สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

เป็นหน่วยงานราชการและมีสถานะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของประเทศไทย
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ชื่อเต็ม สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรมประชาสัมพันธ์
เจ้าของสถานี กรมประชาสัมพันธ์
ผู้รับสัมปทาน ไม่มี (เจ้าของสถานีฯ ดำเนินการเอง)
ผู้บริหาร จรรยา อัมหิรัญ
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
ความถี่ ดูในบทความ
รูปแบบรายการ กระจายข้อมูลข่าวสาร เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดี ระหว่างรัฐบาลกับประชาชน
พื้นที่กระจายเสียง ไทย ประเทศไทย
ภาษาที่ใช้ ภาษาไทย
คำขวัญ วิทยุแห่งประเทศไทย ให้ความรู้ คู่ความสุข
ที่ตั้งห้องส่ง 236 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
ระยะเวลาที่กระจายเสียง 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2473 (91 ปี) – ปัจจุบัน
เว็บไซต์ nbt.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ชื่อย่อ: สวท.) เป็นหน่วยงานสถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาล มีสถานะเป็นสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของประเทศไทย สังกัดกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กำกับดูแล

ตราสัญลักษณ์เดิมของ สวท. ใช้ครั้งสุดท้ายในปี 2548

ประวัติวิทยุแก้ไข

กิจการวิทยุกระจายเสียงของไทย เริ่มต้นมาราว ๆ ปี 2470 ถึง 2472 โดย พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าบุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ซึ่งทรงริเริ่มทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง โดยทรงตั้งชื่อว่า สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ที่พญาไท เนื่องจากส่งกระจายเสียงจากพระราชวังพญาไท โดยมอบหมายให้ กองช่างวิทยุ กรมไปรษณีย์โทรเลข ดำเนินการทดลองส่งวิทยุกระจายเสียง และดำเนินการกระจายเสียงได้เป็นผลสำเร็จเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2473 โดยเป็นกระแสพระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในการพระราชพิธีฉัตรมงคล จากพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน ในพระบรมมหาราชวัง[1]

ต่อมาในปี 2482 คณะรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้มีมติให้โอนกิจการวิทยุกระจายเสียง ซึ่งกรมไปรษณีย์โทรเลขดำเนินการอยู่นั้น ไปขึ้นตรงกับ สำนักงานโฆษณาการ สำนักนายกรัฐมนตรี โดยให้ชื่อใหม่ว่า สถานีวิทยุกรุงเทพฯ ซึ่งใช้อยู่เพียงเวลาสั้น ๆ ก่อนจะเปลี่ยนอีกครั้งเป็น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อปี 2484 หลังจากมีประกาศรัฐนิยมฉบับที่ 1 เปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามเป็นไทย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2482

พันธกิจแก้ไข

 • กระจายเสียงเพื่อสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ของรัฐด้านนโยบาย ข้อมูลข่าวสาร และสะท้อนปัญหาของประชาชนสู่รัฐบาล ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐกับประชาชน
 • สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 • ปฏิบัติงานร่วมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือได้รับมอบหมาย

โครงสร้างการบริหารแก้ไข

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บริหารงานตามรูปแบบหน่วยราชการ จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงาน ดังต่อไปนี้

 • ส่วนกระจายเสียงในประเทศ
 • ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศ
 • ส่วนสื่อข่าวและผลิตรายการข่าว (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์)
 • ส่วนผลิตรายการ
 • ส่วนเทคนิค
 • ส่วนสถานีเครื่องส่ง 1000 กิโลวัตต์
 • ส่วนบริหารการดนตรี (วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์)
 • ส่วนแผนงานและประชาสัมพันธ์
 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
 • กลุ่มสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคกลาง)

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแก้ไข

เครือข่ายฯ ส่วนกลางแก้ไข

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนกลาง ครอบคลุมกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกอบด้วย

