กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (อังกฤษ: Bangkok Metropolitan Region)[1] เป็นเขตเมืองของกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่ตั้งอยู่โดยรอบ ("ปริมณฑล" หมายถึง วงรอบ) ครอบคลุมพื้นที่กว่า 7 พันตารางกิโลเมตร แม่น้ำสายสำคัญที่ไหลผ่าน ได้แก่ แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน มีประชากรที่มีภูมิลำเนาจดทะเบียนตามหลักฐานทะเบียนราษฎรรวมกันประมาณ 10.6 ล้านคน (เดือนธันวาคม พ.ศ. 2555) แต่ยังมีจำนวนผู้อยู่อาศัย (residents) ที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นภูมิลำเนาอยู่อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งในเวลากลางวันจะมีประชากรถึง 13 ล้านกว่าคนที่อยู่ในเขตนี้[ต้องการอ้างอิง] กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนับว่าเป็นเขตเศรษฐกิจที่มีความเจริญที่สุด และเป็นศูนย์กลางการปกครอง การบริหารราชการ พาณิชยกรรม และการเงินของประเทศ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

การแบ่งเขตการปกครองแก้ไข

การแบ่งจังหวัดเป็นภูมิภาคด้วยระบบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการแบ่งที่เป็นทางการโดยคณะกรรมการภูมิศาสตร์แห่งชาติ ใช้ในการศึกษาทางภูมิศาสตร์ โดยภาคกลางของระบบ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นี้ ประกอบไปด้วยเขตการปกครอง 6 จังหวัด รวมถึงกรุงเทพมหานคร (ซึ่งเป็นเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษที่มีฐานะเทียบเท่ากับจังหวัด)

ตราประจำ
จังหวัด
ชื่อจังหวัด
อักษรไทย
ชื่อจังหวัด
อักษรโรมัน
จำนวนประชากร
(คน)
พื้นที่
(ตร.กม.)
ความหนาแน่น
(คน/ตร.กม.)
  กรุงเทพมหานคร Bangkok 5,682,415 1,568.7 3,622.2
  นครปฐม Nakhon Pathom 911,492 2,168.3 420.37
  นนทบุรี Nonthaburi 1,229,735 622.3 1,976.11
  ปทุมธานี Pathum Thani 1,129,115 1,525.9 739.98
  สมุทรปราการ Samut Prakan 1,310,766 1,004.1 1,305.42
  สมุทรสาคร Samut Sakhon 568,465 872.3 651.69

สถิติประชากรแต่ละจังหวัดแก้ไข

พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครอบคลุมเขตการปกครองดังนี้

เขตการปกครอง เนื้อที่
(ตร.กม.)
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2559[2]
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2553[3]
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2547[4]
จำนวนประชากร
พ.ศ. 2541[5]
ความหนาแน่นประชากร
(คน/ตร.กม.)
พ.ศ. 2559
ความหนาแน่นประชากร
(คน/ตร.กม.)
พ.ศ. 2555
จำนวน
เขต/อำเภอ
จำนวน
แขวง/ตำบล
กรุงเทพมหานคร 1,568.737 5,686,646 5,701,394 5,634,132 5,647,799 3,624.98 3,616.64 50 180
จังหวัดนครปฐม 2,168.327 905,008 860,246 798,016 765,425 417.38 403.36 7 106
จังหวัดนนทบุรี 622.303 1,211,924 1,101,743 942,292 826,464 1,947.48 1,834.59 6 52
จังหวัดปทุมธานี 1,525.856 1,111,376 985,643 769,998 616,636 728.36 677.55 7 60
จังหวัดสมุทรปราการ 1,004.092 1,293,553 1,185,180 1,049,416 969,321 1,288.29 1,218.32 6 50
จังหวัดสมุทรสาคร 872.347 556,719 491,887 442,687 416,393 638.19 583.27 3 40
รวม 7,761.662 10,765,226 10,326,093 9,636,541 9,242,038 1,386.97 1,347.11 79 488

อ้างอิงแก้ไข

  1. NESDB, Bangkok Metropolitan Region Study, 1985
  2. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://stat.bora.dopa.go.th/stat/y_stat59.htm 2560. สืบค้น 3 มีนาคม 2560.
  3. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [1] Archived 2011-07-16 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน 2553. สืบค้น 10 กรกฎาคม 2554.
  4. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2541." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: [2] 2548. สืบค้น 1 สิงหาคม 2564.
  5. กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย.https://stat.bora.dopa.go.th/new_stat/file/41/stat_c41.txt

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข