รายชื่อประธานรัฐสภาไทย

รายชื่อประธานรัฐสภาไทย โดยอ้างอิงจากข้อมูลของรัฐสภา[1]

รายชื่อประธานรัฐสภาไทยแก้ไข

ลำดับ
(สมัย)
รูป ชื่อ เริ่มวาระ สิ้นสุดวาระ ตำแหน่ง
1
(1)
  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 28 มิถุนายน พ.ศ. 2475 1 กันยายน พ.ศ. 2475 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
2   เจ้าพระยาพิชัยญาติ (ดั่น บุนนาค) 2 กันยายน พ.ศ. 2475 10 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
1
(2)
  เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) 15 ธันวาคม พ.ศ. 2476 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
3
(1)
  พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2477 22 กันยายน พ.ศ. 2477 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
4   เจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศ (จิตร ณ สงขลา) 22 กันยายน พ.ศ. 2477 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2479 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5
(1-8)
  พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 3 สิงหาคม พ.ศ. 2479 10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
10 ธันวาคม พ.ศ. 2480 24 มิถุนายน พ.ศ. 2481
28 มิถุนายน พ.ศ. 2481 10 ธันวาคม พ.ศ. 2481
12 ธันวาคม พ.ศ. 2481 24 มิถุนายน พ.ศ. 2482
28 มิถุนายน พ.ศ. 2482 24 มิถุนายน พ.ศ. 2483
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2483 24 มิถุนายน พ.ศ. 2484
1 กรกฎาคม พ.ศ. 2484 24 มิถุนายน พ.ศ. 2485
30 มิถุนายน พ.ศ. 2485 24 มิถุนายน พ.ศ. 2486
3
(2)
  พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2486 24 มิถุนายน พ.ศ. 2487 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
5
(9-10)
  พระยามานวราชเสวี (ปลอด วิเชียร ณ สงขลา) 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2487 26 มิถุนายน พ.ศ. 2488 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
29 มิถุนายน พ.ศ. 2488 15 ตุลาคม พ.ศ. 2488
6   พันตรีวิลาศ โอสถานนท์ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2489 24 สิงหาคม พ.ศ. 2489 ประธานวุฒิสภา
3
(3-4)
  พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี (กระแส ประวาหะนาวิน) 31 สิงหาคม พ.ศ. 2489 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 ประธานวุฒิสภา
26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2490 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2494
7
(1-9)
  พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 1 ธันวาคม พ.ศ. 2494 17 มีนาคม พ.ศ. 2495 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
22 มีนาคม พ.ศ. 2495 23 มิถุนายน พ.ศ. 2495
28 มิถุนายน พ.ศ. 2495 23 มิถุนายน พ.ศ. 2496
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2496 23 มิถุนายน พ.ศ. 2497
29 มิถุนายน พ.ศ. 2497 23 มิถุนายน พ.ศ. 2498
2 กรกฎาคม พ.ศ. 2497 23 มิถุนายน พ.ศ. 2499
25 มิถุนายน พ.ศ. 2499 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2500
16 มีนาคม พ.ศ. 2500 23 มิถุนายน พ.ศ. 2500
28 มิถุนายน พ.ศ. 2500 16 กันยายน พ.ศ. 2500
8
(1)
  พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) 20 กันยายน พ.ศ. 2500 14 ธันวาคม พ.ศ. 2500 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
7
(10-11)
  พลเอก พระประจนปัจจนึก (พุก มหาดิลก) 27 ธันวาคม พ.ศ. 2500 23 มิถุนายน พ.ศ. 2501 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2501 20 ตุลาคม พ.ศ. 2501
8
(2)
  พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร (สุทธิ สุขะวาที) 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2502 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
9   ทวี บุณยเกตุ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 20 มิถุนายน พ.ศ. 2511 ประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญ
10
(1-2)
  พันเอก นายวรการบัญชา (บุญเกิด สุตันตานนท์) 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2511 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 ประธานวุฒิสภา
7 กรกฎาคม พ.ศ. 2514 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2514
11   พลตรีศิริ สิริโยธิน 18 ธันวาคม พ.ศ. 2515 11 ธันวาคม พ.ศ. 2516 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
12   พลตรี หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ ปราโมช 29 ธันวาคม พ.ศ. 2516 7 ตุลาคม พ.ศ. 2517 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
13   ประภาศน์ อวยชัย 17 ตุลาคม พ.ศ. 2517 25 มกราคม พ.ศ. 2518 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
14   ประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 12 มกราคม พ.ศ. 2519 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
15
(1)
  อุทัย พิมพ์ใจชน 19 เมษายน พ.ศ. 2519 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
16   พลเอกกมล เดชะตุงคะ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2519 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน)
17
(1-3)
  พลอากาศเอกหะริน หงสกุล 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 20 ตุลาคม พ.ศ. 2520 ประธานสภาปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 22 เมษายน พ.ศ. 2522 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9 พฤษภาคม พ.ศ. 2522 19 มีนาคม พ.ศ. 2526 ประธานวุฒิสภา
18   ร้อยโทจารุบุตร เรืองสุวรรณ 26 เมษายน พ.ศ. 2526 19 มีนาคม พ.ศ. 2527 ประธานวุฒิสภา
19
(1-3)
  อุกฤษ มงคลนาวิน 30 เมษายน พ.ศ. 2527 30 เมษายน พ.ศ. 2528 ประธานวุฒิสภา
1 พฤษภาคม พ.ศ. 2528 23 เมษายน พ.ศ. 2530
24 เมษายน พ.ศ. 2530 22 เมษายน พ.ศ. 2532
20   ร้อยตำรวจตรีวรรณ ชันซื่อ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2532 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 ประธานวุฒิสภา
19
(4-5)
  อุกฤษ มงคลนาวิน 2 เมษายน พ.ศ. 2534 21 มีนาคม พ.ศ. 2535 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
3 เมษายน พ.ศ. 2535 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2535 ประธานวุฒิสภา
21
(1)
ไฟล์:มีชัย ฤชุพันธ์ุ.jpg มีชัย ฤชุพันธุ์ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2535 29 มิถุนายน พ.ศ. 2535 ประธานวุฒิสภา
22   มารุต บุนนาค 22 กันยายน พ.ศ. 2535 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2538 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
23   พลตรีบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2538 27 กันยายน พ.ศ. 2539 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
24   วันมูหะมัดนอร์ มะทา 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2539 27 มิถุนายน พ.ศ. 2543 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
25   พิชัย รัตตกุล 30 มิถุนายน พ.ศ. 2543 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
15
(2)
  อุทัย พิมพ์ใจชน 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 5 มกราคม พ.ศ. 2548 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
26   โภคิน พลกุล 8 มีนาคม พ.ศ. 2548 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
21
(2)
ไฟล์:มีชัย ฤชุพันธ์ุ.jpg มีชัย ฤชุพันธุ์ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2549 28 มกราคม พ.ศ. 2551 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
27   ยงยุทธ ติยะไพรัช 13 มกราคม พ.ศ. 2551 30 เมษายน พ.ศ. 2551 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
28   ชัย ชิดชอบ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
29   สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 9 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ประธานสภาผู้แทนราษฎร
รักษาการ   สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย 21 มีนาคม พ.ศ. 2557 24 พฤษภาคมพ.ศ. 2557 รักษาการประธานวุฒิสภา
30   พรเพชร วิชิตชลชัย 17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
31   ชวน หลีกภัย 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปัจจุบัน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

อดีตประธานรัฐสภาที่ยังมีชีวิตอยู่แก้ไข

ปัจจุบันมีอดีตประธานรัฐสภาที่ยังมีชีวิตอยู่ 10 คน ได้แก่

ดูเพิ่มแก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ทำเนียบประธานรัฐสภา, รัฐสภาไทย, สืบค้นวันที่ 25 พฤษภาคม 2562