วุฒิสภาไทย ชุดที่ 4

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 4 (26 มกราคม พ.ศ. 2518 - 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) เป็นวุฒิสมาชิกชุดที่มาจากการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2517 ซึ่งกำหนดให้รัฐสภาไทยประกอบด้วย 2 สภา คือ วุฒิสภาไทย และสภาผู้แทนราษฎรไทย

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 4
ชุดที่ 3 ชุดที่ 5
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมอาคารรัฐสภา
วาระ26 มกราคม 2518 – 6 ตุลาคม 2519
การเลือกตั้งแต่งตั้ง
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีสัญญา 2
คณะรัฐมนตรีเสนีย์ 2
คณะรัฐมนตรีคึกฤทธิ์
คณะรัฐมนตรีเสนีย์ 3
คณะรัฐมนตรีเสนีย์ 4
วุฒิสภา
สมาชิก100
ประธานจิตติ ติงศภัทิย์
รองประธานเล็ก จุณณานนท์

วุฒิสภาชุดนี้มีสมาชิกจำนวน 100 คน อยู่ในวาระ 4 ปี ได้รับโปรดเกล้าแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2518[1][2] สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เนื่องจาก ยุบสภาตามประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2519

รายนามสมาชิกวุฒิสภา แก้

 1. นายกิตติรัต ศรีวิสารวาจา
 2. นายเกรียง กีรติกร
 3. นายไกรศรี นิมมานเหมินท์
 4. พลเอก ครวญ สุทธานินทร์
 5. นายจรูญ สีบุญเรือง
 6. พลตำรวจตรี หม่อมหลวงจเร สุทัศน์
 7. หม่อมราชวงศ์จักรทอง ทองใหญ่
 8. นางจันทนี สันตะบุตร
 9. นายจ่าง รัตนะรัต
 10. นายจิตติ ติงศภัทย์
 11. นายจินดา ชัยรัตน์
 12. หม่อมหลวงเจตน์ สุทัศน์
 13. พลโท เฉลิม อินทะกนก
 14. นายชวน สิงหลกะลาออกเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2518 แต่งตั้งนายพิมล กลกิจ เมื่อ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2518
 15. นายเช็งจือ ลือประเสริฐ
 16. นายเชาวน์ ณ ศีลวันต์ ลาออกเมื่อ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2518 แต่งตั้ง พันเอก ประกอบ ประยูรโภคราช เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2519
 17. นายเชื้อ คงคากุล
 18. หม่อมหลวงซัง สนิทวงศ์
 19. คุณหญิงสายหยุด บุณยรัตพันธุ์
 20. นายดุษฎี ณ ระนอง
 21. พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ ยมนาค
 22. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์
 23. นายแถม สุรทิณฑ์
 24. พลเอก ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา ลาออกเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2519 แต่งตั้งนายประยูร จินดาศิลป์ เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2519
 25. นายทวี ศุขะวณิช
 26. นายเทียน อัชกุล
 27. นายนนทพันธ์ ภักดีผดุงแดน
 28. นายนพพร บุณยฤทธิ์
 29. นางสาวนวลนาฎ อมาตยกุล
 30. นายนารถ มนตเสวี ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2518 แต่งตั้งนายเกษม ศิริสัมพันธ์ เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2519
 31. นายบรรณา ชโนดม
 32. นายบรรหาร ศิลปอาชา ลาออกเมื่อ 1 เมษายน พ.ศ. 2519 แต่งตั้ง นายสวัสดิ์ คชเสนี เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2519
 33. พลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ ลาออกเมื่อ 3 เมษายน พ.ศ. 2519 แต่งตั้งพลอากาศเอก บัว ศิริทรัพย์ เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2519
 34. นายบุญ อินทรัมพรรย์
 35. นายบุญชนะ อัตถากร ลาออกเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2519 แต่งตั้งนายพงส์ สารสิน เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2519
 36. นายบุญธรรม ต. สุวรรณ
 37. นายประจวบ ภิรมย์ภักดี ลาออกเมื่อ 15 เมษายน พ.ศ. 2518 แต่งตั้ง นายอดุล บินสอาด เมื่อ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2519
 38. นายประธาน ดวงรัตน์
 39. นายประโพธ เปาโรหิตย์
 40. นายประวิช เลาหะกุล
 41. พลโท ประสาน แรงกล้า
 42. หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล
 43. นายปุ๋ย โรจนะบุรานนท์
 44. นายพจน์ ปุษปาคม
 45. นายพ่วง สุวรรณรัฐ
 46. หม่อมราชวงศ์พัฒนไชย ไชยันต์
 47. นายพันธุ์เลิศ บูรณศิลปิน
 48. นายพา ไชยเดช
 49. พลตำรวจเอก พิชัย กุลละวณิชย์
 50. คุณหญิง พูนทรัพย์ นพวงศ์ ณ อยุธยา
 51. นายเพทาย อมาตยกุล
 52. นายโพยม เลขยานนท์
 53. นายมณี ชุติวงศ์
 54. นายมนูญ บริสุทธิ์
 55. พระมนูเวทย์วิมลนาท (สุมาวงศ์)
 56. นายมานะ พิทยาภรณ์ ลาออกเมื่อ 3 เมษายน พ.ศ. 2519 แต่งตั้ง นายสุเทพ อัตถากร เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2519
 57. นายมารุต บุนนาค
 58. พลเรือเอก ยิ่ง ศรีหงส์
 59. นายเยื่อ สุสายัณห์
 60. นายโรจน์ สุวรรณสุทธิ
 61. นายเล็ก จุณณานนท์
 62. พลเอก เล็ก แนวมาลี
 63. นายเล็ก วานิชอังกูร ถึงแก่กรรมเมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518 แต่งตั้ง ร้อยตำรวจโท ชาญ มนูธรรม เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2519
 64. นายวินัย ทองลงยา
 65. นายสนอง ตู้จินดา ลาออกเมื่อ 1 มีนาคม พ.ศ. 2519 แต่งตั้ง นางแร่ม พรหโมบล บุณยประสพ เมื่อ 9 เมษายน พ.ศ. 2519
 66. พันตำรวจโท สนอง อภัยวงศ์
 67. นายสนั่น สุมิตร
 68. พลเรือโท สนิท โปษะกฤษณะ
 69. นายสมจัย อนุมานราชธน
 70. นายสมจิตต์ เที่ยงธรรม
 71. นางสมถวิล สังขะทรัพย์
 72. พลโท สวัสดิ์ มักการุณ
 73. นายสานนท์ สายสว่าง
 74. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ ลาออกเมื่อ 16 เมษายน พ.ศ. 2518 แต่งตั้ง นายสังเวียร มีเผ่าพงษ์ เมื่อ 28 มีนาคม พ.ศ. 2519
 75. นายสุขุม อัศเวศน์
 76. นายสุด แสงวิเชียร
 77. คุณหญิง สุภัทรา สิงหลกะ
 78. พลเอก สุรกิจ มัยลาภ
 79. นางสุวัฒนา เพชรทองคำ
 80. นายสุหัท พิชัยรณรงค์สงคราม
 81. นายเสนอ บุณยเกียรติ
 82. นายเสนาะ เอกพจน์
 83. นายเสม พริ้งพวงแก้ว
 84. นายเสริม วินิจฉัยกุล
 85. พลโท ไสว ดวงมณี
 86. นายไสว อินทรประชา
 87. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
 88. นายเหม สุไลมาน
 89. พลเรือเอก อนันต์ เนตรโรจน์
 90. นายอบ วสุรัตน์
 91. นายอภัย จันทวิมล
 92. หลวงอรรถไพศาลศรุดี
 93. หลวงอรรถวิภาคไพศาลย์
 94. นายอวย เกตุสิงห์
 95. นายอาทร สังขะวัฒนะ
 96. นายอินทรี จันทรสถิตย์
 97. นายอุดม โปษะกฤษณะ
 98. นายอุทธรณ์ พลกุล
 99. นางเอื้อนทิพย์ เปรมโยธิน
 100. นายโอบบุญ วณิกกุล

อ้างอิง แก้

 1. พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ทั้งคณะ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๑๘)
 2. "วุฒิสภาชุดที่ ๔ (สมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๑๘)" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2014-10-21.