 • คลื่นเอฟเอ็ม 6 ความถี่
  • เครือข่ายวิทยุฯ ภาคบริการโลก - เอฟเอ็ม 88.00 เมกะเฮิร์ตซ์ (สวท. ผลิตรายการเอง ในนาม Radio Thailand World Service FM 88)
  • เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติ - เอฟเอ็ม 92.50 เมกะเฮิร์ตซ์ (สวท. ผลิตรายการเอง)
  • เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อความรู้ และสาระบันเทิง - เอฟเอ็ม 93.50 เมกะเฮิร์ตซ์ (เอกชนเช่าสัมปทานเฉพาะภาคกลางวัน ในชื่อ Top Radio 93.5 MHz และ สวท. ผลิตรายการเองเฉพาะภาคกลางคืน)
  • เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อความรู้ และสาระบันเทิง - เอฟเอ็ม 95.50 เมกะเฮิร์ตซ์ (บมจ.บีอีซี-เทโร เรดิโอ ในเครือ บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ เช่าสัมปทาน ในชื่อ HITZ 955[2])
  • เครือข่ายวิทยุฯ สถานีข่าวคุณภาพ - เอฟเอ็ม 97.00 เมกะเฮิร์ตซ์ (บมจ.เอ.ซี.เรคคอร์ดส์ เช่าสัมปทาน ในนาม สถานีข่าวคุณภาพ FM 97 QFM Quality News Station)
  • เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อเด็ก เยาวชน และครอบครัว - เอฟเอ็ม 105.00 เมกะเฮิร์ตซ์ (บจก.โอ น้อย ออก และ กลุ่มคนตัว D เช่าสัมปทานเฉพาะภาคกลางวัน ในชื่อ 105 Smile Thailand และ Home Radio ส่วน สวท. ผลิตรายการเองเฉพาะภาคกลางคืนในนาม สถานีวิทยุเพื่อครอบครัว Happy Family Radio FM 105 MHz)
 • คลื่นเอเอ็ม 3 ความถี่ [3]
  • เครือข่ายวิทยุฯ แห่งชาติ - เอเอ็ม 891 กิโลเฮิร์ตซ์
  • เครือข่ายวิทยุฯ เพื่อการถ่ายทอดเสียง - เอเอ็ม 819 กิโลเฮิร์ตซ์
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัย (ภาคกลาง) - เอเอ็ม 1467 กิโลเฮิร์ตซ์ (เดิมชื่อ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา - สวศ.)
 • เครือข่ายวิทยุฯ ภาคบริการโลก (Radio Thailand World Service) คลื่นสั้น (Short Wave) จำนวน 2 ความถี่[4]
  • 9.0655 เมกะเฮิร์ตซ์
  • 11.965 เมกะเฮิร์ตซ์

เครือข่ายฯ ส่วนภูมิภาคแก้ไข

เครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ในส่วนภูมิภาค ก็จะสังกัด สำนักประชาสัมพันธ์ของแต่ละเขต ที่รับผิดชอบพื้นที่นั้น ๆ โดยมีเครือข่ายดังนี้[5][6]

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1แก้ไข

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 1 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีดังนี้:

 • สวท.กาฬสินธุ์ - เอฟเอ็ม 93. เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ขอนแก่น - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอฟเอ็ม 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ชัยภูมิ - เอฟเอ็ม 92.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.มหาสารคาม - เอฟเอ็ม 106.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 531 กิโลเฮิร์ตซ์
 • สวท.เลย - เอฟเอ็ม 95.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.หนองคาย - เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 810 กิโลเฮิร์ตซ์
 • สวท.หนองบัวลำภู - เอฟเอ็ม 97.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ชุมแพ - เอฟเอ็ม 93.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.นครราชสีมา - เอฟเอ็ม 105.25 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 106.25 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 729 กิโลเฮิร์ตซ์
 • สวท.ด่านซ้าย - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.บึงกาฬ - เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.อุดรธานี - เอฟเอ็ม 93.75 เมกะเฮิร์ตซ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2แก้ไข

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 2 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มีดังนี้:

 • สวท.นครพนม - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 981 กิโลเฮิร์ตซ์
 • สวท.มุกดาหาร - เอฟเอ็ม 99.25 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 549 กิโลเฮิร์ตซ์
 • สวท.ยโสธร - เอฟเอ็ม 90 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ศรีสะเกษ - เอฟเอ็ม 100.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สุรินทร์ - เอฟเอ็ม 97.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอฟเอ็ม 93.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.อุบลราชธานี - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.บุรีรัมย์ - เอฟเอ็ม 101.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.มุกดาหาร - เอฟเอ็ม 99.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ร้อยเอ็ด - เอฟเอ็ม 94.00 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.อำนาจเจริญ - เอฟเอ็ม 103.25 เมกะเฮิร์ตซ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3แก้ไข

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 3 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคเหนือตอนบน มีดังนี้:

 • สวท.เชียงราย - เอฟเอ็ม 95.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.เชียงใหม่ - เอฟเอ็ม 98 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอฟเอ็ม 93.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.น่าน - เอฟเอ็ม 94.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.แพร่ - เอฟเอ็ม 91 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.แม่สะเรียง - เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ลำพูน - เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ฝาง - เอฟเอ็ม 89.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.พะเยา - เอฟเอ็ม 95.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ลำปาง - เอฟเอ็ม 97 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.แม่ฮ่องสอน - เอฟเอ็ม 104 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวศ.แม่ฮ่องสอน - เอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิร์ตซ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4แก้ไข

