ประสพสุข บุญเดช

ศาสตราจารย์พิเศษ ประสพสุข บุญเดช อดีตประธานวุฒิสภา[1] อดีตประธานศาลอุทธรณ์ และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องกฎหมายครอบครัว-ทรัพย์สินทางปัญญา และอาจารย์ด้านนิติศาสตร์

ประสพสุข บุญเดช
ประธานวุฒิสภา
ดำรงตำแหน่ง
14 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
(2 ปี 341 วัน)
ก่อนหน้า สุชน ชาลีเครือ
ถัดไป พลเอกธีรเดช มีเพียร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 (75 ปี)
จังหวัดพิจิตร ประเทศไทย
คู่สมรส ธัญญวดี บุญเดช
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายประสพสุข บุญเดช เกิดวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2488 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย[2] สำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีพ.ศ. 2509 รุ่นเดียวกับนายบัญญัติ บรรทัดฐาน นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี และนายประจวบ ไชยสาส์น จากนั้นก็สำเร็จเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ก่อนไปศึกษา เนติบัณฑิตอังกฤษ (Of Lincoln's Inn, Barrister-at-Law) ที่ประเทศอังกฤษ

ประสพสุข บุญเดช สมรสกับธัญญวดี บุญเดช[3]

การทำงานแก้ไข

หลังจากสำเร็จการศึกษาเนติบัณฑิตอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2515 กลับมาเป็นอาจารย์ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2 ปี ก่อนจะโอนย้ายไปทำงานเป็นผู้พิพากษา

ประสพสุข บุญเดช เคยดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 3,ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา, ผู้พิพากษาศาลฎีกา, ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา, ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 5, ประธานศาลอุทธรณ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง รวมถึงการรับตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในสมัย ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย

ประสพสุข บุญเดช ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้า ฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547[4] นอกจากนี้ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2551 แล้วจึงดำรงตำแหน่งประธานวุฒิสภา และได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นกรรมการกฤษฎีกาอีกครั้ง ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 ถึงปัจจุบัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า ประสพสุข บุญเดช ถัดไป
สุชน ชาลีเครือ    
ประธานวุฒิสภา
(14 มีนาคม พ.ศ. 2551 – 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554)
  พลเอก ธีรเดช มีเพียร