สภากรุงเทพมหานคร

สภากรุงเทพมหานคร (ตัวย่อ: สก.) เป็นองค์กรฝ่ายสภาของกรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุม ตรวจสอบและดูแลการบริหารราชการกรุงเทพมหานครของฝ่ายบริหาร ซึ่งมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นหัวหน้าคณะ ปัจจุบันมีนายสุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตลาดกระบัง เป็นประธานสภากรุงเทพมหานคร, นายวิพุธ ศรีวะอุไร สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางรัก เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 1 และนายฉัตรชัย หมอดี สมาชิกสภากรุงเทพมหานครเขตบางนา เป็นรองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2

สภากรุงเทพมหานคร
ประเภท
ประเภท
ผู้บริหาร
ประธานสภา
สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา, เพื่อไทย
รองประธานสภาคนที่ 1
วิพุธ ศรีวะอุไร, เพื่อไทย
รองประธานสภาคนที่ 2
ฉัตรชัย หมอดี, ก้าวไกล
โครงสร้าง
สมาชิก50 คน
กลุ่มการเมือง
ฝ่ายข้างมาก (32)
 •   เพื่อไทย (21)
 •   ก้าวไกล (11)

ฝ่ายข้างน้อย (17)

อิสระ (1)

การเลือกตั้ง
ระบบแบ่งเขตคะแนนสูงสุด
การเลือกตั้งครั้งล่าสุด
22 พฤษภาคม 2565
ที่ประชุม
ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
เว็บไซต์
bmc.go.th

โครงสร้าง

แก้

สภากรุงเทพมหานครมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่มาจากการเลือกตั้งหรือแต่งตั้ง ซึ่งมีจำนวนและวาระแตกต่างกันไปแล้วแต่กำหนด

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

แก้

สำหรับสภากรุงเทพมหานครชุดที่ 13 สมาชิกสภา 50 คนมาจากการเลือกตั้งระบบแบ่งเขต โดยมีสมาชิก 1 คนต่อ 1 เขตของกรุงเทพมหานคร มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ 4 ปี และทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร อันเป็นตัวแทนภาระหน้าที่รับผิดชอบของสภากรุงเทพมหานคร

ในปี 2553 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร มีจำนวนทั้งสิ้น 61 คน โดยเริ่มจากการเลือกตั้ง ส.ก.ส.ข.ในวันอาทิตย์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เนื่องจากมีเขตทั้งหมด 5 เขตมีประชากรมากขึ้น ได้แก่ เขตบางขุนเทียน, เขตลาดกระบัง, เขตประเวศ, เขตคลองสามวา, เขตบางกะปิ โดยเขตที่มีสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ได้มากกว่า 1 คน จะต้องเป็นเขตที่มีจำนวนประชากรมากกว่า 150,000 คน ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 11 เขตที่จะมีสมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้มากกว่า 1 คน คือ 2 คน ได้แก่ เขตบางเขน, เขตจตุจักร, เขตสวนหลวง, เขตดอนเมือง, เขตสายไหม, เขตลาดกระบัง, เขตคลองสามวา, เขตประเวศ, เขตจอมทอง, เขตบางแค, เขตบางขุนเทียน[1]

สภากรุงเทพมหานคร ชุดที่ 13 หรือชุดปัจจุบัน มาจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 จำนวนสมาชิกทั้งสิ้น 50 คน

คณะกรรมการสามัญ

แก้

คณะกรรมการสามัญประจำสภากรุงเทพมหานคร มี 12 คณะ ได้แก่

 1. คณะกรรมการกิจการสภา
 2. คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
 3. คณะกรรมการการศึกษา
 4. คณะกรรมการการโยธาและผังเมือง
 5. คณะกรรมการการสาธารณสุข
 6. คณะกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม
 7. คณะกรรมการการเศรษฐกิจ การเงิน การคลัง และการงบประมาณ
 8. คณะกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย
 9. คณะกรรมการการพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
 10. คณะกรรมการการจราจรและการขนส่ง
 11. คณะกรรมการการระบายน้ำ
 12. คณะกรรมการการวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และการกีฬา[2]

ค่าตอบแทน

แก้

สมาชิกสภากรุงเทพมหานครได้รับค่าตอบแทน 48,450 บาทต่อเดือน รองประธานสภาฯ ได้รับค่าตอบแทน 61,140 บาทต่อเดือน และประธานสภาฯ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 73,560 บาทต่อเดือน[3]

ลำดับสภากรุงเทพมหานคร

แก้
ชุดที่ จำนวนสมาชิก ระยะการดำรงตำแหน่ง การเลือกตั้ง
1 46[4] 16 เมษายน พ.ศ. 2516 – 10 สิงหาคม พ.ศ. 2518 มาจากการแต่งตั้ง
2 41[5] 2518 - 2520
3 45 2520 - 2527 มาจากการแต่งตั้ง
4 40 2527 - 2528 มาจากการแต่งตั้ง
5 46[6] 2528 - 2532
6 57[7] 7 มกราคม พ.ศ. 2533 – 6 มกราคม พ.ศ. 2537
7 55 6 มีนาคม พ.ศ. 2537 – 5 มีนาคม พ.ศ. 2541
8 60 26 เมษายน พ.ศ. 2541 – 25 เมษายน พ.ศ. 2545
9 61 16 มิถุนายน พ.ศ. 2545 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549
10 57[8] 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2549 – 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
11 61[9] 11 ตุลาคม พ.ศ. 2553 – 15 กันยายน พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2553
12 30[10] 15 กันยายน พ.ศ. 2557 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 มาจากการแต่งตั้ง
13 50 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 - ปัจจุบัน พ.ศ. 2565