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 4 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคเหนือตอนล่าง มีดังนี้:

 • สวท.กำแพงเพชร - เอฟเอ็ม 97.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.แม่สอด - เอฟเอ็ม 103.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.พิษณุโลก - เอฟเอ็ม 94.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สุโขทัย - เอฟเอ็ม 93.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ตาก - เอฟเอ็ม 102 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.นครสวรรค์ - เอฟเอ็ม 93.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.เพชรบูรณ์ - เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5แก้ไข

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 5 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคใต้ตอนบน มีดังนี้:

 • สวท.กระบี่ - เอฟเอ็ม 98.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ชุมพร - เอฟเอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ภูเก็ต - เอฟเอ็ม 90.50 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิร์ตซ์ และ เอเอ็ม 1062 กิโลเฮิร์ตซ์
 • สวท.พังงา - เอฟเอ็ม 100 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ระนอง - เอฟเอ็ม 107.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สุราษฎร์ธานี - เอฟเอ็ม 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 90.00 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 89.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.นครศรีธรรมราช - เอฟเอ็ม 93.50 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ทุ่งสง - เอฟเอ็ม 97.00 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สมุย - เอฟเอ็ม 96.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ตะกั่วป่า - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6แก้ไข

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 6 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคใต้ตอนล่าง มีดังนี้:

 • สวท.ตรัง - เอฟเอ็ม 91.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สุไหงโกลก - เอฟเอ็ม 106.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.พัทลุง - เอฟเอ็ม 98 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.เบตง - เอฟเอ็ม 93 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สงขลา - เอเอ็ม 558 กิโลเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 90.5 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 89.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สตูล - เอฟเอ็ม 99.5 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 95.5 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.นราธิวาส - เอฟเอ็ม 98.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ปัตตานี - เอฟเอ็ม 101 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ยะลา - เอฟเอ็ม 92 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 94.25 เมกะเฮิร์ตซ์, เอฟเอ็ม 95 เมกะเฮิร์ตซ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7แก้ไข

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 7 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันออก มีดังนี้:

 • สวท.จันทบุรี - เอฟเอ็ม 90.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สระแก้ว - เอฟเอ็ม 103.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ระยอง - เอฟเอ็ม 91.75เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ตราด - เอฟเอ็ม 92.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ชลบุรี - เอฟเอ็ม 99.75 เมกะเฮิร์ตซ์

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8แก้ไข

สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต 8 ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ ภาคตะวันตก มีดังนี้:

 • สวท.กาญจนบุรี - เอเอ็ม 998 กิโลเฮิร์ตซ์
 • สวท.เพชรบุรี - เอฟเอ็ม 95.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ประจวบคีรีขันธ์ - เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สุพรรณบุรี - เอฟเอ็ม 102.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ชัยนาท - เอฟเอ็ม 91.75 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.สังขละบุรี - เอฟเอ็ม 94.25 เมกะเฮิร์ตซ์
 • สวท.ราชบุรี - เอฟเอ็ม 101.75 เมกะเฮิร์ตซ์, เอเอ็ม 1593 กิโลเฮิร์ตซ์

อ้างอิงแก้ไข

 1. https://nbt.prd.go.th/about_sub_1/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%A1%E0%B8%B2-%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2/ ความเป็นมา | การให้บริการ - สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
 2. http://www.becteroradio.com/about เกี่ยวกับเรา - บีอีซี-เทโร เรดิโอ
 3. [1] ใจหาย....สถานีวิทยุแห่งประเทศไทย แจ้งยุติการออกอากาศ 41 คลื่น ขอนแก่นโดนด้วย
 4. [2] วิทยุดิจิตอล DAB [EP.01] การออกอากาศวิทยุกระจายเสียงในประเทศไทยก่อนจะไปเป็นวิทยุแบบดิจิตอล - บริษัท ไฮ โซลูชั่น อ๊อฟ เทเลวิชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (สืบค้นเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2564)
 5. https://broadcast.nbtc.go.th/data/operator/FM.pdf Archived 2020-03-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ข้อมูลวิทยุกระจายเสียงระบบ FM - กสทช.
 6. https://puredhamma.com/radiolist/ Archived 2020-03-26 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน ช่องทางการรับฟัง - Pure Dhamma : ธรรมะล้วนๆ

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข