วุฒิสภาไทย ชุดที่ 3

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 3 ประกอบไปด้วยสมาชิกวุฒิสภาจำนวน 120 ท่าน ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 สิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514 เนื่องจากคณะปฏิวัติประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2511 (ฉบับที่ 3)[1]

วุฒิสภาไทย ชุดที่ 3
ชุดที่ 2 ชุดที่ 4
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ4 กรกฎาคม 2511 – 17 พฤศจิกายน 2514
การเลือกตั้งแต่งตั้ง
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีถนอม 2
คณะรัฐมนตรีถนอม 3
วุฒิสภา
สมาชิก120
ประธานนายวรการบัญชา
รองประธานคนที่ 1พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์
รองประธานคนที่ 2ครวญ สุทธานินทร์

รายนามสมาชิกวุฒิสภา

แก้
 1. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
 2. พันเอก กมล พิจิตรคดีพล
 3. นายกมล วรรณประภา
 4. พลเรือโท กมล สีตกะลิน
 5. พลเอก กฤช ปุณณกันต์
 6. พลเอก กฤษณ์ สีวะรา ลาออกเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 แต่งตั้ง พลตรี ชาญ อังศุโชติ เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
 7. พลเรือโท กวี สิงหะ
 8. พลเรือเอก หม่อมเจ้ากาฬวรรณดิศ ดิศกุล
 9. พลตรี เกรียงไกร อัตตะนันทน์
 10. พลโท เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
 11. นายเกษม อุทยานิน
 12. พลเอก ครวญ สุทธานินทร์
 13. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
 14. พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ
 15. พลโท จำเป็น จารุเสถียร
 16. พลตำรวจโท จำรัส มัณฑุกานนท์
 17. พันเอก จิตต์ ธนะโชติ
 18. พลโท จิตต์ สุนทานนท์
 19. พันเอก จิตต์กวี เกษะโกมล
 20. พันเอก จินดา ณ สงขลา
 21. พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์
 22. พลเรือโท เฉิดชาย ถมยา
 23. พลตำรวจตรี ชัช ชวางกูร
 24. พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ)
 25. พลเรือเอก หลวงชำนาญอรรถยุทธ์ (เอื้อน กุลไกรเวส)
 26. พลตำรวจตรี ชุมพล โลหะชาละ
 27. พลอากาศตรี ชู สุทธิโชติ
 28. พลตรี เชิดชัย ทองสิงห์
 29. พลโท โชติ หิรัณยัษฐิติ
 30. นายดุสิต บุญธรรม
 31. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน)
 32. พลตำรวจโท ต่อศักดิ์ ยมนาค
 33. พระตีรณสารวิศวกรรม (ตรี ตีรณสาร)
 34. พลเอก ถนอม ปัทมานนท์
 35. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์
 36. หลวงถวิลเศรษฐพนิชยการ (ถวิล คุปตารักษ์)
 37. นายถวิล สุนทรศารทูล ลาออกเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 แต่งตั้ง หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
 38. พลเอก ทวนชัย โกศินานนท์
 39. พลโท ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 40. หม่อมราชวงศ์ทองแท่ง ทองแถม ลาออกเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 แต่งตั้ง นายสนิท วิไลจิตต์ เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
 41. พันเอก ขุนทะยานราญรอน (วัชระ วัชรมูล)
 42. พลโท ธงเจิม ศังขวณิช
 43. พลเรือเอก นัย นพคุณ
 44. พลเอก เนตร เขมะโยธิน
 45. พลโท บุญชัย บำรุงพงศ์
 46. พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา
 47. พลตรี บุญมาก เทศบุตร
 48. นายบุญรอด บิณฑสันต์ ลาออกเมื่อ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2512 แต่งตั้งหม่อมหลวงเชิงชาญ กำภู เมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
 49. พลโท บุญเรือน บัวจรูญ
 50. หลวงประกอบนิติสาร (ประกอบ บุณยัษฐิติ) ถึงแก่กรรมเมื่อ 15 มีนาคม พ.ศ. 2513 แต่งตั้ง พลโท เผชิญ นิมิบุตร เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2513
 51. พันเอก ประคัลภ์ เครือคงคา
 52. พลตรี ประจวบ สุนทรางกูร
 53. พลโท ประชุม ประสิทธิ์สรจักร
 54. พันเอก ประเทียบ เทศวิศาล
 55. พลเอก ประพันธ์ กุลพิจิตร
 56. นายประยูร กาญจนดุล
 57. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ ลาออกเมื่อ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513 แต่งตั้ง นายเฉลียว วัชรพุกก์ เมื่อ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2513
 58. นายประสิทธิ์ จุลละเกศ
 59. พลตรี ประเสริฐ ธรรมศิริ
 60. นายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์
 61. พันโท ประเสริฐ สุดบรรทัด
 62. พันเอก เปรม ติณสูลานนท์
 63. พันเอก พงศ์ เภกะนันทน์
 64. พลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์
 65. พลตรี พร ธนะภูมิ
 66. นายพรหม สูตรสุคนธ์
 67. นายพ่วง สุวรรณรัฐ
 68. พลตำรวจโท พิชัย กุลละวณิชย์ ลาออกเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 แต่งตั้ง พระยาอรรถการีย์นิพนธ์ (สุทธิ จุณณานนท์) เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
 69. พลอากาศโท พิชิต บุณยเสนา
 70. หลวงพิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน)
 71. พันโท ไพศาล รุ่งแสง
 72. นายมนูญ บริสุทธิ์ ลาออกเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 แต่งตั้ง พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
 73. นายมาลัย หุวะนันทน์
 74. พลตรี ยศ เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 75. พันเอก ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
 76. พลตำรวจโท เยื้อน ประภาวัต
 77. นายเรณู สุวรรณสิทธิ์
 78. พลโท หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร
 79. พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์)
 80. พลโท วิชัย พงศ์อนันต์
 81. นายวิทย์ ศิวะศริยานนท์
 82. พลเรือโท ศรี ดาวราย
 83. พลตำรวจตรี ศรีสุข มหินทรเทพ
 84. พลเรือเอก ศิริ กระจ่างเนตร์
 85. พลอากาศเอก ศิริ เมืองมณี
 86. พลเรือโท สงัด ชลออยู่
 87. พลตำรวจตรี สง่า กิตติขจร ลาออกเมื่อ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2513 แต่งตั้ง นายลิ่วละล่อง บุนนาค เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2513
 88. พันเอก สนอง ถมังรักษ์สัตว์
 89. พันเอก สม ขัตพันธุ์
 90. พลโท สมบูรณ์ วิจิตรานุช
 91. นายสมภพ โหตระกิตย์
 92. พันเอก สมศักดิ์ ปัญจยมานนท์
 93. พลอากาศเอก สวัสดิ์ พรชำนิ
 94. พันเอก สัมผัส พาสนยงภิญโญ
 95. นายสานนท์ สายสว่าง
 96. พลโท สายหยุด เกิดผล
 97. พลโท สำราญ แพทยกุล
 98. พันเอก สิงห์ นาควัชระ
 99. พันเอก สิทธิ์ ศิลปสุขุม
 100. พลโท สุข เปรุนาวิน ถึงแก่กรรมเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2514 แต่งตั้ง พลตรี สัณห์ จิตรปฏิมา เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
 101. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)
 102. พลเอก สุรกิจ มัยลาภ
 103. นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
 104. พันเอก สุรินทร์ ผลประไพ
 105. นายสุวรรณ รื่นยศ
 106. นายเสกล บุณยัษฐิติ
 107. พันเอก แสวง ขมะสุนทร
 108. พันเอก แสวง จามรจันทร์
 109. พลโท แสวง เสนาณรงค์ ลาออกเมื่อ 11 มีนาคม พ.ศ. 2512 แต่งตั้ง พลอากาศโท มุนี มหาสันทนะ เวชยันต์รังสฤษฎ์ เมื่อ 24 มีนาคม พ.ศ. 2512
 110. พลโท ไสว ดวงมณี
 111. พลอากาศเอก หะริน หงสกุล
 112. พลเรือเอก อนันต์ เนตรโรจน์
 113. พลตรี อร่าม เมนะคงคา ถึงแก่กรรมเมื่อ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2512 แต่งตั้ง พลตรี สิทธิ จิรโรจน์ เมื่อ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2514
 114. พันเอก อรุณ ทวาทศิน
 115. พลเอก อวบ อาสาณรงค์
 116. พลโท อ่อง โพธิกนิษฐ ถึงแก่กรรมเมื่อ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2512 แต่งตั้ง พลตรี จำลอง สิงหะ เมื่อ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2512
 117. พลโท อัมพร จินตกานนท์
 118. นายอินทรี จันทรสถิตย์
 119. พันเอก เอื้อม จิรพงศ์
 120. พลเรือตรี โอภาส จามิกรณ์

รายนามสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งเพิ่ม

แก้

ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2512 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภาเพิ่มขึ้น เพื่อให้มีจำนวนสมาชิกสามในสี่ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดของสภาผู้แทนราษฎร จำนวน 44 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. พลโท เจริญ พงษ์พานิช
 2. นายเฉลิม วุฒิโฆสิต
 3. นายดุสิต พานิชพัฒน์
 4. พลเอก เต็ม หอมเศรษฐี
 5. พันเอก ถวัลย์ โหติการ
 6. พันเอก เทียนชัย สิริสัมพันธ์
 7. นายธำรง บัวศรี
 8. นายนินาท ชินะโชติ
 9. พลอากาศตรี บัญชา เมฆวิชัย
 10. พลตรี บุญ รังคะรัตน
 11. พลเอก บุลศักดิ์ วรรณมาศ
 12. พลเรือเอก ประชุมธรรม โมกขะเวส
 13. พลตรี ประนิต เจริญศิริ
 14. พันเอก ประสิทธิ์ ชื่นบุญ
 15. นายประหยัด บุรณศิริ ถึงแก่กรรมเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2513 แต่งตั้ง นายกำแหง พลางกูร เมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2513
 16. นายประหยัด เอี่ยมศิลา
 17. พลตำรวจจัตวา ปราโมทย์ จงเจริญ
 18. หม่อมหลวงปืนไทย มาลากุล
 19. นายปานจิตต์ เอนกวนิช
 20. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ
 21. นายเผด็จ จิราภรณ์
 22. พลเอก พิสิฏฐ์ ฉายเหมือนวงศ์
 23. พลตรี ไพฑูรย์ อิงคตานุวัฒน์
 24. พระมนูเวทวิมลนาท (มนูเวทย์ สุมาวงศ์)
 25. นายเยื่อ สุสายัณห์
 26. นายเล็ก วานิชอังกูร
 27. พันเอก วันชัย ฉ่ำเฉลิม
 28. พลอากาศตรี ศรีศักดิ์ สุจริตธรรม
 29. พลตำรวจโท สงวน จิตตาลาน
 30. พลเรือตรี สมุทร์ สหนาวิน
 31. พลตรี สอาด ศิริรักษ์
 32. นายสุริยน ไรวา
 33. พลโท เสริม ณ นคร
 34. พันเอก แสง จุละจาริตต์
 35. นายแสวง พูลสุข
 36. พลตรี หิรัญ ศิริวัฒน์
 37. นายหล่อ รีละชาติ
 38. นายอดุล บินสอาด
 39. พันเอก อาจศึก ดวงสว่าง
 40. พันเอก อัมพร ศรีแสง
 41. พลโท อำนวย ไชยโรจน์
 42. นายอุทัย วุฒิกุล
 43. นายโอสถ โกศิน
 44. พันเอก อารมณ์ ทับทิมไทย

รายนามสมาชิกวุฒิสภาที่สิ้นสุดสมาชิกภาพ

แก้

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 79 บัญญัติว่า สมาชิกภาพของสมาชิกวุฒิสภามีวาระคราวละ 6 ปี นับแต่วันที่พระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งสมาชิกเป็นครั้งแรก ให้มีการจับสลากออก เพื่อให้สมาชิกพ้นจากตำแหน่งเป็นจำนวนกึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด และตามข้อบังคับว่าด้วยการจับสลากของสมาชิกวุฒิสภาได้บัญญัติให้กระทำการจับสลากออกในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 สมาชิกที่จับสลากออกในครั้งนี้ มีจำนวน 82 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. พันเอก จิตต์ ธนะโชติ
 2. นายเฉลิม วุฒิโฆสิต
 3. พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ)
 4. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์
 5. พลโท จำลอง สิงหะ
 6. พลตรี อารมณ์ ทับทิมไทย
 7. พลเรือเอก ประชุมธรรม โมกขะเวส
 8. พลโท โชติ หิรัณยัษฐิติ
 9. พลโท ไสว ดวงมณี
 10. พลเรือตรี สมุทร์ สหนาวิน
 11. พันเอก แสง จุละจาริตต์
 12. พลโท จำเป็น จารุเสถียร
 13. พลตำรวจโท สงวน จิตตาลาน
 14. นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
 15. นายอดุล บินสอาด
 16. พลโท หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร
 17. พันเอก กมล พิจิตรคดีพล
 18. พันเอก อาจศึก ดวงสว่าง
 19. นายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์
 20. พลโท วิชัย พงศ์อนันต์
 21. พันเอก อัมพร ศรีแสง
 22. พลตำรวจตรี ปราโมทย์ จงเจริญ
 23. พระมนูเวทวิมลนาท (มนูเวทย์ สุมาวงศ์)
 24. นายเผด็จ จิราภรณ์
 25. พลเอก ครวญ สุทธานินทร์
 26. พันเอก พงศ์ เภกะนันทน์
 27. พลโท เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
 28. นายประหยัด เอี่ยมศิลา
 29. พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา
 30. พลตำรวจโท เยื้อน ประภาวัต
 31. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน)
 32. พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา
 33. พลเรือเอก อนันต์ เนตรโรจน์
 34. พลเอก กฤช ปุณณกันต์
 35. พลโท ประชุม ประสิทธิ์สรจักร
 36. นายเกษม อุทยานิน
 37. พลโท ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 38. พลตำรวจโท ศรีสุข มหินทรเทพ
 39. นายอุทัย วุฒิกุล
 40. พลเรือตรี โอภาส จามิกรณ์
 41. นายสมภพ โหตระกิตย์
 42. พิณพากย์พิทยาเภท (พิณ เมืองแมน)
 43. พลตรี เปรม ติณสูลานนท์
 44. พลตรี ประนิต เจริญศิริ
 45. จอมพล ผิน ชุณหะวัน
 46. พลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์
 47. พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์
 48. พลโท ประจวบ สุนทรางกูร
 49. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
 50. พลโท เสริม ณ นคร
 51. พลเอก ทวนชัย โกศินานนท์
 52. พลเรือโท ศรี ดาวราย
 53. นายเฉลียว วัชรพุกก์
 54. พลตรี เชิดชัย ทองสิงห์
 55. พลโท ผเชิญ นิมิบุตร
 56. พลโท ชาญ อังศุโชติ
 57. พระยาสุนทรพิพิธ (เชย สุนทรพิพิธ)
 58. นายพ่วง สุวรรณรัฐ
 59. พลโท เจริญ พงษ์พานิช
 60. พลอากาศตรี บัญชา เมฆวิชัย
 61. พลตรี เอื้อม จิรพงศ์
 62. พันเอก สิทธิ ศิลปสุขุม
 63. พลโท สมบูรณ์ วิจิตรานุช
 64. นายเล็ก วานิชอังกูร
 65. นายสานนท์ สายสว่าง
 66. นายเรณู สุวรรณสิทธิ์
 67. นายดุสิต บุญธรรม
 68. พลตรี บุญ รังคะรัตน
 69. นายดุสิต พานิชพัฒน์
 70. พลตรี บุญมาก เทศบุตร
 71. พันโท ประเสริฐ สุดบรรทัด
 72. พันเอก จินดา ณ สงขลา
 73. พันเอก ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
 74. พันเอก ไพศาล รุ่งแสง
 75. นายมาลัย หุวะนันทน์
 76. พลเรือโท สงัด ชลออยู่
 77. นายเยื่อ สุสายัณห์
 78. พลตรี แสวง ขมะสุนทร
 79. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
 80. พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ
 81. พันเอก ถวัลย์ โหติการ
 82. พลตำรวจตรี ชัช ชวางกูร

รายนามสมาชิกวุฒิสภาที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

แก้

ในวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา แทนสมาชิกที่จับสลากออก จำนวน 82 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้

 1. พลอากาศเอก กมล เดชะตุงคะ
 2. พันเอก กมล พิจิตรคดีพล
 3. พลเอก กฤช ปุณณกันต์
 4. พลโท เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน์
 5. นายเกษม อุทยานิน
 6. พลเอก ครวญ สุทธานินทร์
 7. หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช
 8. พลเรือเอก จรูญ เฉลิมเตียรณ
 9. พลโท จำเป็น จารุเสถียร
 10. พันเอก จิตต์ ธนะโชติ
 11. พันเอก จินดา ณ สงขลา
 12. พลโท เจริญ พงษ์พานิช
 13. นายเฉลิม วุฒิโฆสิต
 14. พลโท เฉลิมชัย จารุวัสตร์
 15. นายเฉลียว วัชรพุกก์
 16. พลเรือเอก เฉิดชาย ถมยา
 17. พลตำรวจตรี ชัช ชวางกูร
 18. พลโท ชาญ อังศุโชติ
 19. พลตำรวจเอก หลวงชาติตระการโกศล (เจียม ลิมปิชาติ)
 20. พลตรี เชิดชัย ทองสิงห์
 21. พลโท โชติ หิรัณยัษฐิติ
 22. พระดุลยพากย์สุวมัณฑ์ (ปิ่ณฑ์ ปัทมสถาน)
 23. นายดุสิต บุญธรรม
 24. พลเรือเอก ถวิล รายนานนท์
 25. พลโท ทวิช เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา
 26. พลเอก ทวนชัย โกศินานนท์
 27. พลอากาศตรี บัญชา เมฆวิชัย
 28. พลตรี บุญ รังคะรัตน
 29. พลอากาศเอก บุญชู จันทรุเบกษา
 30. พลตรี บุญมาก เทศบุตร
 31. พลโท ประจวบ สุนทรางกูร
 32. พลโท ประชุม ประสิทธิ์สรจักร์
 33. พลตรี ประนิต เจริญศิริ
 34. พันโท ประเสริฐ สุดบรรทัด
 35. นายประหยัด เอี่ยมศิลา
 36. พลตรี เปรม ติณสูลานนท์
 37. พลโท ผเชิญ นิมิบุตร
 38. จอมพล ผิน ชุณหะวัณ
 39. นายเผด็จ จิราภรณ์
 40. พันเอก พงศ์ เภกะนันทน์
 41. พลตำรวจโท พจน์ เภกะนันทน์
 42. นายพ่วง สุวรรณรัฐ
 43. พันเอก ไพศาล รุ่งแสง
 44. พระมนูเวทวิมลนาท (มนูเวทย์ สุมาวงศ์)
 45. นายมาลัย หุวะนันทน์
 46. พันเอก ยุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค
 47. พลตำรวจโท เยื้อน ประภาวัต
 48. นายเรณู สุวรรณสิทธิ์
 49. พลโท หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร
 50. นายเล็ก วานิชอังกูร
 51. พลโท วิชัย พงศ์อนันต์
 52. พลเรือโท ศรี ดาวราย
 53. พลตำรวจโท ศรีสุข มหินทรเทพ
 54. พลเรือโท สงัด ชลออยู่
 55. พลเรือตรี สมุทร์ สหนาวิน
 56. พลโท สมบูรณ์ วิจิตรานุช
 57. นายสมภพ โหตระกิตย์
 58. พันเอก สิทธิ ศิลปสุขุม
 59. นายสานนท์ สายสว่าง
 60. นายสุรพงษ์ ตรีรัตน์
 61. พลโท เสริม ณ นคร
 62. พลตรี แสวง ขมะสุนทร
 63. พลโท ไสว ดวงมณี
 64. นายอดุล บินสอาด
 65. พลเรือเอก อนันต์ เนตรโรจน์
 66. พันเอก อัมพร ศรีแสง
 67. พันเอก อาจศึก ดวงสว่าง
 68. พลตรี อารมณ์ ทับทิมไทย
 69. นายอุทัย วุณิกุล
 70. พลตรี เอื้อม จิรพงศ์
 71. พลเรือตรี โอภาส จามิกรณ์
 72. นายคำนึง ชาญเลขา
 73. พลตำรวจตรี จำรัส มังคลารัตน์
 74. พันเอก เชิดชาย เหล่าหล้า
 75. พลตรี เฉลิม สุทธิรักษ์
 76. นายบุญชู โรจนเสถียร
 77. นายประสิทธิ์ ศรีสุชาต
 78. พลโท พโยม พหุลรัต
 79. พลตำรวจตรี มนต์ชัย พันธุ์คงชื่น
 80. นางสิริลักขณ์ จันทรางศุ
 81. พันเอก สงวน คำวงษา
 82. พันตำรวจเอก สุธรรม วรวิเชียรวงษ์

อ้างอิง

แก้
 1. "รายชื่อสมาชิกวุฒิสภาชุดที่ ๓" (PDF). คลังข้อมูลเก่าเก็บจากแหล่งเดิม (PDF)เมื่อ 2016-03-05. สืบค้นเมื่อ 2015-04-13.