รายชื่อรองประธานวุฒิสภาไทย

รายนามรองประธานวุฒิสภาของไทย

รองประธานวุฒิสภา
ตรารัฐสภา
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ศุภชัย สมเจริญ

ตั้งแต่ 28 พฤษภาคม 2562
สมาชิกของรัฐสภา
วุฒิสภา
ที่ว่าการสัปปายะสภาสถาน
ผู้เสนอชื่อวุฒิสภา
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
วาระตามวาระของวุฒิสภา
ผู้ประเดิมตำแหน่งไต๋ ปาณิกบุตร
สถาปนา4 มิถุนายน พ.ศ. 2489
เว็บไซต์www.parliament.go.th
ชุดที่ รองประธาน คนที่ 1 รองประธาน คนที่ 2
1 นายไต๋ ปาณิกบุตร ออกจากตำแหน่ง 4 มิถุนายน 2489 - 9 พฤษภาคม 2490 ไม่มี
นายไต๋ ปาณิกบุตร ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 15 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490 ไม่มี
2 พระยาอภิบาลราชไมตรี (ต่อม บุนนาค) ออกจากตำแหน่ง 26 พฤศจิกายน 2490 - 18 กุมภาพันธ์ 2491 พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค) ออกจากตำแหน่ง 26 พฤศจิกายน 2490 - 18 กุมภาพันธ์ 2491
พระยาโกมารกุลมนตรี (ชื่น โกมารกุล ณ นคร) ออกจากตำแหน่ง 20 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 มิถุนายน 2492 พลโท พระยาสีหราชเดโชไชย (สวาสดิ์ บุนนาค) ออกจากตำแหน่ง 20 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 มิถุนายน 2492
พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) ออกจากตำแหน่ง 15 มิถุนายน 2492 - 20 พฤศจิกายน 2493 ไม่มี
พระยาอัชราชทรงสิริ (แม้น อรุณลักษณ์) ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 22 พฤศจิกายน 2493 - 29 พฤศจิกายน 2494 ไม่มี
3 พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) ออกจากตำแหน่ง 22 กรกฎาคม 2511 - 6 กรกฎาคม 2514 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ ออกจากตำแหน่ง 22 กรกฎาคม 2511 - 6 กรกฎาคม 2514
พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน) ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 7 กรกฎาคม 2514 - 17 พฤศจิกายน 2514 พลเอก ครวญ สุทธานินทร์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 7 กรกฎาคม 2514 - 17 พฤศจิกายน 2514
4 นายเล็ก จุณณานนท์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 7 กุมภาพันธ์ 2518 - 6 ตุลาคม 2519 ไม่มี
5 พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ ออกจากตำแหน่ง 9 พฤษภาคม 2522 - 14 พฤษภาคม 2524 นายสนอง ตู้จินดา ออกจากตำแหน่ง 9 พฤษภาคม 2522 - 21 เมษายน 2524
พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ ออกจากตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2524 - 25 เมษายน 2526 นายศิริ อติโพธิ ออกจากตำแหน่ง 16 พฤษภาคม 2524 - 25 เมษายน 2526
นายอุกฤษ มงคลนาวิน ออกจากตำแหน่ง 26 เมษายน 2526 - 30 เมษายน 2527 นายศิริ อติโพธิ ออกจากตำแหน่ง 26 เมษายน 2526 - 30 เมษายน 2528
พลเอก สม ขัตพันธุ์ ออกจากตำแหน่ง 30 เมษายน 2527 - 29 เมษายน 2528
พลเอก สม ขัตพันธุ์ ออกจากตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530 นายศิริ อติโพธิ ออกจากตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530
นายปลั่ง มีจุล ออกจากตำแหน่ง 1 พฤษภาคม 2528 - 23 เมษายน 2530 พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร ออกจากตำแหน่ง 28 เมษายน 2530 - 21 เมษายน 2532
พลเอก พิศิษฐ์ เหมะบุตร ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 4 พฤษภาคม 2532 - 23 กุมภาพันธ์ 2534 นายบุญชนะ อัตถากร ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 4 พฤษภาคม 2532 - 23 กุมภาพันธ์ 2534
6 นายอาษา เมฆสวรรค์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 เมษายน 2535 - 21 มีนาคม 2539 พลเอก วิชิต บุณยะวัฒน์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 เมษายน 2535 - 21 มีนาคม 2539
7 นายอาษา เมฆสวรรค์ ออกจากตำแหน่ง 6 เมษายน 2539 - 26 กันยายน 2539 พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 6 เมษายน 2539 - 21 มีนาคม 2543
นายอาษา เมฆสวรรค์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 18 ธันวาคม 2539 - 21 มีนาคม 2543
8 นายเฉลิม พรหมเลิศ ออกจากตำแหน่ง 4 สิงหาคม 2543 - 22 มกราคม 2544 นายบุญทัน ดอกไธสง ออกจากตำแหน่ง 4 สิงหาคม 2543 - 3 สิงหาคม 2545
นายพิเชฐ พัฒนโชติ ออกจากตำแหน่ง 1 มีนาคม 2544 - 1 มีนาคม 2546 นายสหัส พินทุเสนีย์ ออกจากตำแหน่ง 1 กันยายน 2545 - 29 สิงหาคม 2547
นายสุชน ชาลีเครือ ออกจากตำแหน่ง 20 มีนาคม 2546 - 19 กุมภาพันธ์ 2547
นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 22 เมษายน 2547 - 21 มีนาคม 2549 นายสหัส พินทุเสนีย์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 3 ตุลาคม 2547 - 21 มีนาคม 2549
9 นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 19 เมษายน 2549 - 2 มิถุนายน 2549 นายสหัส พินทุเสนีย์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 19 เมษายน 2549 - 18 กันยายน 2549
10 นายนิคม ไวยรัชพานิช ออกจากตำแหน่ง 18 มีนาคม 2551 - 14 สิงหาคม 2555 รองศาสตราจารย์ ทัศนา บุญทอง ออกจากตำแหน่ง 18 มีนาคม 2551 - 19 กุมภาพันธ์ 2554
นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 4 กันยายน 2555 - 1 มีนาคม 2557 พรทิพย์ โล่ห์วีระ จันทร์รัตนปรีดา ออกจากตำแหน่ง 23 มีนาคม 2554 - 6 เมษายน 2556
อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 22 เมษายน 2556 - 1 มีนาคม 2557
11 นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 30 มีนาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557 อนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ ออกจากตำแหน่ง 30 มีนาคม 2557 - 8 พฤษภาคม 2557
พีระศักดิ์ พอจิต ดำรงตำแหน่งจนครบวาระ 8 พฤษภาคม 2557 - 23 พฤษภาคม 2557
12 พลเอก สิงห์ศึก สิงห์ไพร ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 28 พฤษภาคม 2562 - ศุภชัย สมเจริญ ดำรงตำแหน่งในปัจจุบัน 28 พฤษภาคม 2562 -

อ้างอิง แก้

ดูเพิ่ม แก้