สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (อังกฤษ: Thai Parliament Radio) เป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อการกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างรัฐสภากับประชาชน ดำเนินการโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร มีภารกิจหลักในการถ่ายทอดเสียง การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร และการประชุมวุฒิสภา รวมถึงรายงานข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของรัฐสภา เผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป รวมถึงรายการสาระประโยชน์ต่างๆ และรายการส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย ออกอากาศในช่วงนอกเหนือจากการประชุมสภาฯ

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
Thai Parliament Radio
สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา
พื้นที่กระจายเสียงไทย ประเทศไทย
ความถี่เอฟเอ็ม 87.5 เมกะเฮิรตซ์ (กรุงเทพมหานคร)
เอเอ็ม 1071 กิโลเฮิรตซ์
สัญลักษณ์(อดีต) วิทยุรัฐสภา สื่อพัฒนา ประชาธิปไตย
(ปัจจุบัน) วิทยุรัฐสภา สื่อกลางการมีส่วนร่วมการเมืองไทย
แบบรายการ
ภาษาภาษาไทย
รูปแบบกระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างรัฐสภากับประชาชน
การเป็นเจ้าของ
เจ้าของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(ไม่มี (เจ้าของสถานีฯ ดำเนินการเอง))
ผู้ประกอบธุรกิจว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สุพรรณี ชีวะไทย
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
ชลัยยกร ศิวะเสน
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง
ประวัติ
เริ่มกระจายเสียง18 เมษายน พ.ศ. 2537 (30 ปี) (ภาคเอฟเอ็ม)
5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (15 ปี) (ภาคเอเอ็ม)
ข้อมูลทางเทคนิค
พิกัดสถานีส่งอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
ลิงก์
เว็บไซต์https://www.tpchannel.org/radio/

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ส่งกระจายเสียงด้วยระบบเอฟเอ็มที่ความถี่ 87.5 เมกะเฮิรตซ์ และระบบ เอเอ็มที่ความถี่ 1071 กิโลเฮิรตซ์ โดยระบบเอฟเอ็มเปิดดำเนินการทดลองออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2537 ก่อนจะเริ่มออกอากาศอย่างเป็นทางการเมือวันที่ 1 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน และระบบเอเอ็มเปิดดำเนินการกระจายเสียงครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551

ประวัติ แก้

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้มีการจัดตั้งเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 ตามคำสั่งรัฐสภา ที่ 8/2532 ซึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อเตรียมการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภา โดยได้รับจัดสรรงบประมาณตั้งต้น จำนวน 10,485,200 ล้านบาท เปิดดำเนินการทดลองออกอากาศครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 เมษายน - 31 ตุลาคม พ.ศ. 2537 เป็นเวลา 6 เดือน โดยระยะแรกออกอากาศตั้งแต่เวลา 06:00-09:00 น. ซึ่งมีเพียงการเปิดเพลง สลับกับรายงานข่าว บทความ สรุปการประชุมคณะกรรมาธิการ และการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ก่อนจะเริ่มออกอากาศอย่างถาวร เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน ปีเดียวกัน โดยส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา 06:00-20:00 น. โดยเริ่มมีการถ่ายทอดเสียงการประชุมรัฐสภา ทั้งสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และการประชุมร่วมกันทั้งสองสภา นำเสนอร่วมกับข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงรัฐสภา[1]

ในปี พ.ศ. 2547 เพิ่มเวลาการกระจายเสียงอีก 2 ชั่วโมง เป็นเวลา 05:00-22:00 น. โดยเพิ่มรายการศาสนาและรายการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตยสำหรับเยาวชน [1]

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาได้จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาในระบบเอเอ็ม ซึ่งทางกรมไปรษณีย์โทรเลข (สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ในปัจจุบัน) ได้จัดสรรคลื่นความถี่วิทยุเอเอ็มให้กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ตามแผนจัดสรรความถี่วิทยุกระจายเสียง ระบบเอ.เอ็ม.แห่งชาติ ไว้ที่ 1071 กิโลเฮิรตซ์ เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2535 [2]เพื่อขยายช่องทางการรับฟังให้มีความครอบคลุมพื้นที่การรับฟังให้กว้างขึ้น นอกเหนือจากพื้นที่การรับฟังของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ภาคเอฟเอ็มเดิมซึ่งมีสถานีแม่ข่ายอยู่ที่กรุงเทพมหานครและเครือข่ายในภูมิภาคอีก 14 จังหวัด รวมถึงเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ฟังที่ประสบปัญหาจากการถูกคลื่นความถี่ของสถานีวิทยุชุมชนที่ส่งสัญญาณรบกวน ในระหว่างการรับฟังการถ่ายทอดเสียงการประชุมสภาฯ และรายการอื่นๆ ของสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ภาคเอเอ็มเปิดดำเนินการกระจายเสียงครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2551 ณ อาคารเครื่องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร [1] โดยออกอากาศใช้ผังรายการเดียวกันกับภาคเอฟเอ็มทุกประการ

