3 ศิริ สันติบุตร - 5 มิถุนายน พ.ศ. 2517[5] 13 มีนาคม พ.ศ. 2518 แต่งตั้ง
4 สาย หุตะเจริญ - 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2518[6] 9 สิงหาคม พ.ศ. 2518 แต่งตั้ง
5   ธรรมนูญ เทียนเงิน 2518 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 29 เมษายน พ.ศ. 2520 พรรคประชาธิปัตย์
6 ชลอ ธรรมศิริ - 29 เมษายน พ.ศ. 2520 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 แต่งตั้ง
7   เชาวน์วัศ สุดลาภา - 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2522 16 เมษายน พ.ศ. 2524 แต่งตั้ง
8 พลเรือเอก เทียม มกรานนท์ - 28 เมษายน พ.ศ. 2524 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 แต่งตั้ง
9 อาษา เมฆสวรรค์ - 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2527 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 แต่งตั้ง
10   พลตรี จำลอง ศรีเมือง 2528 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2532 กลุ่มรวมพลัง
2533 7 มกราคม พ.ศ. 2533 22 มกราคม พ.ศ. 2535 พรรคพลังธรรม
11   ร้อยเอก กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา 2535 19 เมษายน พ.ศ. 2535 18 เมษายน พ.ศ. 2539 พรรคพลังธรรม
12   พิจิตต รัตตกุล 2539 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 อิสระ
13   สมัคร สุนทรเวช 2543 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 28 สิงหาคม พ.ศ. 2547 อิสระ
14   อภิรักษ์ โกษะโยธิน 2547 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 28 สิงหาคม พ.ศ. 2551 พรรคประชาธิปัตย์
2551 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551
15   หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 2552 11 มกราคม พ.ศ. 2552 9 มกราคม พ.ศ. 2556 พรรคประชาธิปัตย์
2556 29 มีนาคม พ.ศ. 2556 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559
16   พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง - 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ปัจจุบัน แต่งตั้ง

หมายเหตุ หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตรเคยถูกพักปฏิบัติงานเนื่องจากศาลอุทธรณ์ภาค 1 มีมติรับคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง กรณีมีผู้สนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ปราศรัยโจมตี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ หนึ่งในผู้สมัคร จึงจำเป็นต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผุสดี ตามไท เป็นผู้รักษาการในตำแหน่ง ตั้งแต่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2557 ต่อมาวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2557 ศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายกฟ้อง[7]

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2559 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ของ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ออกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 50/2559 ให้พักงาน หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร จากตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยไม่พ้นจากตำแหน่ง และวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 44 ให้พ้นจากตำแหน่ง

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๔/๒๕๕๙ เรื่อง การให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพ้นจากตําแหน่ง และการแต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 2. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528, เล่ม 102 ตอน 115 ก ฉบับพิเศษ หน้า 1, 31 สิงหาคม พ.ศ. 2528.
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 90 ตอนที่ 16 ฉบับพิเศษ หน้า 3, 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516.
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 90 ตอนที่ 141 ฉบับพิเศษ หน้า 6, 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2516.
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 91 ตอนที่ 100 หน้า 2572, 11 มิถุนายน พ.ศ. 2517.
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร, เล่ม 92 ตอนที่ 109 หน้า 1394, 10 มิถุนายน พ.ศ. 2518.
 7. "สุขุมพันธุ์"รอด!ศาลยกคำร้องคดีใบเหลือง, โพสต์ทูเดย์, 5 กันยายน พ.ศ. 2557

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข