ศาสตราจารย์ ประยูร กาญจนดุล เกิดเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2454 เป็นบุตรของหลวงชำนาญโกศัยศาสตร์ หรือ ใหม่ กาญจนดุล และนางชำนาญโกศัยศาสตร์ อดีตนายกราชบัณฑิตยสถาน จบการศึกษา เนติบัณฑิต โรงเรียนกฎหมาย กระทรวงยุติธรรม และคณะนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เริ่มรับราชการในปี 2473 สังกัดกระทรวงมหาดไทย

โดยดำรงตำแหน่งสำคัญต่าง ๆ อาทิ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ และปลัดกระทรวงเศรษฐการ นอกจากนี้ยังเป็นคณบดีคนแรกผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สมาชิกวุฒิสภา และนายกราชบัณฑิตยสถาน รวมทั้งมีผลงาน หนังสือ ตำรา และบทความทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ กฎหมายปกครองและด้านเศรษฐศาสตร์ เช่น คำบรรยายวิชาเศรษฐศาสตร์ โรงเรียนข้าราชการ ฝ่ายปกครอง หนังสือประวัติศาสตร์การปกครองของประเทศไทย และพจนานุกรม ศัพท์กฎหมายไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

ด้านครอบครัวสมรสครั้งแรกกับ นางวไลลักษณ์ กาญจนดุล มีบุตร 3 คน สมรสครั้งที่สองกับผศ.ดร.สุวัจนี กาญจนดุล (สกุลเดิม:ศมายานนท์) บุตรสาวของศ.ดร.รอง–คุณหญิงธิติมา ศมายานนท์ มีบุตร–ธิดา 6 คน มีรวมทั้งสิ้น 9 คน

ศ.ประยูร กาญจนดุล ถึงแก่อนิจกรรม ด้วยโรคตับแข็ง เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2549 สิริอายุได้ 95 ปี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข