สภาผู้แทนราษฎร


สภาผู้แทนราษฎร เป็นหน่วยหนึ่งในกระบวนการนิติบัญญัติ โดยทั่วไปมักเป็นสภาล่างในระบบสภาคู่

ดูเพิ่มแก้ไข