พรทิพย์ จาละ

คุณพรทิพย์ จาละ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ[1] อดีตสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เป็นอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ระหว่างปี พ.ศ. 2547 ถึงปี พ.ศ. 2553 และเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.)[2]

คุณ
พรทิพย์ จาละ
ม.ป.ช., ม.ว.ม., จ.จ.
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 16 ธันวาคม พ.ศ. 2492 (71 ปี)
ศาสนา พุทธ

พรทิพย์ จาละ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า แต่มิได้สมรสจึงใช้คำนำหน้านามว่า "คุณ"

ประวัติแก้ไข

คุณพรทิพย์ จาละ เกิดเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2492 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมดี) จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาโท ทางด้านกฎหมาย จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน และเนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

การทำงานแก้ไข

คุณพรทิพย์ จาละ ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา (นักบริหาร 11) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ในปี พ.ศ. 2547[3] ในรัฐบาลของพันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร

ในรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ได้แต่งตั้งคุณพรทิพย์ จาละ เป็นคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย โดยคำแนะนำของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง[4] ต่อมาในรัฐบาล อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แต่งตั้งคุณพรทิพย์ จาละ เป็นคณะกรรมการในศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน

ต่อมาภายหลังการยึดอำนาจการปกครองของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2557 ได้แต่งตั้งคุณพรทิพย์ จาละ เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2559 ได้รับแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/150/12.PDF
  2. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการข้าราชการพลเรือน
  3. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน (นางสาวพรทิพย์ จาละ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักนายกรัฐมนตรี ระดับ 11)
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งกรรมการอื่นในคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (คุณพรทิพย์ จาละ)
  5. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๒๓ ข หน้า ๑๐, ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๗
  6. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย, เล่ม ๑๑๘ ตอนที่ ๒๒ ข หน้า ๒๐, ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔
  7. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า, เล่ม ๑๒๑ ตอนที่ ๙ ข หน้า ๕, ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗
  8. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเหรียญจักรมาลาและเหรียญจักรพรรดิมาลา, เล่ม ๑๑๖ ตอนที่ ๓ ข หน้า ๓๑๙, ๒๙ มกราคม ๒๕๔๒