การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แต่เดิม ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นข้าราชการการเมืองที่มาจากแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 สืบเนื่องจากมีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ขึ้นในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 4 ปี

การเลือกตั้งแบ่งตามปีแก้ไข

พ.ศ. 2518แก้ไข

ดูบทความหลักที่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518

จากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 ทำให้การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ในครั้งนั้น นายธรรมนูญ เทียนเงิน จากพรรคประชาธิปัตย์ ได้รับการเลือกตั้งเป็น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จากการเลือกตั้งคนแรก ด้วยคะแนนเสียง 99,247 คะแนน โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง เพียงร้อยละ 13.86

การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครที่น่าสนใจคือ ดร.อาทิตย์ อุไรรัตน์ หัวหน้ากองวิชาการ ก.พ. ที่เพิ่งลาออกมาเข้าสู่ วงการเมือง เป็นครั้งแรกในนาม พรรคพลังใหม่ และในการเลือกตั้งครั้งนี้ ได้รับคะแนนเสียงในเขตกรุงเทพฯ ชั้นในเป็นจำนวนมาก แต่พ่ายแพ้คะแนนในเขตชั้นนอก เช่น หนองแขม มีนบุรี ซึ่งมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์โดยรวมสูงถึง 80% ทำให้ นายธรรมนูญ เทียนเงิน ชนะเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งครั้งนั้น นายธรรมนูญ ไม่ได้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร จนครบวาระ 4 ปี เนื่องจากเกิดความขัดแย้งอย่างรุนแรงทั้งในฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ จนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ทำให้ นายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ตัดสินใจใช้อำนาจตามมาตรา 21 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2519 ปลดนายธรรมนูญออกจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2520 และให้กลับไปใช้รูปแบบการแต่งตั้งเช่นเดิม

พ.ศ. 2528แก้ไข

ดูบทความหลักที่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528

นับจากเหตุการณ์ปลดนายธรรมนูญ เมื่อ พ.ศ. 2520 กรุงเทพมหานครมีผู้ว่าราชการจากการแต่งตั้งอีก 4 คน จนกระทั่งเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2528 สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติให้ความเห็นชอบ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ซึ่งพระราชบัญญัติดังกล่าว กำหนดให้ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มาจากการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครั้งที่ 2 ขึ้นในปี พ.ศ. 2528 นี้เอง

และในครั้งนั้น พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ในนาม "กลุ่มรวมพลัง" ได้รับการเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้วยคะแนนเสียง 408,237 คะแนน เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2528 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 34.65

คะแนนเสียงเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละรายเท่าที่สืบค้นได้มีดังนี้[1]

ชื่อผู้สมัคร ชื่อสังกัด คะแนนเลือกตั้ง
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง กลุ่มรวมพลัง 408,233
นายชนะ รุ่งแสง พรรคประชาธิปัตย์ 241,002
พล.ต.ต.ม.ร.ว.เจตจันทร์ ประวิตร พรรคประชากรไทย 140,190
นายมงคล สิมะโรจน์ พรรคก้าวหน้า 63,557
นายชิงชัย ต่อประดิษฐ์ พรรคมวลชน 12,042

พ.ศ. 2533แก้ไข

ดูบทความหลักที่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2533

ในการเลือกตั้งครั้งต่อมาในปี พ.ศ. 2533 พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ซึ่งลงสมัครในนาม พรรคพลังธรรม ได้รับเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 703,672 คะแนน (35.85%) เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2533 มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งร้อยละ 35.85

ในครั้งนั้นมีผู้สมัครอิสระคือ นายวรัญชัย โชคชนะ นักเคลื่อนไหว ที่ได้รับคะแนนสูงกว่า 1 หมื่นคะแนน

ชื่อผู้สมัคร สังกัด คะแนนเลือกตั้ง
พล.ต.จำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม 703,672
นายเดโช สวนานนท์ พรรคประชากรไทย 283,895
นายประวิทย์ รุจิรวงศ์ พรรคประชาธิปัตย์ 60,947
นายนิยม ปุราคำ พรรคมวลชน 25,729
นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ 13,143

พ.ศ. 2535แก้ไข

ดูบทความหลักที่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2535

การเลือกตั้งครั้งต่อมามีขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2535 เนื่องจาก พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในสมัย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ ลงสมัครโดยไม่สังกัดกลุ่มใด แต่อยู่ภายใต้การสนับสนุน ของ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 363,668 คะแนน การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ไปใช้สิทธิเพียงร้อยละ 23.02

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ดร.พิจิตต รัตตกุล ลงสมัครรับเลือกตั้งด้วยในนาม พรรคประชาธิปัตย์ ได้หมายเลข 3 แต่ต้องพ่ายแพ้ให้แก่ ร.อ. กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา และลงสมัครรับเลือกตั้งอีกครั้งใน 4 ปีต่อมา จึงประสบความสำเร็จได้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้สมัคร สังกัด คะแนนเลือกตั้ง
ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา พรรคพลังธรรม 363,668
นายพิจิตต รัตตกุล พรรคประชาธิปัตย์ 305,740
พล.อ.อ.สมมต สุนทรเวช พรรคประชากรไทย 70,058
นายมติ ตั้งพานิช พรรคความหวังใหม่ 3,685
นายบุญเทียม เขมาภิรัตน์ ผู้สมัครอิสระ 2,943

พ.ศ. 2539แก้ไข

ดูบทความหลักที่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2539

เมื่อ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงศ์ ณ อยุธยา ดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี จึงมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ คนใหม่เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2539 โดย ดร.พิจิตต รัตตกุล ผู้สมัครในนาม กลุ่มมดงาน ได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 768,994 คะแนน (49.47%) โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง คิดเป็นร้อยละ 43.53 ของผู้มีสิทธิทั้งหมด

ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 29 คน โดยมีอดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2 คน ลงสมัครด้วยคือ พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และ ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ได้คะแนนเป็นอันดับ 2 และ 3 ตามลำดับ

ในครั้งนี้ ดร.พิจิตต ที่เคยพ่ายแพ้ในการลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งก่อน ได้คะแนนมากกว่า พล.ต.จำลอง ศรีเมือง ถึงกว่า 2 แสนคะแนน และมากกว่า ร.อ.กฤษฎา ผู้ชนะการเลือกตั้งสมัยก่อนหน้าถึงกว่า 5 แสนคะแนน ซึ่งอาจวิเคราะห์ได้ว่า พล.ต.จำลอง และ ร.อ.กฤษฎา ลงแข่งตัดคะแนนกันเอง ทำให้ ดร.พิจิตต สามารถชนะการเลือกตั้งได้อย่างไม่ยากนัก


ผู้สมัครแต่ละรายได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเรียงจากมากไปน้อยดังนี้

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร สังกัด คะแนน เปอร์เซนต์
5 นายพิจิตต รัตตกุล ผู้สมัครอิสระ 768,994 49.47%
4 พล.ต.จำลอง ศรีเมือง พรรคพลังธรรม 514,401 33.09%
6 ร.อ.กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา ผู้สมัครอิสระในนาม พรรคประชากรไทย 244,002 15.70%
2 นายอากร ฮุนตระกูล ผู้สมัครอิสระ 20,985 1.35%
3 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ 1,011 0.07%
11 นายสมิตร สมิทธินันท์ 616 0.04%
1 นายดำริห์ รินวงษ์ 581 0.04%
9 พ.ต.ท.สุธี สุทธิศิริวัฒนะ 522 0.03%
7 นายบุญญสิฐ สอนชัด 504 0.03%
13 พ.ต.อ.กำพล ยุทธสารประสิทธิ์ 390 0.03%
17 นางสาวรัก พจนะไพบูลย์ 295 0.02%
29 นายมานิตย์ มาทวิมล 280 0.02%
24 ส.อ.สุวัจน์ ดาราฤกษ์ 224 0.01%
25 นายสัญชัย เตียงพาณิชย์ 207 0.01%
15 นายศุภชัย สิทธิเลิศประสิทธิ์ 176 0.01%
16 พ.ต.ต.สุขุม พันธุ์เพ็ง 148 0.01%
8 นายวารินทร์ สินสูงสุด 144 0.01%
14 นายสถิต พุทธจักรวาล 134 0.01%
12 นายธีเกียรติ ไม้ไทย 133 0.01%
10 นายเทอดชน ถนอมวงศ์ 101 0.01%
20 นายบุญช่วย วัฒนาวงศ์ 96 0.01%
28 ม.ร.ว.นิตยจักร จักรพันธุ์ 87 0.01%
21 นายณัฐวิคม สิริอุไรกุล 66 0.00%
26 นายศิลป วรรณปักษ์ 65 0.00%
18 นายสุชาติ เกิดผล 64 0.00%
19 นายชูศักดิ์ วรัคคกุล 59 0.00%
27 นายไอศูรย์ มั่นรักเรียน 57 0.00%
23 นายสอ เชื้อโพธิ์หัก 51 0.00%
22 นายพินิจ สกุลพราหมณ์ 40 0.00%

พ.ศ. 2543แก้ไข

ดูบทความหลักที่ การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543

เมื่อ ด.ร.พิจิตต รัตตกุล ดำรงตำแหน่งครบ 4 ปี จึงมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ คนใหม่เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2543 นายสมัคร สุนทรเวช อดีตหัวหน้าพรรคประชากรไทยได้รับเลือกตั้งด้วยคะแนนเสียง 1,016,096 คะแนน (45.85%) โดยมีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งถึงร้อยละ 58.87


ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 23 คน โดยผู้สมัครแต่ละรายได้รับคะแนนเสียงเรียงจากมากไปน้อยดังนี้[2]

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร สังกัด คะแนน เปอร์เซนต์
7 นายสมัคร สุนทรเวช พรรคประชากรไทย 1,016,096 45.85%
5 สุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ พรรคไทยรักไทย 521,184 23.52%
13 นายธวัชชัย สัจจกุล พรรคประชาธิปัตย์ 247,650 11.17%
2 พันเอกวินัย สมพงษ์ ผู้สมัครอิสระ 145,641 6.57%
4 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ผู้สมัครอิสระ 132,608 5.98%
3 นางปวีณา หงสกุล พรรคชาติพัฒนา 116,750 5.27%
14 นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร ผู้สมัครอิสระ 13,659 0.62%
10 พันเอกประจักษ์ สว่างจิตร ผู้สมัครอิสระ 10,321 0.47%
6 นางสาวจิตติพร อภิบาลภูวนารถ ผู้สมัครอิสระ 2,278 0.10%
1 นายมณฑล ชาติสุวรรณ ผู้สมัครอิสระ 2,008 0.09%
8 พันตำรวจโทกานต์ เทียนแก้ว พรรคพลังประชาชน 1,613 0.07%
17 นายสมิตร สมิทธินันท์ ผู้สมัครอิสระ 1,312 0.06%
9 นายดำริห์ รินวงษ์ ผู้สมัครอิสระ 1,174 0.05%
12 นายชัยยพร ประเสริฐเวศยากร ผู้สมัครอิสระ 916 0.04%
23 นายทรงพล สุวรรณกูฎ ผู้สมัครอิสระ 677 0.03%
15 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ์ ผู้สมัครอิสระ 578 0.03%
18 นายชัยรัตน์ รัตนุ่มน้อย ผู้สมัครอิสระ 410 0.02%
20 นายอุดม วิบูลเทพาชาติ ผู้สมัครอิสระ 408 0.02%
11 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ 383 0.02%
16 นายสุชาติ เกิดผล ผู้สมัครอิสระ 263 0.01%
19 นายกุลภัทร กูรมะโรหิต ผู้สมัครอิสระ 183 0.01%
22 นายณัฐธวัฒน์ เรือนเรือง พรรคไท 165 0.01%
21 นายขจร ชูแก้ว ผู้สมัครอิสระ 84 0.00%

พ.ศ. 2547แก้ไข

เมื่อนายสมัคร สุนทรเวช ดำรงตำแหน่งครบ 4 ปีจึงมีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ คนใหม่เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้วยคะแนนเสียง 911,441 คะแนน (38.20%)

ในการเลือกตั้งครั้งนี้ นายสมัคร สุนทรเวช อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร คนก่อนไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อดำรงตำแหน่งต่อ โดยเบนเข็มไปลงสมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ว. กรุงเทพมหานคร และให้การสนับสนุน ดร.กอบศักดิ์ ชุติกุล อดีตเอกอัครราชทูตหลายประเทศและข้าราชการประจำกระทรวงการต่างประเทศ และมี ดร.พิจิตต รัตตกุล อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ จากการเลือกตั้ง พ.ศ. 2543 ลงสมัครแข่งขันแต่ได้คะแนนเสียงเพียงประมาณ 1 แสนคะแนนจากที่เคยได้สูงถึงกว่า 7 แสนคะแนน

ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเสียงเป็นอันดับ 2 ในครั้งนี้คือ นางปวีณา หงสกุล ที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งในสมัยที่แล้ว ได้คะแนนเสียงเป็น อันดับที่ 6 เพียงประมาณ 1 แสนคะแนนเศษ แต่สำหรับครั้งนี้ นางปวีณา ที่ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2547 และลงสมัครในนามผู้สมัครอิสระ ได้รับคะแนนเสียงถึงกว่า 6 แสนคะแนน ในการเลือกตั้งครั้งนี้มีกระแสข่าวว่าพรรคไทยรักไทย ให้การสนับสนุนนางปวีณา อย่างไม่เป็นทางการ กรณีดังกล่าวนางปวีณาและพรรคไทยรักไทยได้ปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง

คุณหญิงณฐนนท ทวีสิน ปลัดกรุงเทพมหานคร ในขณะนั้น สรุปผลการเลือกตั้งว่า จากจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 3,955,855 คน มีผู้มาใช้สิทธิ์รวม 2,472,486 คน คิดเป็น 62.5% ไม่ประสงค์ลงคะแนน 26,763 ราย บัตรเสีย 59,765 ใบ คิดเป็น 2.42% เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์มากที่สุดคือ เขตทวีวัฒนา 68.42% เขตที่มีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดคือ เขตคลองเตย 52.26% โดยการการนับคะแนนและประมวลผลการเลือกตั้ง เสร็จสิ้นสมบูรณ์ เมื่อเวลา 03.18 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2547

ในการเลือกตั้งปี พ.ศ. 2547 มีผู้สมัครทั้งสิ้น 22 คน ได้รับคะแนนเลือกตั้งเรียงตามลำดับดังนี้

หมายเลข ชื่อผู้สมัคร สังกัด คะแนน เปอร์เซนต์
1 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ 911,441 38.20%
7 นางปวีณา หงสกุล ผู้สมัครอิสระ (ลาออกจากพรรคชาติพัฒนา) 619,039 25.95%
15 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้สมัครอิสระ 334,168 14.01%
3 ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ผู้สมัครอิสระ 165,761 6.95%
21 ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์ ผู้สมัครอิสระ 135,369 5.67%
19 ดร.พิจิตต รัตตกุล กลุ่มมดงาน 101,220 4.24%
5 ดร.มานะ มหาสุวีระชัย ผู้สมัครอิสระ สนับสนุนโดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง 84,147 3.53%
11 ดร.การุญ จันทรางศุ ผู้สมัครอิสระ 11,070 0.46%
12 ดร.วุฒิพงษ์ เพรียบจริยวัฒน์ ผู้สมัครอิสระ สนับสนุนโดย น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว และ น.พ.ประเวศ วะสี 10,243 0.46%
14 ดร.กอบศักดิ์ ชุติกุล ผู้สมัครอิสระ สนับสนุนโดย นายสมัคร สุนทรเวช 3,196 0.13%
8 นายพีระพงศ์ ถนอมพงษ์พันธุ์ กลุ่ม ฅ.คนรักกรุงเทพ 2,377 0.10%
9 ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ กลุ่มเมตตาธรรม 1,965 0.08%
18 นายสุชาติ เกิดผล ผู้สมัครอิสระ 1,298 0.05%
2 นายวรัญชัย โชคชนะ ผู้สมัครอิสระ 1,087 0.05%
17 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ 811 0.03%
16 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล กลุ่มกรุงเทพพัฒนา 709 0.03%
4 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ์ ผู้สมัครอิสระ 572 0.02%
13 นายอุดม วิบูลเทพาชาติ ผู้สมัครอิสระ 478 0.02%
22 นายวรา บัณฑุนาค ผู้สมัครอิสระ 387 0.02%
20 นายโชคชัย เลาหชินบัญชร ผู้สมัครอิสระ 381 0.02%
10 นายวีระศักดิ์ อุปถัมภ์ พรรคประชากรไทย 239 0.01%
6 นางลีนา จังจรรจา ผู้สมัครอิสระ ถูก กกต. ถอดถอน

การเลือกตั้งครั้งนี้จัดขึ้นตาม พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 ที่เพิ่งออกใหม่ และมีข้อกำหนดแตกต่างจากการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาหลายประการ เช่น

  1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) จะเข้าไปมีบทบาทดูแลการเลือกตั้ง ทั้ง กกต.กลาง และ กกต.กทม. จากเดิมเป็นหน้าที่ของปลัดกรุงเทพมหานคร
  2. ผู้สมัครต้องจ่ายเงินค่าสมัครเพิ่มขึ้นจากเดิม 5,000 บาท เป็น 50,000 บาท
  3. คุณสมบัติผู้สมัคร จากที่เคยกำหนดให้มีภูมิลำเนาในเขตกรุงเทพฯไม่น้อยกว่า 180 วัน เพิ่มเป็นต้องมีภูมิลำเนาในกรุงเทพฯไม่น้อยกว่า 1 ปี
  4. หน่วยเลือกตั้งจะมีเพิ่มขึ้นจากเดิม 5,869 หน่วย ตามจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
  5. ห้ามผู้สมัครกระทำ จัดทำ ให้ โฆษณา จัดเลี้ยง หลอกลวง ก่อน กกต. ประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ภายใน 60 วัน หากพบว่าผู้สมัครมีการฝ่าฝืน กกต. จะให้ใบแดง แต่หากตรวจหลักฐานคลุมเครือ และมีเหตุอันน่าเชื่อถือจะให้ใบเหลือง
  6. การเลือกตั้งครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการแจกใบเหลือง ใบแดง จึงอาจมีการเลือกตั้งซ่อมได้
  7. การนับคะแนน จากที่เคยนับที่หน่วยเลือกตั้ง และส่งคะแนนให้ศาลาว่าการ กทม.ประกาศผล ก็เปลี่ยนเป็นนับรวมที่เขตปกครอง แล้วนำผลแต่ละเขตมารวมที่ศาลาว่าการ กทม. เพื่อประกาศผลนับคะแนน จากนั้นจึงส่งผลการนับคะแนนให้ กกต. ประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการ
  8. การประกาศผลการเลือกตั้ง จากเดิมเป็นหน้าที่ปลัดกรุงเทพมหานคร ต้องให้ กกต.กลางประกาศผลอย่างเป็นทางการ
  9. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครแต่ละคน เดิมประเมินให้คนละไม่เกิน 21 ล้านบาท แต่ครั้งนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น 37 ล้านบาทต่อคน

พ.ศ. 2551แก้ไข

· ·
ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 5 ตุลาคม พ.ศ. 2551
อันดับที่ ผู้สมัครเลือกตั้ง พรรค / กลุ่มการเมือง คะแนนเสียง เปอร์เซนต์
1 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน พรรคประชาธิปัตย์ 991,018 45.93%
2 นายประภัสร์ จงสงวน พรรคพลังประชาชน 543,488 25.19%
3 นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ ผู้สมัครอิสระ 340,616 15.79%
4 ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้สมัครอิสระ 260,051 12.05%
5 นางลีนา จังจรรจา ผู้สมัครอิสระ 6,267 0.29%
6 นายวิทยา จังกอบพัฒนา ผู้สมัครอิสระ 3,759 0.17%
7 นายวราวุธ ฐานังกรณ์ ผู้สมัครอิสระ 2,771 0.13%
8 ร้อยเอกเมตตา เต็มชำนาญ กลุ่มเมตตาธรรม 2,105 0.10%
9 นายกิตติศักดิ์ ถิรวิศิษฎ์ ผู้สมัครอิสระ 2,102 0.10%
10 นางสาววชิราภรณ์ อายุยืน พรรคสาธารณชน 1,140 0.05%
11 นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล ทีมกรุงเทพ ฯ พัฒนา 1,079 0.05%
12 นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ ผู้สมัครอิสระ 852 0.04%
13 นายภพศักดิ์ ปานสีทอง ผู้สมัครอิสระ 811 0.04%
14 นายอุดม วิบูลเทพาชาติ ผู้สมัครอิสระ 617 0.03%
15 นายสมชาย ไพบูลย์ ผู้สมัครอิสระ 503 0.02%
16 ว่าที่ พ.ต.นิพนธ์ ซิ้มประยูร ผู้สมัครอิสระ 421 0.02%
ผลรวม 2,157,599
 
บัตรดี 2,157,599 97.44%
บัตรเสีย 19,376 0.87%
บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 37,345 1.69%
จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 2,214,320 54.18%
จำนวนผู้งดออกเสียงเลือกตั้ง 1,873,009 45.82%
จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,087,329 100%

พ.ศ. 2552แก้ไข

· ·
ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 11 มกราคม พ.ศ. 2552
พรรค (หมายเลข) ผู้สมัคร คะแนนนิยม ร้อยละ
พรรคประชาธิปัตย์ (2) หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร 934,602 45.41
พรรคเพื่อไทย (10) นายยุรนันท์ ภมรมนตรี 611,669 29.72
อิสระ (8) หม่อมหลวงณัฏฐกรณ์ เทวกุล 334,846 16.27
กลุ่มกรุงเทพฯ ใหม่ (12)
(สนับสนุนโดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง)
นายแก้วสรร อติโพธิ 144,779 7.03
อิสระ (3) นางลีนา จังจรรจา 9,043 0.439
ทีมกรุงเทพฯ พัฒนา (1) นายสุเมธ ตันธนาศิริกุล 6,017 0.292
พรรคสุวรรณภูมิ (14)
(สนับสนุนโดย ร.ต.อ.นิติภูมิ นวรัตน์)
นายเอธัส มนต์เสรีนุสรณ์ 4,117 0.200
อิสระ (9) นายวิทยา จังกอบพัฒนา 3,640 0.177
อิสระ (5) นายกงจักร ใจดี 2,400 0.117
อิสระ (11) นายธรรณม์ชัย รุ่งจิรโรจน์ 2,222 0.108
อิสระ (4) นางธรณี ฤทธีธรรมรงค์ 1,875 0.091
กลุ่มเมตตาธรรม (6) ร.อ.เมตตา เต็มชำนาญ 1,431 0.070
อิสระ (7) นายอิสระ อมรเวช 922 0.045
อิสระ (13) นายอุดม วิบูลเทพาชาติ 656 0.032
บัตรดี 2,058,219 97.05
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 46,395 2.19
บัตรเสีย 16,107 0.76
มาใช้สิทธิ 2,120,721 51.10
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,150,103 100.00

พ.ศ. 2556แก้ไข

การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 3 มีนาคม พ.ศ. 2556[3]
พรรค ผู้สมัคร คะแนนเสียง % ±
ประชาธิปัตย์ ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร (16) 1,256,349 47.75 +2.34
เพื่อไทย พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ (9) 1,077,899 40.97 +11.25
อิสระ พล.ต.อ. เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส (11) 166,582 6.33 +6.33
อิสระ สุหฤท สยามวาลา (17) 78,825 3.00 +3.00
อิสระ โฆสิต สุวินิจจิต (10) 28,640 1.09 +1.09
พรรคยางพาราไทย สุขุม วงประสิทธิ (19) 2,730 0.104 +0.104
พรรคไทยพอเพียง จำรัส อินทุมาร (15) 2,594 0.099 +0.099
อิสระ* สุเมธ ตันธนาศิริกุล (8) 2,537 0.096 −0.196
อิสระ** สัณหพจน์ สุขศรีเมือง (6) 2,089 0.079 +0.079
อิสระ ณัฏฐ์ดนัย ภูเบศอรรถวิชญ์ (7) 1,341 0.051 +0.051
อิสระ วิละ อุดม (1) 1,314 0.050 +0.050
อิสระ ร.อ. เมตตา เต็มชำนาญ (3) 1,301 0.049 −0.021
อิสระ ประทีป วัชรโชคเกษม (14) 1,250 0.047 +0.047
อิสระ ศ.ดร. จงจิตร์ หิรัญลาภ (12) 1,194 0.045 +0.045
อิสระ โสภณ พรโชคชัย (4) 1,128 0.043 +0.043
อิสระ ธรณี ฤทธีธรรมรงค์ (21) 922 0.035 −0.056
อิสระ สมิตร สมิทธินันท์ (5) 697 0.026 +0.026
อิสระ วศิน ภิรมย์ (13) 650 0.025 +0.025
อิสระ วรัญชัย โชคชนะ (2) 638 0.024 +0.024
อิสระ นันท์นภัส โกไศยกานนท์ (18) 634 0.024 +0.024
อิสระ ศุภชัย เขษมวงศ์ (22) 464 0.018 +0.018
อิสระ พ.ต.อ. ขจรศักดิ์ โกษะโยธิน (25) 461 0.018 +0.018
อิสระ กฤษณ์ สุริยผล (20) 273 0.010 +0.010
อิสระ วิทยา จังกอบพัฒนา (24) 266 0.010 −0.167
อิสระ รวิวรรณ สุทธวิรีสรรค์ (23) 112 0.004 +0.004
บัตรดี 2,630,890 96.88
ไม่ประสงค์ลงคะแนน 47,448 1.75
บัตรเสีย 37,302 1.37
ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 2,715,640 63.98
ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 4,244,465 100.00
ประชาธิปัตย์ รักษาที่นั่ง

หมายเหตุ: * จากกลุ่มกรุงเทพพัฒนาฯ, ** จากกลุ่มเพื่อนสัณหพจน์ สามมหาลัยดัง

อ้างอิงแก้ไข