รายชื่อประธานวุฒิสภาไทย

บทความรายชื่อวิกิมีเดีย
ดูเพิ่มเติมที่: ประธานรัฐสภาไทย

ประธานวุฒิสภาไทย เป็นตำแหน่งประมุขของวุฒิสภา หรือสภาสูงของไทย ซึ่งทำหน้าที่ควบคู่กับสภาผู้แทนราษฎรไทย หรือสภาล่าง มีหน้าที่กลั่นกรองกฎหมายและรับรองบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

ประธานวุฒิสภาไทย
Seal of the Parliament of Thailand.svg
ตราของรัฐสภาไทย
Pornpetch Wichitcholchai 29 October 2014 cropped.jpg
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พรเพชร วิชิตชลชัย

ตั้งแต่ 24 พฤษภาคม 2562
ผู้เสนอชื่อการโหวตจากวุฒิสภาไทย
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของวุฒิสภา
ผู้ประเดิมตำแหน่งวิลาศ โอสถานนท์
สถาปนา4 มิถุนายน พ.ศ. 2489
เงินตอบแทน45,500 บาท
(รวมกับเงินเดือนประจำตำแหน่งอีก 74,420 บาท [1])

วุฒิสภาไทย มีบัญญัติครั้งแรกไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2489 ใช้ชื่อว่า พฤฒสภา ต่อมาใช้ชื่อเรียกว่า วุฒิสภา[2] แต่เดิมสมาชิกวุฒิสภาไทยมาจากการแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภาที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงมีระบุไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 สำหรับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน กำหนดให้สมาชิกวุฒิสภามาจากการคัดสรรโดยองค์กรวิชาชีพ โดยในวาระ 5 ปีแรกนับตั้งแต่วันที่รัฐธรรมนูญมีผลบังคับใช้ สมาชิกวุฒิสภาจะมาจากการสรรหาโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

รายนามประธานวุฒิสภาไทยแก้ไข

ลำดับ รูป รายนาม เริ่ม สิ้นสุด
1   วิลาศ โอสถานนท์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2489 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489
2   พระยาศรยุทธเสนี 31 สิงหาคม พ.ศ. 2489 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2490
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490
3   เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492
15 มิถุนายน พ.ศ. 2492 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
4   นายวรการบัญชา 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
5   จิตติ ติงศภัทิย์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519
6   หะริน หงสกุล 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2524
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 25 เมษายน พ.ศ. 2526
7   จารุบุตร เรืองสุวรรณ 26 เมษายน พ.ศ. 2526 19 มีนาคม พ.ศ. 2527
8   อุกฤษ มงคลนาวิน 30 เมษายน พ.ศ. 2527 29 เมษายน พ.ศ. 2528
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 23 เมษายน พ.ศ. 2530
28 เมษายน พ.ศ. 2530 21 เมษายน พ.ศ. 2532
9   วรรณ ชันซื่อ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
8   อุกฤษ มงคลนาวิน 3 เมษายน พ.ศ. 2535 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2535
10   มีชัย ฤชุพันธุ์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2535 21 มีนาคม พ.ศ. 2539
6 เมษายน พ.ศ. 2539 21 มีนาคม พ.ศ. 2543
11   สนิท วรปัญญา 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543 12 มีนาคม พ.ศ. 2544
12   มนูญกฤต รูปขจร 8 เมษายน พ.ศ. 2544 3 มกราคม พ.ศ. 2547
13   สุชน ชาลีเครือ 5 มีนาคม พ.ศ. 2547 18 กันยายน พ.ศ. 2549
14   ประสพสุข บุญเดช 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 12 เมษายน พ.ศ. 2554
15   ธีรเดช มีเพียร 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
16   นิคม ไวยรัชพานิช 23 สิงหาคม พ.ศ. 2555 20 มีนาคม พ.ศ. 2557
17   พรเพชร วิชิตชลชัย 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน

อดีตประธานวุฒิสภาไทยที่ยังมีชีวิตอยู่แก้ไข

รายนาม วาระ วันเกิด
อุกฤษ มงคลนาวิน 2535 10 มีนาคม พ.ศ. 2477 (88 ปี)
มนูญกฤต รูปขจร 2544-2547 15 ธันวาคม พ.ศ. 2478 (86 ปี)
มีชัย ฤชุพันธุ์ 2535-2543 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2481 (84 ปี)
ธีรเดช มีเพียร 2554-2555 21 มีนาคม พ.ศ. 2482 (83 ปี)
สนิท วรปัญญา 2543-2544 3 มิถุนายน พ.ศ. 2482 (83 ปี)
ประสพสุข บุญเดช 2551-2554 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (77 ปี)
นิคม ไวยรัชพานิช 2555-2557 4 ตุลาคม พ.ศ. 2490 (75 ปี)
สุชน ชาลีเครือ 2547-2549 12 มีนาคม พ.ศ. 2495 (70 ปี)

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข