สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หน่วยงานที่ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการให้กับ สภาผู้แทนราษฎร แต่ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการให้กับ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
Seal of the National Assembly of Thailand.png
ที่ทำการ
อาคารรัฐสภา
ภาพรวม
วันก่อตั้ง 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475
ผู้บริหารหลัก สรศักดิ์ เพียรเวช, เลขาธิการ (ทำหน้าที่เลขาธิการ สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ)
ประสิทธิ์ อนันตวิรุฬห์[1], รองเลขาธิการ
นงนุช เศรษฐบุตร[2], รองเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ รัฐสภา

ประวัติแก้ไข

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก่อตั้งขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 หรือ 4 วันหลังจาก การเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งการประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งแรกในวันนั้นได้มติเห็นชอบให้ หลวงประดิษฐ์มนูธรรม หรือ ปรีดี พนมยงค์ หัวหน้า คณะราษฎร สายพลเรือนเป็นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรคนแรกโดยที่ทำการสำนักงานเลขาธิการในช่วงแรกตั้งอยู่ภายใน วังปารุสกวัน

ต่อมาเมื่อได้มีการตั้ง พฤฒสภา หรือ วุฒิสภา ในปัจจุบันตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 ทำให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรต้องแยกออกมาเป็น 2 หน่วยงานคือ

ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2490 ได้มีการประกาศใช้ พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2490 โดยสาระสำคัญคือให้ยุบรวมสำนักงานเลขาธิการของทั้งสองสภาเข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อว่า สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา [3] ทำหน้าที่เป็นฝ่ายธุรการของทั้งสองสภาจากนั้นในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2490 ได้มีการแต่งตั้งนาย เจริญ ปัณฑโร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการรัฐสภาคนแรก [4]

ต่อมาเมื่อ คณะบริหารประเทศชั่วคราว ที่นำโดย พลเอกผิน ชุณหะวัณ และ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้กระทำการยึดอำนาจตัวเองในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ได้ยกเลิก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2492 และได้นำรัฐธรรมนูญฉบับปี 2475 ที่แก้ไขเพิ่มเติมในปี พ.ศ. 2483 กลับมาใช้ใหม่ซึ่งได้กำหนดให้มีเพียงสภาเดียวคือสภาผู้แทนราษฎรทำให้สำนักงานเลขาธิการรัฐสภาต้องสิ้นสุดลง

ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2495 ได้มีการแต่งตั้งนายเจริญอดีตเลขาธิการรัฐสภาให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง [5]

อนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร จะย้ายที่ทำการอาคารรัฐสภาไทย ไปยังที่ทำการชั่วคราว ณ เลขที่ 110 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 [6]

รายนามเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรแก้ไข

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
1   หลวงประดิษฐ์มนูธรรม (ปรีดี พนมยงค์) 28 มิถุนายน 2475 - 11 เมษายน 2476
2   หลวงคหกรรมบดี (ชม จารุรัตน์) 10 ธันวาคม 2476 - 10 สิงหาคม 2484
3   ทองเปลว ชลภูมิ 8 พฤศจิกายน 2484 - 30 มิถุนายน 2486
4 จิตตะเสน ปัญจะ 30 มิถุนายน 2486 - 16 สิงหาคม 2486
5   เจริญ ปัณฑโร 16 สิงหาคม 2486 - 17 ตุลาคม 2503
6 ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ 20 ธันวาคม 2503 - 17 กันยายน 2511
2511 - 2535 ยุบตำแหน่ง (เลขาธิการรัฐสภา ทำหน้าที่แทน)
15 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 12 กันยายน 2535 - 30 กันยายน 2541
16 ศิริลักษณ์ ปั้นบำรุงกิจ 1 ตุลาคม 2541 - 30 กันยายน 2546
17 พิทูร พุ่มหิรัญ 13 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 กันยายน 2555
18 สุวิจักขณ์ นาควัชระชัย 1 ตุลาคม 2555 - 10 มิถุนายน 2557
19 จเร พันธุ์เปรื่อง 27 มิถุนายน 2557 - 15 ตุลาคม 2558
20 สายทิพย์ เชาวลิตถวิล 23 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559
21 สรศักดิ์ เพียรเวช 1 ตุลาคม 2559 - ปัจจุบัน

รายนามเลขาธิการรัฐสภาแก้ไข

ลำดับที่ รูปภาพ ชื่อ ดำรงตำแหน่ง หมายเหตุ
7 ประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์ 18 กันยายน 2511 - 30 กันยายน 2514
8 ประสิทธิ์ ศรีสุชาติ 1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2518
9 พันเอกสงวน คำวงษา 1 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2524
10 พลตรีกระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา 1 ตุลาคม 2524 - 31 ธันวาคม 2526
11 ร้อยตรีปณิธาน เลิศฤทธิ์ 25 มกราคม 2527 - 30 กันยายน 2527
12 บังอร อิ่มโอชา 1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529
13 ประเสริฐ ดวงวิชัย 1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2533
14 ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล 1 ตุลาคม 2533 - 11 กันยายน 2535

อ้างอิงแก้ไข