วุฒิสภาไทย ชุดที่ 1

วุฒิสภาไทยชุดที่ 1 (24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490) หรือรู้จักกันในชื่อ พฤฒสภา พ.ศ. 2489 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 80 ท่าน มีอายุคราวละ 6 ปีในวาระเริ่มแรกให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในตำแหน่งในวันสุดท้ายก่อนใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เป็นผู้เลือก และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และสมาชิกชุดนี้สิ้นสุดลงเพราะมีรัฐประหาร เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490[1]

พฤฒสภาไทย
ชุดที่ 2
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ24 พฤษภาคม 2489 – 8 พฤศจิกายน 2490
การเลือกตั้งการเลือกตั้งทางอ้อมโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นผู้เลือกพฤฒสภา
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีปรีดี
คณะรัฐมนตรีปรีดี 2
คณะรัฐมนตรีถวัลย์
คณะรัฐมนตรีถวัลย์ 2
พฤฒสภา
สมาชิก80
ประธานวิลาศ โอสถานนท์
จนถึง 24 สิงหาคม 2489
พระยาศรยุทธเสนี
ตั้งแต่ 31 สิงหาคม 2489
รองประธานไต๋ ปาณิกบุตร

รายนามสมาชิกพฤฒสภา แก้

สมาชิกพฤฒสภาในขณะนั้น สามารถสังกัดกลุ่มหรือพรรคการเมืองได้ โดยมีดังนี้[2]

ลำดับ รายนาม สังกัด หมายเหตุ
1 พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ คณะราษฎร   ถึงแก่กรรม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
2 เรือเอก กำลาภ กาญจนสกุล คณะราษฎร  
3 พันโท ก้าน จำนงภูมิเวท คณะราษฎร  
4 นายแก้ว สิงหะคเชนทร์ พรรคสหชีพ  
5 นาวาอากาศเอก กาจ กาจสงคราม คณะราษฎร  
6 พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
7 พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต คณะราษฎร  
8 นายเขียน กาญจพันธุ์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
9 พลโท จิร วิชิตสงคราม พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
10 นายจรูญ สืบแสง คณะราษฎร   ลาออก 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
11 นายจิตตะเสน ปัญจะ คณะราษฎร  
12 พันโท เจือ สฤษฎิ์ราชโยธิน พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
13 นายจำรัส สุวรรณชีพ คณะราษฎร  
14 นายจินดา พันธุมจินดา พรรคสหชีพ  
15 นายจำลอง ดาวเรือง พรรคสหชีพ   ลาออก 1 สิงหาคม พ.ศ. 2489
16 พลโท จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ คณะราษฎร  
17 นายเฉลียว ปทุมรส คณะราษฎร  
18 พันเอก หลวงชาญสงคราม (กฤษณ ชาลีจันทร์) คณะราษฎร  
19 พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม คณะราษฎร   ลาออก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2489
20 หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี) คณะราษฎร  
21 พันตำรวจตรี ชั้น รัศมิทัต คณะราษฎร  
22 นายชาญ บุนนาค พรรคสหชีพ  
23 นายชุณฑ์ ปิณฑานนท์ คณะราษฎร  
24 พลตรี ไชย ประทีปะเสน คณะราษฎร  
25 นายช่วย สุคนธมัต พรรคสหชีพ  
26 ร้อยโท เชย กลัญชัย คณะราษฎร  
27 นายดิเรก ชัยนาม คณะราษฎร   ลาออก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2489
28 นายเดือน บุนนาค พรรคสหชีพ   ลาออก 25 มิถุนายน พ.ศ. 2489
29 นายไต๋ ปาณิกบุตร พรรคสหชีพ  
30 พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ คณะราษฎร   ลาออก 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
31 นายถวิล อุดล พรรคสหชีพ  
32 เรือเอก ทิพย์ ประสานสุข คณะราษฎร  
33 นายทองม้วน สถิรบุตร พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
34 พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ คณะราษฎร  
35 พันเอก หลวงโยธาณัติการ (เทศ กิตติรัต) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
36 ร้อยตรี เที่ยง เฉลิมศักดิ์ คณะราษฎร  
37 นายทัน พรหมิทธิกุล พรรคสหชีพ  
38 นายเธียรไท อภิชาตบุตร์ พรรคสหชีพ  
39 พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์) พรรคสหชีพ  
40 พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
41 พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
42 นายบรรจง ศรีจรูญ คณะราษฎร  
43 นายประเสริฐ ศรีจรูญ คณะราษฎร  
44 นายปรีดี พนมยงค์ คณะราษฎร   ลาออก 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
45 นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร คณะราษฎร  
46 เรือเอก ประเสริฐ สุขสมัย คณะราษฎร  
47 พลตรี ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์ คณะราษฎร  
48 พลโท ประจน มหาดิลก ประจนปัจจนึก พรรคสหชีพ  
49 นายปพาฬ บุญ-หลง พรรคสหชีพ  
50 หลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส) พรรคสหชีพ  
51 พลตรี ประยูร ภมรมนตรี คณะราษฎร  
52 นายประทุม รมยานนท์ พรรคสหชีพ  
53 นายผูก ปาลธรรมี คณะราษฎร  
54 พันตำรวจเอก พระพิจารณ์พลกิจ (ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   ลาออก 17 กันยายน พ.ศ. 2489
55 นายพึ่ง ศรีจันทร์ พรรคสหชีพ   ลาออก 1 สิงหาคม พ.ศ. 2489
56 พลโท มังกร พรหมโยธี คณะราษฎร  
57 พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   ลาออก 16 มิถุนายน พ.ศ. 2489
58 นายมิ่ง เลาห์เรณู พรรคสหชีพ  
59 พันเอก หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร์ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   ลาออก 10 ตุลาคม พ.ศ. 2489
60 นายเล้ง ศรีสมวงศ์ คณะราษฎร   ลาออก 10 มิถุนายน พ.ศ. 2489
61 นายวิจิตร ลุลิตานนท์ พรรคอิสระ  
62 นายวิลาส โอสถานนท์ คณะราษฎร  
63 ร้อยเอก วิมล วิมลสรกิจ คณะราษฎร  
64 เรือเอก วัน รุยาพร คณะราษฎร  
65 ร้อยโท วิริยะ วิริยะเหิรหาว พรรคสหชีพ  
66 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร พรรคแนวรัฐธรรมนูญ   ลาออก 13 มีนาคม พ.ศ. 2490
67 พลตรี เศียร สู่ศิลป์ คณะราษฎร  
68 นายสิริ ชาตินันทน์ คณะราษฎร  
69 นายสงวน จูฑะเตมีย์ คณะราษฎร  
70 พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ) พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
71 พันตรี สมาน เทพหัสดิน ณ อยุธยา คณะราษฎร  
72 นายสนิท เจริญรัฐ พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
73 นายสุรินทร์ ชิโนทัย คณะราษฎร   ถึงแก่กรรม 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
74 นายสุกิจ นิมมานเหมินท์ พรรคสหชีพ  
75 นายไสว อินทรประชา พรรคแนวรัฐธรรมนูญ  
76 พันตรี สเหวก นิรันดร คณะราษฎร  
77 พันโท พระอภัยพลรบ (ชลอ อินทรัมพรรย์) พรรคสหชีพ  
78 นายเอก สุพโปฎก คณะราษฎร  
79 หลวงอรรถกัลยาณวินิจ (เอื้อน ยุกตะนันทน์) พรรคสหชีพ  
80 นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ พรรคสหชีพ  

อ้างอิง แก้