สมถวิล สังขะทรัพย์

นางสมถวิล สังขะทรัพย์ เป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนสมถวิล สุขุมวิท 67 โรงเรียนดวงถวิล โรงเรียนสมถวิล ราชดำริ โรงเรียนสมถวิล หัวหิน โรงเรียนอนุบาลสมาคมสตรีไทยและแผนกรับเลี้ยงเด็กยากจน โรงเรียนสอนภาษา สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ โรงเรียนศูนย์ฝึกอาชีวเกษตรสงเคราะห์ (จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดสระบุรี)

สมถวิล สังขะทรัพย์
สมถวิล สังขะทรัพย์ 1.jpg
ชาติ ไทย
อาชีพ อาจารย์ ผู้อำนวยการ
รางวัล ตริตาภรณ์มงกุฎไทย
ตริตาภรณ์ช้างเผือก
เหรียญกาชาดสรรเสริญชั้น 1
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น
เกิด 2 เมษายน พ.ศ. 2460
เสียชีวิต 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 (94 ปี)

ประวัติแก้ไข

นางสมถวิล สังขะทรัพย์ เกิดเมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2460 ฝั่งธนบุรี สมรสกับร้อยโทอุดม สังขะทรัพย์ มีธิดา 5 คน (จิตติมา, ธาริณี, ฤดีรัตน์, กิ่งมณี, และพิตราภรณ์) จบการศึกษามัธยมจากโรงเรียนสายปัญญา พ.ศ. 2474 ประกาศนียบัตรครูประถม พ.ศ. 2475 สอบได้วิชาชุดครูมัธยม พ.ศ. 2477 และเข้ารับราชการครูโรงเรียนสายปัญญา แล้วไปศึกษาวิชาครูอนุบาลที่ Toyo Eiwa Kindergarten Teacher's Training College กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อ พ.ศ. 2481-2483 และศึกษาต่อที่ Post Graduated Course ที่ Lumbuth Teacher's College เมืองโอซากา พ.ศ. 2484 เมื่อกลับมาไทย ก็ย้ายมาสังกัดมาอยู่ที่โรงเรียนการเรือนพระนครแผนกอนุบาลละอออุทิศ ต่อมาได้ลาออกจากราชการเมื่อ พ.ศ. 2490 ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของโรงเรียนสมถวิล ที่ดำเนินการก่อตั้งมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2489

ได้พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นวุฒิสมาชิก สมาชิกสภาปฏิรูป และสมาชิกสภานิติบัญญัติ จากนั้นยังได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบ ศาลคดีเด็กและเยาวชน เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ และเป็นกรรมการในสมาคมต่างๆอีกหลายสมาคม

นางสมถวิล ถึงแก่กรรม เมื่อคืนวันที่12 มิถุนายน พ.ศ. 2554 ด้วยภาวะแทรกซ้อนจากโรคความดันโลหิตสูง

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข