วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ หรือวงดนตรีกรมโฆษณาการ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 โดยเอื้อ สุนทรสนาน, เวส สุนทรจามร และคณะนักดนตรีวงไทยฟิล์ม ของบริษัท ภาพยนตร์ไทยฟิล์ม จำกัด ซึ่งต้องปิดกิจการลง โดยหลวงสุขุมนัยประดิษฐ ชักชวนให้สมาชิกวง ย้ายเข้าไปสังกัดกรมโฆษณาการ และมีหน้าที่บรรเลงเพลงส่งกระจายเสียง ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกรมโฆษณาการ และงานบันเทิงรื่นเริงและงานเต้นรำ ตามคำขอของหน่วยราชการต่าง ๆ โดยในช่วงนั้นยังคงบรรเลงเพลงสากลที่นำโน้ต และเนื้อเพลงมาจากวงไทยฟิล์ม และเพลงไทยสากลที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์

สัญลักษณ์ประจำวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์

ประวัติ

แก้

ในระยะแรก นักดนตรีกรมโฆษณาการ จึงเป็นชุดเดียวกับนักดนตรีจากวงไทยฟิล์ม ซึ่งล้วนแต่เป็นข้าราชการสังกัดกรมศิลปากร โดยมีเอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวง และคณะซึ่งประกอบด้วย สังเวียน แก้วทิพย์, สมบูรณ์ ดวงสวัสดิ์, เวส สุนทรจามร, ภิญโญ สุนทรวาท, สริ ยงยุทธ, คีติ คีตากร, สภา กล่อมอาภา, สมบูรณ์ ศิริภาค, ทองอยู่ ปิยะสกุล และสมพงษ์ ทิพยกะลิน ส่วนจำปา เล้มสำราญ มาจากกองดุริยางค์ทหารบก

ส่วนนักร้องของวงในยุคถัดมาได้แก่ มัณฑนา โมรากุล, รุจี อุทัยกร, ล้วน ควันธรรม, สุปาณี พุกสมบุญ, เลิศ ประสมทรัพย์, วินัย จุลละบุษปะ, ชวลี ช่วงวิทย์, สุภาพ รัศมิทัต, เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, จันทนา โอบายวาทย์, และ จุรี โอศิริ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2495 กรมโฆษณาการเปลี่ยนชื่อเป็นกรมประชาสัมพันธ์ วงดนตรีจึงเปลี่ยนชื่อตามกรมเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ และเพิ่มสมาชิกคือ วรนุช อารีย์, ศรีสุดา รัชตะวรรณ, พูลศรี เจริญพงษ์, และสมศักดิ์ เทพานนท์ เข้ามาทดแทนนักร้องที่ลาออกไป และมีการเต้นลีลาศที่นิยมมากในยุคนี้

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498 เป็นต้นมา นับว่าเป็นยุคเฟื่องฟูของบทเพลงกรมประชาสัมพันธ์ หรือวงสุนทราภรณ์ เพราะประเทศไทยมีโทรทัศน์เข้ามาเผยแพร่ครั้งแรก ซึ่งยุคนี้นับว่าเป็นยุคที่เฟื่องฟูมาก มีการทำละครประกอบบทเพลงมากมาย มีนักร้องเข้ามาสมัครหลายคน ประกอบด้วย รวงทอง ทองลั่นธม, มาริษา อมาตยกุล, บุษยา รังสี ,อ้อย อัจฉรา และหม่อมราชวงศ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์ เป็นต้น

จากนั้นจึงเริ่มต้นยุคของดาวรุ่ง นักร้องที่เข้ามาในระยะนี้ มีทั้งส่วนที่บรรจุเป็นข้าราชการ ในตำแหน่งคีตศิลปิน และมิได้เข้ารับราชการ เช่น โสมอุษา, นพดฬ ชาวไร่เงิน, สุวณีย์ เนื่องนิยม, ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์, ยรรยงค์ เสลานนท์,ดำรงค์ สุทธิพงษ์, รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส, ศรวณี โพธิเทศ, พรเทพ สุขขะ, จินตนา สุวรรณศิลป์, จั่นทิพย์ สุถินบุตร, สมคิด เกษมศรี, อโศก สุขศิริพรฤทธิ์, รัตนสุดา วสุวัต, พรรณี สกุลชาคร, อรพร บงกช เป็นต้น

ต่อมาเป็นยุคของโรงเรียนสุนทราภรณ์การดนตรี มีนักร้องเข้ามาเรียนมากมาย ซึ่งนักร้องทุกคนต้องเรียนเรื่องตัวโน้ตดนตรีสากล ซึ่งบางคนก็ได้บรรจุเป็นข้าราชการ และไม่ได้บรรจุ ซึ่งนัดร้องในยุคนี้ มีตัวอย่าง เช่น โกมล โลกะกลิน, ถวัลย์ พุกาธร, จันทรา โลกะกลิน, ธิดารัตน์ วรินทราคม, ผจงพิศ พุฒผล, โฉมฉาย อรุณฉาน, พิมผกา วันดี, สุรพล วรรณประเสริฐ, วิษณุ มหามิตร เป็นต้น

ต่อมาในยุคที่ศรีสุดา รัชตะวรรณขึ้นมาเป็นผู้ควบคุมวง ได้มีการรับนักร้องเข้ามาเพิ่มเติมโดยศรีสุดาเป็นคนฝึกหัดเอง เช่น โสมรัศมิ์ เกาวนันท์, ภรพรรณ เอี่ยมวุฒิ, กฤติยาพร กลพิสุทธิ์ ,วไลลักษณ์ อรุณฉาน, ชลาธิป ปิ่นสุวรรณ เป็นต้น ปัจจุบัน วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ สังกัดฝ่ายดนตรีสากล ส่วนบริหารการดนตรี สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ และ นายสุพจน์ ค้าพล เป็นหัวหน้าวงดนตรีฯ คนปัจจุบัน สำหรับนักร้องที่ร่วมงานกับวง นอกจากจะมีนักร้องในอดีต อย่างวรนุช อารีย์, มาริษา อมาตยกุล, อโศก สุขศิริพรฤทธิ์, จั่นทิพย์ สุถินบุตร, พรรณี สกุลชาคร ฯลฯ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้เยาวชน และผู้มีความสามารถในการขับร้อง มาร่วมขับร้องกับวง ในโอกาสต่าง ๆ อีกด้วย

โดยนอกจากจะรับบรรเลงในงานรื่นเริงต่าง ๆ แล้ว ยังเคยมีรายการผ่านสื่อต่าง ๆ อย่างรายการโทรทัศน์ เช่น เสียงสวรรค์ตะวันฉาย (เดิมชื่อ เสียงสวรรค์วันประชา และ เสียงสวรรค์เมื่อวันวาน) ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 23.00 - 00.00 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และรายการวิทยุ เพลงเพลินใจ ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีและวันเสาร์ ในเวลา 23.00 - 24.00 น. ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่เอเอ็ม 819 กิโลเฮิร์ตซ์ ดำเนินรายการโดย คณะทำงานส่วนบริหารการดนตรี รายการ หัสดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ ทางความถี่เอเอ็ม 819 กิโลเฮิร์ตซ์ ออกอากาศในภาคบ่ายวันอังคารและวันศุกร์ ส่วนภาคค่ำในวันอังคารและวันพฤหัสบดี เวลา 23.10 - 24.00 น. ทางเอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิร์ตซ์ และเอเอ็ม 891 กิโลเฮิร์ตซ์ และ รายการ แว่วหวานตำนานเพลง ทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือน เวลา 13.00 - 15.00 น. ทางเอฟเอ็ม 92.5 เมกะเฮิ์ตซ์ ทางเอเอ็ม 891 กิโลเฮิร์ตซ์ ซึ่งปัจจุบัน ได้เปลี่ยนมาทำแพลตฟอร์มแสดงสดผ่านช่องทางออนไลน์เต็มรูปแบบ โดยใช้ชื่อรายการว่า รื่นรมย์เพลงกรมประชาสัมพันธ์ ออกอากาศ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00 - 15.00 น. โดยประมาณ

บุคลากร

แก้

นักร้องดาวรุ่งรุ่นใหญ่

แก้

นักร้องดาวรุ่งรุ่นเล็ก

แก้

นักร้องท่านอื่น ๆ ในยุคปัจจุบัน

แก้

นักดนตรี (สากล)

แก้

ดูเพิ่ม

แก้