รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย

บทความนี้รวบรวมรายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎรไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยลำดับประธานสภาในบทความนี้ระบุเฉพาะประธานสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งและแต่งตั้ง ไม่นับประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน​ ที่มาจากการแต่งตั้ง หลังการเกิดรัฐประหาร

รายชื่อประธานสภาผู้แทนราษฎร

แก้
ลำดับ
(สมัย)
รูป รายชื่อ
(อายุในวันรับตำแหน่ง)
ชุดที่
(การเลือกตั้ง)
เริ่มวาระ
(เริ่มต้นโดย)
สิ้นสุดวาระ
(สิ้นสุดโดย)
ที่มา หมายเหตุ
1
(1)
  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
(อายุ 56 ปี 175 วัน)
ชั่วคราว 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 1 กันยายน พ.ศ. 2475 แต่งตั้ง ประธานรัฐสภา
2   เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค)
(อายุ 57 ปี 88 วัน)
2 กันยายน พ.ศ. 2475[1] 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476 แต่งตั้ง ประธานรัฐสภา
1
(2)
  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)
(อายุ 57 ปี 348 วัน)
1
(2476)
15 ธันวาคม พ.ศ. 2476[2] 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 (ตรงกับ ค.ศ. 1934)[3] แต่งตั้ง[4] ประธานรัฐสภา
3
(1)
  พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
(อายุ 47 ปี 131 วัน)
10 มีนาคม พ.ศ. 2477[5] 22 กันยายน พ.ศ. 2477[6] แต่งตั้ง[7] ประธานรัฐสภา
4
(1-3)
  เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ
(จิตร ณ สงขลา)
(อายุ 46 ปี 170 วัน)
22 กันยายน พ.ศ. 2477[8] 17 ธันวาคม พ.ศ. 2477 แต่งตั้ง[9] ประธานรัฐสภา
17 ธันวาคม พ.ศ. 2477[10] 2 สิงหาคม พ.ศ. 2478 ประธานรัฐสภา
2 สิงหาคม 2478[11] 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ประธานรัฐสภา
5
(1-8)
  พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
(อายุ 45 ปี 320 วัน)
2
(2480)
3 สิงหาคม พ.ศ. 2479[12] 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 ประธานรัฐสภา
10 ธันวาคม 2480[13] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2481
28 มิถุนายน พ.ศ. 2481[14] 10 ธันวาคม พ.ศ. 2481
3
(2481)
12 ธันวาคม 2481[15] 24 มิถุนายน 2482
28 มิถุนายน 2482[16] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483[17] 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484[18] 24 มิถุนายน 2485
30 มิถุนายน 2485[19] 24 มิถุนายน 2486
3
(2)
  พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(กระแส ประวาหะนาวิน)
(อายุ 57 ปี 249 วัน)
6 กรกฎาคม 2486[20] 24 มิถุนายน 2487
5
(9-11)
  พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
(อายุ 53 ปี 288 วัน)
2 กรกฎาคม 2487[21] 24 มิถุนายน 2488
29 มิถุนายน 2488[22] 15 ตุลาคม 2488
4
(2489/1
2489/2)
26 มกราคม 2489[23] 3 มิถุนายน พ.ศ. 2489
6
(1)
  เกษม บุญศรี
(อายุ 40 ปี 200 วัน)
4 มิถุนายน 2489[24] 10 พฤษภาคม 2490
7   พึ่ง ศรีจันทร์
(อายุ 39 ปี 364 วัน)
13 พฤษภาคม 2490 8 พฤศจิกายน 2490
6
(2)
  เกษม บุญศรี
(อายุ 42 ปี 96 วัน)
5
(2491), (2492)
20 กุมภาพันธ์ 2491 14 มิถุนายน 2493
8   พระราชธรรมนิเทศ
(เพียร ไตติลานนท์)
(อายุ 57 ปี 166 วัน)
15 มิถุนายน 2492 29 พฤศจิกายน 2494
9
(1-2)
  พลเอก พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
6
(ให้ ส.ส.ประเภทที่ 2 ทำหน้าที่ ส.ส.ประเภทที่ 1)
1 ธันวาคม 2494 26 กุมภาพันธ์ 2495 แต่งตั้ง ประธานรัฐสภา
7
(2495)
29 มีนาคม 2495 25 กุมภาพันธ์ 2500 ประธานรัฐสภา
8
(2500/1)
15 มีนาคม 2500 20 กันยายน 2500 ประธานรัฐสภา
10   พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร
(สุทธิ สุขะวาที)
- 20 กันยายน 2500 14 ธันวาคม 2500 แต่งตั้ง ประธานรัฐสภา
9
(3)
  พลเอก พระประจนปัจจนึก
(พุก มหาดิลก)
9
(2500/2)
15 ธันวาคม 2500 20 ตุลาคม 2501 แต่งตั้ง ประธานรัฐสภา
11   พลตรีศิริ สิริโยธิน 10
(2512)
10 กุมภาพันธ์ 2512 17 พฤศจิกายน 2514 ชลบุรี เขต 1
พรรคสหประชาไทย
รองประธานรัฐสภา
12   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 11
(2518)
7 กุมภาพันธ์ 2518 12 มกราคม 2519 ฉะเชิงเทรา เขต 1
พรรคสังคมชาตินิยม
ประธานรัฐสภา
13
(1)
  อุทัย พิมพ์ใจชน 12
(2519)
19 เมษายน 2519 6 ตุลาคม 2519 ชลบุรี เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
ประธานรัฐสภา
14   บุญเท่ง ทองสวัสดิ์ 13
(2522)
9 พฤษภาคม 2522[25] 19 มีนาคม 2526 ลำปาง เขต 2
พรรคกิจสังคม
รองประธานรัฐสภา
13
(2)
  อุทัย พิมพ์ใจชน 14
(2526)
27 เมษายน 2526[26] 1 พฤษภาคม 2529 ชลบุรี เขต 1
พรรคก้าวหน้า
รองประธานรัฐสภา
15
(1)
  ชวน หลีกภัย 15
(2529)
4 สิงหาคม 2529[27] 29 เมษายน 2531[28] ตรัง เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
รองประธานรัฐสภา
16   ปัญจะ เกสรทอง 16
(2531)
3 สิงหาคม 2531[29] 23 กุมภาพันธ์ 2534[30] เพชรบูรณ์ เขต 1
พรรคชาติไทย
รองประธานรัฐสภา
17   อาทิตย์ อุไรรัตน์ 17
(2535)
3 เมษายน 2535 30 มิถุนายน 2535 ฉะเชิงเทรา เขต 1
พรรคสามัคคีธรรม
รองประธานรัฐสภา
18   มารุต บุนนาค 18
(2535)
22 กันยายน 2535 19 พฤษภาคม 2538 กรุงเทพมหานคร เขต 2
พรรคประชาธิปัตย์
ประธานรัฐสภา
19   พลตรีบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 19
(2538)
11 กรกฎาคม 2538 27 กันยายน 2539 สุพรรณบุรี เขต 1
พรรคชาติไทย
ประธานรัฐสภา
20
(1)
  วันมูหะมัดนอร์ มะทา 20
(2539)
24 พฤศจิกายน 2539 27 มิถุนายน 2543 ยะลา เขต 1
พรรคความหวังใหม่
ประธานรัฐสภา
21   พิชัย รัตตกุล 30 มิถุนายน 2543 [31] 9 พฤศจิกายน 2543 กรุงเทพมหานคร เขต 6
พรรคประชาธิปัตย์
ประธานรัฐสภา
13
(3)
  อุทัย พิมพ์ใจชน 21
(2544)
6 กุมภาพันธ์ 2544[32] 5 มกราคม 2548 บัญชีรายชื่อ
พรรคไทยรักไทย
ประธานรัฐสภา
22   โภคิน พลกุล 22
(2548)
8 มีนาคม 2548[33] 24 กุมภาพันธ์ 2549[34] บัญชีรายชื่อ
พรรคไทยรักไทย
ประธานรัฐสภา
23   ยงยุทธ ติยะไพรัช 23
(2550)
24 มกราคม 2551[35] 30 เมษายน 25511 สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 1
พรรคพลังประชาชน
ประธานรัฐสภา
24   ชัย ชิดชอบ 15 พฤษภาคม 2551[36] 10 พฤษภาคม 2554[37] สัดส่วน กลุ่มจังหวัดที่ 4
พรรคภูมิใจไทย
(ก่อนหน้านั้นในระหว่างดำรงตำแหน่งสังกัดพรรคพลังประชาชน2)
ประธานรัฐสภา
25   สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 24
(2554)
2 สิงหาคม 2554[38] 9 ธันวาคม 2556 ขอนแก่น เขต 6
พรรคเพื่อไทย
ประธานรัฐสภา
15
(2)
  ชวน หลีกภัย 25
(2562)
28 พฤษภาคม 2562[39] 20 มีนาคม 2566 บัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
ประธานรัฐสภา
20
(2)
  วันมูหะมัดนอร์ มะทา 26
(2566)
5 กรกฎาคม 2566[40] ปัจจุบัน บัญชีรายชื่อ
พรรคประชาชาติ
ประธานรัฐสภา

หมายเหตุ

 • 1 ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2551 หลังจากหยุดการปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2551 เมื่อศาลฎีการับคำฟ้องจาก กกต. กรณีทุจริตเลือกตั้ง 23 ธ.ค. 50
 • 2 ก่อนหน้านั้นสังกัดพรรคพลังประชาชน ในระหว่างการเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรช่วงระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม - 2 ธันวาคม 2551 ซึ่งเป็นพรรคแกนนำจัดตั้งรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งวันที่ 23 ธันวาคม 2550 แต่ถูกศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้ยุบพรรคจึงต้องย้ายพรรคสังกัด โดยนายชัย ชิดชอบ ในนามกลุ่มเพื่อนเนวินจึงย้ายเข้าสังกัดพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นพรรคร่วมรัฐบาลในรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีชีวิตอยู่

แก้

ปัจจุบันมีอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรที่ยังมีชีวิตอยู่ 6 คน ดังรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ วาระ วันเกิด
นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ พ.ศ. 2535 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2481 (86 ปี)
นายชวน หลีกภัย พ.ศ. 2529 - พ.ศ. 2531, พ.ศ. 2562 - 2566 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
นายอุทัย พิมพ์ใจชน พ.ศ. 2519, พ.ศ. 2526 - 2529, พ.ศ. 2544 - 2548 14 สิงหาคม พ.ศ. 2481 (85 ปี)
นายโภคิน พลกุล พ.ศ. 2548 - 2549 15 เมษายน พ.ศ. 2495 (72 ปี)
นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ พ.ศ. 2554 - 2556 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2497 (70 ปี)
นายยงยุทธ ติยะไพรัช พ.ศ. 2551 3 เมษายน พ.ศ. 2504 (63 ปี)