สถานีเครือข่าย แก้

สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และส่งสัญญาณไปยังสถานีส่งภาคเอฟเอ็ม ตั้งอยู่ ณ ซอยพระราม 6 30 (อารีย์สัมพันธ์) ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และส่งสัญญาณในภาคเอเอ็ม จากอาคารเครื่องส่ง สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ยังมีสถานีเครือข่ายในส่วนภูมิภาค 14 จังหวัด ดังนี้[3]

จังหวัด ความถี่ออกอากาศ (เอฟเอ็ม)
กรุงเทพมหานคร (แม่ข่าย) 87.50 เมกะเฮิรตซ์
ชัยนาท 96.25 เมกะเฮิรตซ์
กาญจนบุรี 106.25 เมกะเฮิรตซ์
ประจวบคีรีขันธ์ 89.25 เมกะเฮิรตซ์
ระยอง 87.75 เมกะเฮิรตซ์
นครราชสีมา 87.50 เมกะเฮิรตซ์
อุบลราชธานี 87.50 เมกะเฮิรตซ์
อุดรธานี 87.50 เมกะเฮิรตซ์
สกลนคร 87.75 เมกะเฮิรตซ์
พิษณุโลก 92.25 เมกะเฮิรตซ์
เชียงใหม่ 106.75 เมกะเฮิรตซ์
สุราษฎร์ธานี 87.50 เมกะเฮิรตซ์
ภูเก็ต 99.25 เมกะเฮิรตซ์
สงขลา 103.25 เมกะเฮิรตซ์
ยะลา 89.00 เมกะเฮิรตซ์

นักจัดรายการวิทยุ แก้

 • สุพัตรา พรหมศร
 • อานันท์ จันทร์ศรี
 • ปฐมพงษ์ ท่าข้าม
 • ยูลัด ดำริห์เลิศ
 • ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น
 • พัชราวลัย เด่นนิติรัตน์
 • อัญชลี วงศ์สัมปัน
 • สาริศา สุปัญโญ
 • พัลลภา เขียวแก้ว
 • นิสลา ไทยกล้า
 • นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
 • ธนัชพร สุขดี
 • ทนงศักดิ์ ทองงอก
 • นิศรา เพ็งขำ
 • ณิชชา สุวรรณพนัง

รายการวิทยุกระจายเสียง แก้

 • รายการคุยข่าวเช้า (ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.00-07.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: อานันท์ จันทร์ศรี & ไกรภูมิ เวทพิสัย

 • รายการ Inside รัฐสภา (ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30-08.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: ณรงค์ฤทธิ์ คิดเห็น

 • รายการสยามวิพากษ์ (ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-11.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ & ทนงศักดิ์ ทองงอก

 • รายการสภาชาวบ้าน (ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: นิสลา ไทยกล้า

 • รายการเสวนาประชาสังคม (ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 15.00-16.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: ยูลัด ดำริห์เลิศ & ปฐมพงษ์ ท่าข้าม

 • รายการ Youngblood นิติบัญญัติฉบับคนรุ่นใหม่ (ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 16.00-17.30 น.)

ดำเนินรายการโดย: ธนัชพร สุขดี & นิศรา เพ็งขำ

 • รายการ Voice of Power เสียงนี้เพื่อสังคม (ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-19.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: พัชราวลัย เด่นนิติรัตน์

 • รายการวันวาน Diary (ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.30-20.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: พัลลภา เขียวแก้ว

 • รายการโดเรมีฟาซอลลาทีโด (ออกอากาศวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.30-22.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: สาริศา สุปัญโญ

 • รายการบันทึกประชุมสภา (ออกอากาศวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: สุพัตรา พรหมศร & ปฐมพงษ์ ท่าข้าม & ณิชชา สุวรรณพนัง & นิศรา เพ็งขำ & อัญชลี วงศ์สัมปัน

 • รายการเพลินเพลงยามบ่าย (ออกอากาศวันเสาร์และอาทิตย์ เวลา 18.00-19.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: ถาวร จุลตามระ

 • รายการสัปปายะสาระ (ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 14.00-14.30 น.)

ดำเนินรายการโดย: ปฐมพงษ์ ท่าข้าม

 • รายการหารือนอกสภา (ออกอากาศวันเสาร์ เวลา 16.00-17.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: ณิชชา สุวรรณพนัง

 • รายการสบาย สบาย (ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 09.00-11.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ

 • รายการ Story สีขาว (ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 15.30-16.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: อัญชลี วงศ์สัมปัน

 • รายการรัฐธรรมนูญ 279 องศา (ออกอากาศวันอาทิตย์ เวลา 16.00-17.00 น.)

ดำเนินรายการโดย: สุพัตรา พรหมศร

อ้างอิง แก้

 1. 1.0 1.1 1.2 "ประวัติสถานีฯ". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2018-04-29. สืบค้นเมื่อ 2018-05-09.
 2. แผนจัดสรรความถี่วิทยุกระจายเสียง ระบบเอ.เอ็ม.แห่งชาติ, กรมไปรษณีย์โทรเลข.
 3. "ประวัติสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา". คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิมเมื่อ 2008-07-01. สืบค้นเมื่อ 2008-07-01.

ดูเพิ่ม แก้

แหล่งข้อมูล แก้