รายชื่อประธานสภากรุงเทพมหานคร

แก้

ประธานสภากรุงเทพมหานครจะดำรงตำแหน่ง 2 ปี จากนั้นจะมีการลงมติใหม่อีกครั้ง

ลำดับ ชื่อ[11] เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ
1 พระยามไหสวรรค์ 16 เมษายน 2516 20 มีนาคม 2518
2 สนอง ปรัชญนันท์ 21 เมษายน 2518 10 สิงหาคม 2518
3 พันตำรวจตรีเชาวลิต สิงห์เจริญ 26 ธันวาคม 2518 29 เมษายน 2520
4 กำจัด ผาติสุวัณณ 13 พฤษภาคม 2520 30 พฤศจิกายน 2527
5 ดำรง สุนทรศารทูล 11 ธันวาคม 2527 7 ตุลาคม 2528
6 ไพโรจน์ ประเสริฐ 25 พฤศจิกายน 2528 24 พฤศจิกายน 2530
7 ประวิทย์ รุจิรวงศ์ 25 พฤศจิกายน 2528 13 พฤศจิกายน 2532
8 ประเสริฐ นาสมพันธ์ 18 มกราคม 2533 16 มกราคม 2535
17 มกราคม 2535 21 มกราคม 2535
22 มกราคม 2535 6 มกราคม 2537
9 อรรถ แพทยังกุล 9 มีนาคม 2537 8 มีนาคม 2539
10 ศราวุฒิ ปฤชาบุตร 3 เมษายน 2539 5 มีนาคม 2541
11 วิสูตร สำเร็จวาณิชย์ 4 พฤษภาคม 2541 25 พฤษภาคม 2542
12 เอนก หุตังคบดี 26 พฤษภาคม 2542 3 พฤษภาคม 2543
13 ประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ 4 พฤษภาคม 2543 25 เมษายน 2545
14 สามารถ มะลูลีม 24 มิถุนายน 2545 23 มิถุนายน 2547
15 ธนา ชีรวินิจ 24 มิถุนายน 2547 15 มิถุนายน 2549
16 ธวัชชัย ปิยนนทยา 10 พฤศจิกายน 2549 9 พฤศจิกายน 2551
17 กิตพล เชิดชูกิจกุล 10 พฤศจิกายน 2551 22 กรกฎาคม 2553
18 สุทธิชัย วีรกุลสุนทร 7 ตุลาคม 2553 6 ตุลาคม 2555
19 พิพัฒน์ ลาภปรารถนา 8 ตุลาคม 2555 28 สิงหาคม 2557
20 ร้อยตำรวจตรี เกรียงศักดิ์  โลหะชาละ 24 กันยายน 2557 6 กุมภาพันธ์ 2563
21 นิรันดร์ ประดิษฐกุล 12 กุมภาพันธ์ 2563 25 กันยายน 2563
22 คำรณ โกมลศุภกิจ 25 กันยายน 2563 17 พฤษภาคม 2565
23 วิรัตน์ มีนชัยนันท์ 6 มิถุนายน 2565 5 มิถุนายน 2567
24 สุรจิตต์ พงษ์สิงห์วิทยา 6 มิถุนายน 2567 ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้
 1. คอลัมน์ เปิดศึกเลือกตั้งส.ก. ส.ข.ทำยังไง ??? ได้ครองใจคนกรุง โดย จิรา จิราสิต หนังสือพิมพ์เดลินิวส์หน้า 24: ฉบับวันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2553
 2. "บทบาทของ "ประธานสภากรุงเทพมหานคร"". thunkhaotoday. สืบค้นเมื่อ 19 May 2022.
 3. "ทำความรู้จัก ส.ก.เป็นใคร-ทำหน้าที่อย่างไร ก่อนถึงเลือกตั้ง 22 พ.ค.65". กรุงเทพธุรกิจ. 9 April 2022. สืบค้นเมื่อ 19 May 2022.
 4. สมาชิกสภากรุงเทพมหานครชุดที่ ๑ (๑๖ เมษายน ๒๕๑๖ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๑๘)
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๙๒, ตอนที่ ๙๔, ฉบับพิเศษ หน้า ๑, ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๑๘
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่พึงมีในแต่ละเขตเลือกตั้ง เล่ม ๑๐๒, ตอนที่ ๑๓๕, ฉบับพิเศษ หน้า ๔๐, ๒๗ กันยายน ๒๕๒๘
 7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเขตเลือกตั้งและจำนวนสมาชิกสภากรุงเทพมหานครที่จำทำการเลือกตั้งในแต่ละเขตเลือกตั้ง เล่ม ๑๐๖, ตอนที่ ๒๐๓, ฉบับพิเศษ หน้า ๑๐, ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๖๖ ก, หน้า ๓๖, ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙
 9. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เล่ม ๑๒๗, ตอนที่ ๕๒ ก, หน้า ๒๓, ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๓
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๘๖/๒๕๕๗ เรื่อง การได้มาซึ่งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและสมาชิกสภาเขตเป็นการชั่วคราว เล่ม ๑๓๑, ตอนที่ ๑๓๔ ง, หน้า ๑๕, ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗
 11. "อดีตประธานสภากรุงเทพมหานคร". BMC.

ข้อมูลเพิ่มเติม

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้