ดูเพิ่ม

แก้

อ้างอิง

แก้
 1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร เปลี่ยนประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๔๙, หน้า ๒๑๖๙, ๒๕ กันยายน ๒๔๗๕
 2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๐, หน้า ๘๒๕, ๑๕​ ธันวาคม ๒๔๗๖
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งใหม่ เล่ม ๕๐, หน้า ๑๐๐๕, ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖
 4. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งใหม่ เล่ม ๕๐, หน้า ๑๐๐๕, ๑๘ มีนาคม ๒๔๗๖
 6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เล่ม ๕๑, หน้า ๖๔๖, ๒๔ กันยายน ๒๔๗๗
 7. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖
 8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ เรื่องประธานสภาผู้แทนราษฎรลาออก และตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎรใหม่ เล่ม ๕๑, หน้า ๖๔๖, ๒๔ กันยายน ๒๔๗๗
 9. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ พุทธศักราช ๒๔๗๖ เล่ม ๕๐, หน้า ๘๑๖, ๙ ธันวาคม ๒๔๗๖
 10. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๑, หน้า ๑๑๗๒, ๒๓ ธันวาคม ๒๔๗๗
 11. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๒, หน้า ๑๒๑๗, ๒ สิงหาคม ๒๔๗๘
 12. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๓, หน้า ๓๑๖, ๙ สิงหาคม ๒๔๗๙
 13. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๔, หน้า ๑๓๙๗, ๑๓ ธันวาคม ๒๔๘๐
 14. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๕, หน้า ๒๔๗, ๓๐ มิถุนายน ๒๔๘๑
 15. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๕, หน้า ๗๐๔, ๑๒​ธันวาคม ๒๔๘๑
 16. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๖, หน้า ๖๔๐, ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๒
 17. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๗, หน้า ๑๗๑, ๒ กรกฎาคม ๒๔๘๓
 18. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๕๘, หน้า ๙๑๘, ๘ กรกฎาคม ๒๔๘๔
 19. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาส ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราสดร เล่ม ๕๙, ตอนที่ ๕๖, ๗ กรกฎาคม ๒๔๘๕
 20. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาส ตั้งประธานสภาผู้แทนราสดร เล่ม ๖๐, ตอนที่ ๓๘, หน้า ๑๑๔๕, ๑๓ กรกดาคม ๒๔๘๖
 21. ราชกิจจานุเบกสา ประกาส ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราสดร เล่ม ๖๑, ตอนที่ ๔๐, 4 กรกดาคม 2487
 22. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตอนที่ ๓๗, เล่ม ๖๒, ๑๐ กรกฎาคม ๒๔๘๘
 23. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร ตอนที่ ๘, เล่ม ๖๓, ๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๘๙
 24. ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทน ตอนที่ ๔๐, เล่ม ๖๓, ๑๑ มิถุนายน ๒๔๘๙
 25. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๙๖, ตอนที่ ๗๘, ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๒๒
 26. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๐๐, ตอนที่ ๖๗, ๒๘ เมษายน ๒๕๒๖
 27. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๐๓, ตอนที่ ๑๓๗, ๕ สิงหาคม ๒๕๒๙
 28. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๓๑ เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๖๙, ๒๙ เมษายน ๒๕๓๑
 29. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๐๕, ตอนที่ ๑๒๖, ๓ สิงหาคม ๒๕๓๑
 30. รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2534
 31. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 32. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๑๘, ตอนพิเศษ ๙ ง, ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
 33. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เก็บถาวร 2011-11-20 ที่ เวย์แบ็กแมชชีน เล่ม ๑๒๒, ตอนพิเศษ ๑๙ ง, ๘ มีนาคม ๒๕๔๘
 34. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๔๙ เล่ม ๑๒๓, ตอนที่ ๒๐ ก, ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
 35. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๒๒ ง, ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑
 36. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๒๕, ตอนพิเศษ ๘๒ ง, ๑๖​ พฤษภาคม ๒๕๕๑
 37. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกา ยุบสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. ๒๕๕๔ เล่ม ๑๒๘, ตอนที่ ๓๓ ก, ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๔
 38. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร เล่ม ๑๒๘, ตอนพิเศษ ๘๕ ง , ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔, หน้า ๑
 39. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
 40. "ประกาศ แต่งตั้งประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎร" (PDF). ราชกิจจานุเบกษา. 140 (พิเศษ 161 ง): 1. 2023-07-07. สืบค้นเมื่อ 2023-07-07.