สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์

สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ (อังกฤษ: National News Bureau of Thailand ชื่อย่อ: NNT) มีที่มาจากการรวบรวมกองข่าวในประเทศ และกองข่าวต่างประเทศ ของกรมประชาสัมพันธ์เข้าด้วยกัน โดยกำหนดสถานะเป็นสำนักข่าวตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ต่อมาจัดตั้งขึ้นเป็นทางการ เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2540 ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ พุทธศักราช 2540 โดยใช้ชื่อว่า ศูนย์ข่าวเพื่อประชาชน ทำหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้แก่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท.) เป็นสำคัญ

ต่อมาในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2551 เกิดการแปรรูปองค์กรครั้งใหญ่ โดยแยกสายงานข่าววิทยุ ออกไปเป็นหน่วยงานของ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย และแยกสายงานข่าวโทรทัศน์ ออกไปเป็นหน่วยงานของ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ส่วนสำนักข่าวแห่งชาติ ยังคงมีหน้าที่ผลิตข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทางสื่อประเภทอื่นของกรมประชาสัมพันธ์ เช่นเว็บไซต์สำนักข่าวแห่งชาติ และสถานีโทรทัศน์เอ็นบีทีเวิลด์ เป็นต้น สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ ตั้งอยู่อาคารที่ทำการเดิม ของสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เลขที่ 90-91 ถนนกำแพงเพชร 7 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

อ้างอิง

แก้

แหล่งข้อมูลอื่น

แก้