วุฒิสภาไทย ชุดที่ 1

วุฒิสภาไทยชุดที่ 1 (24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 - 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490) หรือรู้จักกันในชื่อ พฤฒสภา พ.ศ. 2489 ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน 80 ท่าน มีอายุคราวละ 6 ปีในวาระเริ่มแรกให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อยู่ในตำแหน่งในวันสุดท้ายก่อนใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2489 เป็นผู้เลือก และได้มีการเลือกตั้งสมาชิกพฤฒสภา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2489 และสมาชิกชุดนี้สิ้นสุดลงเพราะมีรัฐประหาร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490[1]

พฤฒสภาไทย
ชุดที่ 2
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย 03.jpg
ภาพรวม
เขตอำนาจประเทศไทย
ที่ประชุมพระที่นั่งอนันตสมาคม
วาระ24 พฤษภาคม 2489 – 8 พฤศจิกายน 2490
การเลือกตั้งแต่งตั้ง
รัฐบาลคณะรัฐมนตรีปรีดี
คณะรัฐมนตรีปรีดี 2
คณะรัฐมนตรีถวัลย์
คณะรัฐมนตรีถวัลย์ 2
พฤฒสภา
สมาชิก80
ประธานวิลาศ โอสถานนท์
รองประธานไต๋ ปาณิกบุตร

รายนามสมาชิกพฤฒสภาแก้ไข

 1. พันตรี หม่อมหลวงกรี เดชาติวงศ์ ถึงแก่กรรม 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
 2. เรือเอก กำลาภ กาญจนสกุล
 3. พันโท ก้าน จำนงภูมิเวท
 4. นายแก้ว สิงหะคเชนทร์
 5. นาวาอากาศเอก กาจ กาจสงคราม
 6. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)
 7. พลโท หลวงเกรียงศักดิ์พิชิต
 8. นายเขียน กาญจพันธุ์
 9. พลโท จิร วิชิตสงคราม
 10. นายจรูญ สืบแสง ลาออก 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
 11. นายจิตตะเสน ปัญจะ
 12. พันโท เจือ สฤษฎิ์ราชโยธิน
 13. นายจำรัส สุวรรณชีพ
 14. นายจินดา พันธุมจินดา
 15. นายจำลอง ดาวเรือง ลาออก 1 สิงหาคม พ.ศ. 2489
 16. พลโท จรูญ รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์
 17. นายเฉลียว ปทุมรส
 18. พันเอก หลวงชาญสงคราม (กฤษณ ชาลีจันทร์)
 19. พันเอก ช่วง เชวงศักดิ์สงคราม ลาออก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2489
 20. หลวงชำนาญนิติเกษตร (อุทัย แสงมณี)
 21. พันตำรวจตรี ชั้น รัศมิทัต
 22. นายชาญ บุนนาค
 23. นายชุณฑ์ ปิณฑานนท์
 24. พลตรี ไชย ประทีปะเสน
 25. นายช่วย สุคนธมัต
 26. ร้อยโท เชย กลัญชัย
 27. นายดิเรก ชัยนาม ลาออก 30 มิถุนายน พ.ศ. 2489
 28. นายเดือน บุนนาค ลาออก 25 มิถุนายน พ.ศ. 2489
 29. นายไต๋ ปาณิกบุตร
 30. พลเรือตรี ถวัลย์ ธำรงนาวาสวัสดิ์ ลาออก 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
 31. นายถวิล อุดล
 32. เรือเอก ทิพย์ ประสานสุข
 33. นายทองม้วน สถิรบุตร
 34. พันเอก ทวน วิชัยขัทคะ
 35. พันเอก หลวงโยธาณัติการ (เทศ กิตติรัต)
 36. ร้อยตรี เที่ยง เฉลิมศักดิ์
 37. นายทัน พรหมิทธิกุล
 38. นายเธียรไท อภิชาตบุตร์
 39. พระยานลราชสุวัจน์ (ทองดี นลราชสุวัจน์)
 40. พระยานิติศาสตร์ไพศาลย์ (วัน จามรมาน)
 41. พระนิติการณ์ประสม (สงวน ชัยเฉนียน)
 42. นายบรรจง ศรีจรูญ
 43. นายประเสริฐ ศรีจรูญ
 44. นายปรีดี พนมยงค์ ลาออก 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2489
 45. นายปราโมทย์ พึ่งสุนทร
 46. เรือเอก ประเสริฐ สุขสมัย
 47. พลตรี ปลด ปลดปรปักษ์ พิบูลภานุวัธน์
 48. พลโท ประจน มหาดิลก ประจนปัจจนึก
 49. นายปพาฬ บุญ-หลง
 50. หลวงประสิทธิ์นรกรรม (เจี่ยน หงสประภาส)
 51. พลตรี ประยูร ภมรมนตรี
 52. นายประทุม รมยานนท์
 53. นายผูก ปาลธรรมี
 54. พันตำรวจเอก พระพิจารณ์พลกิจ (ยู่เซ็ก ดุละลัมพะ) ลาออก 17 กันยายน พ.ศ. 2489
 55. นายพึ่ง ศรีจันทร์ ลาออก 1 สิงหาคม พ.ศ. 2489
 56. พลโท มังกร พรหมโยธี
 57. พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) ลาออก 16 มิถุนายน พ.ศ. 2489
 58. นายมิ่ง เลาห์เรณู
 59. พันเอก หม่อมราชวงศ์ลาภ หัสดินทร์ ลาออก 10 ตุลาคม พ.ศ. 2489
 60. นายเล้ง ศรีสมวงศ์ ลาออก 10 มิถุนายน พ.ศ. 2489
 61. นายวิจิตร ลุลิตานนท์
 62. นายวิลาส โอสถานนท์
 63. ร้อยเอก วิมล วิมลสรกิจ
 64. เรือเอก วัน รุยาพร
 65. ร้อยโท วิริยะ วิริยะเหิรหาว
 66. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวรรณไวทยากร ลาออก 13 มีนาคม พ.ศ. 2490
 67. พลตรี เศียร สู่ศิลป์
 68. นายสิริ ชาตินันทน์
 69. นายสงวน จูฑะเตมีย์
 70. พระสุธรรมวินิจฉัย (ชม วณิกเกียรติ)
 71. พันตรี สมาน เทพหัสดิน ณ อยุธยา
 72. นายสนิท เจริญรัฐ
 73. นายสุรินทร์ ชิโนทัย ถึงแก่กรรม 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2490
 74. นายสุกิจ นิมมานเหมินท์
 75. นายไสว อินทรประชา
 76. พันตรี สเหวก นิรันดร
 77. พันโท พระอภัยพลรบ (ชลอ อินทรัมพรรย์)
 78. นายเอก สุพโปฎก
 79. หลวงอรรถกัลยาณวินิจ (เอื้อน ยุกตะนันทน์)
 80. นายอรุณ แสงสว่างวัฒนะ

อ้างอิงแก้ไข