เปิดเมนูหลัก

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการให้กับ สภาผู้แทนราษฎร แต่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการให้กับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Seal of the National Assembly of Thailand.png
ที่ทำการ
อาคารรัฐสภา
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บริหารหลัก สรศักดิ์ เพียรเวช, เลขาธิการ (ทำหน้าที่เลขาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์[1], รองเลขาธิการ
นงนุช เศรษฐบุตร[2], รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ รัฐสภา

ประวัติแก้ไข

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หรือ 4 วันหลังจาก การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในวันนั้นได้มติเห็นชอบให้ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือ ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้า คณะราษฎร สายพลเรือนเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกโดยที่ทำการสำนักงานเลขาธิการในช่วงแรกตั้งอยู่ภายใน วังปารุสกวัน

ต่อมาเมื่อได้มีการตั้ง พฤฒสภา หรือ วุฒิสภา ในปัจจุบันตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ทำให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องแยกออกมาเป็น 2 หน่วยงานคือ

ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2490 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2490 โดยสาระสำคัญคือให้ยุบรวมสำนักงานเลขาธิการของทั้งสองสภาเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา [3] ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการของทั้งสองสภาจากนั้นในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 ได้มีการแต่งตั้งนาย เจริญ ปัณฑโร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐสภาคนแรก [4]

ต่อมาเมื่อ คณะบริหารประเทศชั่วคราว ที่นำโดย พลเอกผิน ชุณหะวัณ และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กระทำการยึดอำนาจตัวเองในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ได้ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และได้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2475 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2483 กลับมาใช้ใหม่ซึ่งได้กำหนดให้มีเพียงสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรทำให้สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาต้องสิ้นสุดลง

ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2495 ได้มีการแต่งตั้งนายเจริญอดีตเลขาธิการรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง [5]

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จะย้ายที่ทำการอาคารรัฐสภาไทย ไปยังที่ทำการชั่วคราว ณ เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 [6]

รายนามเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1   หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 28 มิถุนายน 2475 - 11 เมษายน 2476
2   หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 10 ธันวาคม 2476 - 10 สิงหาคม 2484
3   ทองเปลว ชลภูมิ 8 พฤศจิกายน 2484 - 30 มิถุนายน 2486
4 จิตตะเสน ปัญจะ 30 มิถุนายน 2486 - 16 สิงหาคม 2486
5   เจริญ ปัณฑโร 16 สิงหาคม 2486 - 17 ตุลาคม 2503
6 ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ 20 ธันวาคม 2503 - 17 กันยายน 2511
2511 - 2535 ยุบตำแหน่ง (เลขาธิการรัฐสภา ทำหน้าที่แทน)
15 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 12 กันยายน 2535 - 30 กันยายน 2541
16 ศิริลักษณ์ ปั้นบำรุงกิจ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2546
17 พิทูร พุ่มหิรัญ 13 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 กันยายน 2555
18 สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย 1 ตุลาคม 2555 - 10 มิถุนายน 2557
19 จเร พันธุ์เปรื่อง 27 มิถุนายน 2557 - 15 ตุลาคม 2558
20 สายทิพย์ เชาวลิตถวิล 23 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559
21 สรศักดิ์ เพียรเวช 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน

รายนามเลขาธิการรัฐสภาแก้ไข

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
7 ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ 18 กันยายน 2511 - 30 กันยายน 2514
8 ประสิทธิ์ ศรีสุชาติ 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2518
9 พันเอกสงวน คำวงษา 1 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2524
10 พลตรีกระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม 2524 - 31 ธันวาคม 2526
11 ร้อยตรีปณิธาน เลิศฤทธิ์ 25 มกราคม 2527 - 30 กันยายน 2527
12 บังอร อิ่มโอชา 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
13 ประเสริฐ ดวงวิชัย 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2533
14 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1 ตุลาคม 2533 - 11 กันยายน 2535

อ้างอิงแก้ไข