พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)

ขุนนางชาวไทย

มหาอำมาตย์ตรี พระยามานวราชเสวี (นามเดิม ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) (18 กันยายน พ.ศ. 2433 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527) อดีตผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 9 เป็นเวลา 15 ปี อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา อดีตอธิบดีกรมอัยการ เลขาธิการเนติบัณฑิตยสภา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร อดีตสมาชิกสภากรรมการองคมนตรีในรัชกาลที่ 6 และรัชกาลที่ 7 ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอภิรัฐมนตรีและองคมนตรีในรัชกาลที่ 9 และศาสตราจารย์วิสามัญแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง[1]

มหาอำมาตย์ตรี
พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)

ป.จ., ม.ป.ช., ม.ว.ม., ป.ป.ร.๔, อ.ป.ร.๒
ประธานรัฐสภา
ดำรงตำแหน่ง
3 สิงหาคม พ.ศ. 2479 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486
(6 ปี 325 วัน)
กษัตริย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร
ก่อนหน้า เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
ถัดไป พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)
ดำรงตำแหน่ง
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488
(1 ปี 105 วัน)
ก่อนหน้า พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)
ถัดไป วิลาศ โอสถานนท์
ประธานสภาผู้แทนราษฎร
ดำรงตำแหน่ง
3 สิงหาคม พ.ศ. 2479 – 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480
(1 ปี 129 วัน)
ก่อนหน้า เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)
ถัดไป พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)
ดำรงตำแหน่ง
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 – 24 มิถุนายน พ.ศ. 2488
(0 ปี 358 วัน)
ก่อนหน้า พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)
ถัดไป เกษม บุญศรี
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ดำรงตำแหน่ง
27 ตุลาคม พ.ศ. 2466 – 6 กันยายน พ.ศ. 2468
(1 ปี 315 วัน)
ถัดไป พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์ (วงษ์ ลัดพลี)
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 18 กันยายน พ.ศ. 2433
จังหวัดสงขลา ประเทศสยาม
เสียชีวิต 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2527 (93 ปี)
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
คู่สมรส ท่านผู้หญิงศรี (ลพานุกรม) มานวราชเสวี

ประวัติแก้ไข

พระยามานวราชเสวี เป็นบุตรพระอนันตสมบัติ (เอม ณ สงขลา) ผู้ช่วยราชการเมืองสงขลา เกิดที่บ้านพระยาสุนทรานุรักษ์ (เนตร ณ สงขลา) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นน้องชายร่วมบิดามารดากับเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)

การศึกษาแก้ไข

หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียนราชวิทยาลัย ได้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์

พ.ศ. 2456 ได้รับทุนเล่าเรียนหลวงของกระทรวงยุติธรรม ไปศึกษาต่อกฎหมายที่โรงเรียนอินเนอร์เทมเปิล (Inner Temple) ประเทศอังกฤษ

ครอบครัวแก้ไข

พระยามานวราชเสวี สมรสกับท่านผู้หญิงศรี มานวราชเสวี (ลพานุกรม) มีบุตรชายคนเดียว คือ

ยศแก้ไข

ยศพลเรือนแก้ไข

 • มหาอำมาตย์ตรี

ยศเสือป่าแก้ไข

 • 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2461 นายหมวดตรี[3]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทยแก้ไข

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศแก้ไข

พงศาวลีแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

 1. ประกาศตั้ง ศาสตราจารย์วิสามัญแห่งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมือง, เล่ม ๕๑, ๑ กรกฎาคม ๒๔๗๗, หน้า ๙๐๐
 2. กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, หม่อมราชวงศ์. สายพระโลหิตในพระพุทธเจ้าหลวง. กรุงเทพฯ : ดีเอ็มดี, พ.ศ. 2551. 290 หน้า. ISBN 978-974-312-022-0
 3. พระราชทานยศเสือป่า
 4. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๒๕ ง หน้า ๑๘๐๗, ๒ พฤษภาคม ๒๔๙๓
 5. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๖๗ ตอนที่ ๒๓ ง หน้า ๑๗๐๐, ๒๕ เมษายน ๒๔๙๓
 6. ราชกิจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์, เล่ม ๕๗ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๔๔, ๑๘ กันยายน ๒๔๘๔
 7. ราชกิจจานุเบกษา, บัญชีรายนามผู้ที่ได้รับพระราชทานเหรียญพิทักษ์รัฐธรรมนูญ, เล่ม ๕๒ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๕๙๙, ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๗๘
 8. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา, เล่ม ๓๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๓๙, ๒๖ มกราคม ๒๔๖๑
 9. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความ ส่งเหรียญจักรพรรดิมาลาไปพระราชทาน, เล่ม ๕๑ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๓๔๒๔, ๒ ธันวาคม ๒๔๗๗
 10. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ, เล่ม ๔๓ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๔๓๐๐, ๖ มีนาคม ๒๔๖๙
 11. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๕๕ ตอนที่ ๐ ง หน้า ๒๙๖๑, ๒๘ พฤศจิกายน ๒๔๘๑
 12. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์, เล่ม ๗๐ ตอนที่ ๑๐ ง หน้า ๕๓๐, ๓ กุมภาพันธ์ ๒๔๙๖
 13. ราชกิจจานุเบกษา, แจ้งความสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานพระบรมราชานุญาตประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ, เล่ม ๗๕ ตอนที่ ๕๐ ง หน้า ๑๘๗๔, ๑ กรกฎาคม ๒๕๐๑

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข

ก่อนหน้า พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) ถัดไป
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)    
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา
(ครั้งที่ 1)

(3 สิงหาคม พ.ศ. 2479 - 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480)
  พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)
พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน)    
ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา
(ครั้งที่ 2)

(2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 - 24 มิถุนายน พ.ศ. 2488)
  เกษม บุญศรี (ประธานสภาผู้แทนราษฎร)
พันตรี วิลาศ โอสถานนท์ (ประธานรัฐสภา)
เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา)    
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
(22 กันยายน พ.ศ. 2477 - 1 สิงหาคม พ.ศ. 2478)
  พันตรี วิลาศ โอสถานนท์
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารังสิตประยูรศักดิ์ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร    
ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(16 มิถุนายน พ.ศ. 2489 - 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490)
  คณะอภิรัฐมนตรี