รายชื่อเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

ด้านล่างนี้คือรายนามเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เครื่องหมายราชการ
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
ตั้งแต่ 27 มกราคม พ.ศ. 2563
ผู้แต่งตั้งพระมหากษัตริย์ไทย
ผู้ประเดิมตำแหน่งพระยามานวราชเสวี
สถาปนา27 ตุลาคม พ.ศ. 2466
เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

รายนาม

แก้
ลำดับ รูป รายนาม เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ หมายเหตุ
1   มหาอำมาตย์ตรี พระยามานวราชเสวี
(ปลอด วิเชียร ณ สงขลา)
27 ตุลาคม พ.ศ. 2466 6 กันยายน พ.ศ. 2468
2   อำมาตย์เอก พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ์
(วงษ์ ลัดพลี)
28 กันยายน พ.ศ. 2468 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2469
3   อำมาตย์เอก พระสารสาสน์ประพันธ์
(ชื้น จารุวัสตร์)
1 มิถุนายน พ.ศ. 2469 8 ธันวาคม พ.ศ. 2476
4   อำมาตย์ตรี หลวงประพนธ์นิติสรรค์
(หม่อมหลวงประดับ สุทัศน์)
24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2476[1] 29 กันยายน พ.ศ. 2478
5   ศาสตราจารย์ เดือน บุนนาค 30 ตุลาคม พ.ศ. 2478[2] 16 กันยายน พ.ศ. 2488
6   เสริม วินิจฉัยกุล 11 มีนาคม พ.ศ. 2489[3] 15 ตุลาคม พ.ศ. 2496
7   ศาสตราจารย์พิเศษ หยุด แสงอุทัย 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2496[4] 30 กันยายน พ.ศ. 2511
8   ศาสตราจารย์ สมภพ โหตระกิตย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2511 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2522
9   ศาสตราจารย์ อมร จันทรสมบูรณ์ 4 มกราคม พ.ศ. 2523 30 กันยายน พ.ศ. 2533
10   ประเสริฐ นาสกุล 11 มกราคม พ.ศ. 2534[5] 30 กันยายน พ.ศ. 2534
11   วัฒนา รัตนวิจิตร 1 ตุลาคม พ.ศ. 2534[6] 30 กันยายน พ.ศ. 2537
12   ไมตรี ตันเต็มทรัพย์ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2537[7] 30 กันยายน พ.ศ. 2538
13   ศาสตราจารย์พิเศษ อักขราทร จุฬารัตน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2538[8] 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543
14   ศาสตราจารย์ ชัยวัฒน์ วงศ์วัฒนศานต์ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2543[9] 5 มีนาคม พ.ศ. 2547
15   คุณหญิง พรทิพย์ จาละ 13 มีนาคม พ.ศ. 2547[10] 30 กันยายน พ.ศ. 2553
16   อัชพร จารุจินดา 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553[11] 30 กันยายน พ.ศ. 2556
17   ชูเกียรติ รัตนชัยชาญ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2556[12] 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
18   ดิสทัต โหตระกิตย์ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2557[13] 30 กันยายน

พ.ศ. 2561

19   ดร.จารุวรรณ เฮงตระกูล 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561[14] 30 กันยายน พ.ศ. 2562
20   ปกรณ์ นิลประพันธ์ 27 มกราคม พ.ศ. 2563[15] ปัจจุบัน

อ้างอิง

แก้

ดูเพิ่ม

แก้

แม่แบบ:เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา