รายชื่อรองประธานวุฒิสภาไทย

รายนามรองประธานวุฒิสภาของไทย

รองประธานวุฒิสภา
ตรารัฐสภา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ศุภชัย สมเจริญ
ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2562
สมาชิกของรัฐสภา
วุฒิสภา
ที่ว่าการสัปปายะสภาสถาน
ผู้เสนอชื่อวุฒิสภา
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของวุฒิสภา
ผู้ประเดิมตำแหน่งไต๋ ปาณิกบุตร
สถาปนา4 มิถุนายน พ.ศ. 2489
เว็บไซต์www.parliament.go.th
ชุดที่ รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2 หมายเหตุ
รูป ชื่อ วาระ รูป ชื่อ วาระ
1 ไต๋ ปาณิกบุตร 4 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 ไม่มี
15 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 - 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ไม่มี
2 พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค) 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 - 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 - 14 มิถุนายน พ.ศ. 2492
พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) 15 มิถุนายน พ.ศ. 2492 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 ไม่มี
22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2493 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494 ไม่มี
3 พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 - 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 - 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
4 เล็ก จุณณานนท์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ไม่มี
5 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 สนอง ตู้จินดา 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 - 21 เมษายน พ.ศ. 2524
16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 - 25 เมษายน พ.ศ. 2526 ศิริ อติโพธิ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2524 - 25 เมษายน พ.ศ. 2526
ศาสตราจารย์ อุกฤษ มงคลนาวิน 26 เมษายน พ.ศ. 2526 - 30 เมษายน พ.ศ. 2527 26 เมษายน พ.ศ. 2526 - 30 เมษายน พ.ศ. 2528
พลเอก สม ขัตพันธุ์ 30 เมษายน พ.ศ. 2527 - 29 เมษายน พ.ศ. 2528
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 - 23 เมษายน พ.ศ. 2530 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 - 23 เมษายน พ.ศ. 2530
ปลั่ง มีจุล 28 เมษายน พ.ศ. 2530 - 21 เมษายน พ.ศ. 2532 พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร 28 เมษายน พ.ศ. 2530 - 21 เมษายน พ.ศ. 2532
พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ศาสตราจารย์ บุญชนะ อัตถากร 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 - 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534
6 อาษา เมฆสวรรค์ 3 เมษายน พ.ศ. 2535 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2539 พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ 3 เมษายน พ.ศ. 2535 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2539
7 6 เมษายน พ.ศ. 2539 - 26 กันยายน พ.ศ. 2539 พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ 6 เมษายน พ.ศ. 2539 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2543
18 ธันวาคม พ.ศ. 2539 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2543
8 เฉลิม พรหมเลิศ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543 - 22 มกราคม พ.ศ. 2544 บุญทัน ดอกไธสง 4 สิงหาคม พ.ศ. 2543 - 3 สิงหาคม พ.ศ. 2545
พิเชฐ พัฒนโชติ 1 มีนาคม พ.ศ. 2544 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2546 สหัส พินทุเสนีย์ 1 กันยายน พ.ศ. 2545 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2547
สุชน ชาลีเครือ 20 มีนาคม พ.ศ. 2546 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547
นิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 22 เมษายน พ.ศ. 2547 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2549 3 ตุลาคม พ.ศ. 2547 - 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
9 19 เมษายน พ.ศ. 2549 - 2 มิถุนายน พ.ศ. 2549 19 เมษายน พ.ศ. 2549 - 18 กันยายน พ.ศ. 2549
10 นิคม ไวยรัชพานิช 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 14 สิงหาคม พ.ศ. 2555 รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง 18 มีนาคม พ.ศ. 2551 - 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554
สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 4 กันยายน พ.ศ. 2555 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2557 พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา 23 มีนาคม พ.ศ. 2554 - 6 เมษายน พ.ศ. 2556
อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 - 1 มีนาคม พ.ศ. 2557
11 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 30 มีนาคม พ.ศ. 2557 - 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
พีระศักดิ์ พอจิต 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 - 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
12 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน ศุภชัย สมเจริญ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 - ปัจจุบัน

พลตำรวจเอก จงรัก จุฑานนท์ เป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งระหว่างวันที่ 9 ถึง 24 พฤษภาคม 2557[1]

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้
  1. สั่งเรียกประชุมใหญ่กฤษฎีกา ตีความเลือก"ปธ.-รองวุฒิสภา"ขัดกม.22 พ.ค.