ศุภชัย สมเจริญ

ศุภชัย สมเจริญ (เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492) เป็นรองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 2 และสมาชิกวุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตผู้พิพากษาอาวุโสในศาลฎีกา และอดีตประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) รับผิดชอบด้านกิจการบริหารกลาง[1]

ศุภชัย สมเจริญ
ประธานกรรมการการเลือกตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
13 ธันวาคม พ.ศ. 2556 – 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
ก่อนหน้า อภิชาต สุขัคคานนท์
ถัดไป อิทธิพร บุญประคอง
รองประธานวุฒิสภาไทย คนที่ 2
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
(3 ปี 304 วัน)
ก่อนหน้า พีระศักดิ์ พอจิต
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 (74 ปี)

ประวัติการศึกษาแก้ไข

 • ปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาบัตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 45
 • วุฒิบัตร บ.ย.ส. รุ่นที่ 10, ประกาศนียบัตร วตท.รุ่นที่ 5, ป.ป.ร. รุ่นที่ 14[2]

รางวัลแก้ไข

 • พ.ศ. 2561 รางวัล “เกียรติภูมินิติโดม” ในฐานะศิษย์เก่าดีเด่น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์และผลงานแก้ไข

 • หัวหน้าแผนกวิชาการกฎหมาย กองกับการ 2
 • กองอำนวยการศึกษา กองบัญชาการศึกษา กรมตำรวจ
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษา
 • ผู้พิพากษาศาลจังหวัดอุตรดิตถ์
 • ผู้พิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครเหนือ
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเขียว ศาลจังหวัดสีคิ้ว
 • ศาลจังหวัดระยอง ผู้พิพากษาศาลแพ่ง ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงธนบุรี
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอาญาธนบุรี
 • ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และภาค 2
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลอุทธรณ์ภาค 8 และภาค 4
 • ประธานแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวในศาลอุทธรณ์ภาค 4
 • ผู้พิพากษาศาลฎีกา
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา
 • ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1
 • ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา คณะที่ 1 ทำหน้าที่ประธานคดีปกครอง
 • กรรมการตุลาการศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิในชั้นศาลฎีกาและชั้นศาลอุทธรณ์
 • กรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมในชั้นศาลฎีกา[2]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. คอลัมน์ คนตามข่าว เรื่องรู้จักเขายัง... "ศุภชัย สมเจริญ" ประธาน กกต.ป้ายแดง โดย ดุษฎี สนเทศ จากเว็บไซต์หนังสือพิมพ์มติชน ประจำวันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เวลา 10:06:41 น. สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 2. 2.0 2.1 คอลัมภ์เปิดปูม “5 เสือ กกต.” ชุดใหม่ จากเว็บไซต์สำนักข่าวอิศรา สืบค้นวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2557
 3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๒๐ ข หน้า ๕, ๒ ธันวาคม ๒๕๔๒
 4. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๑๑๑ ตอนที่ ๒๑ ข หน้า ๑๐, ๓ ธันวาคม ๒๕๓๗
 5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๓ ตอนที่ ๒๕ ข หน้า ๔๑๙, ๒๕ ธันวาคม ๒๕๓๙