สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย (เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2496) สมาชิกวุฒิสภา อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เป็นอดีตรักษาการประธานวุฒิสภา และอดีตรักษาการประธานรัฐสภาอดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา เป็นนักกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
ม.ป.ช., ม.ว.ม., จ.ภ.
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติไทย
ดำรงตำแหน่ง
17 สิงหาคม 2557 – 21 พฤษภาคม 2562
ดำรงตำแหน่งร่วมกับพีระศักดิ์ พอจิต
ก่อนหน้า จรัล กุลละวณิชย์
รองประธานวุฒิสภาไทย
ดำรงตำแหน่ง
4 กันยายน 2555 – 24 พฤษภาคม 2557
ดำรงตำแหน่งร่วมกับ
ก่อนหน้า นิคม ไวยรัชพานิช
ถัดไป สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2496 (70 ปี)
อำเภอธนบุรี จังหวัดธนบุรี ประเทศไทย
คู่สมรส อรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
ศาสนา พุทธ

ประวัติแก้ไข

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เกิดวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2496 พ่อชื่อ “ก๊กยู้ แซ่เบ้” แม่ชื่อ “อั๊ง แซ่เบ้” มีพี่ชายและพี่สาวรวม 7 คน ได้แก่ นายสุรินทร์ เลี้ยงบุญเลิศชัย(เสียชีวิตแล้ว) นางวราภรณ์ วิชชุลดา (เสียชีวิตแล้ว)นายสุเทพ เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสุทัศน์ เลี้ยงบุญเลิศชัย นางวราลักษณ์ บุญฤทธิ์ และนางสมศรี วชิรพนัง และนายมงคล เลี้ยงบุญเลิศชัย (เสียชีวิตแล้ว)คู่สมรสชื่อ นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

วันที่ 1 ตุลาคม 2555 มีประกาศวุฒิสภาแต่งตั้งให้ นายพิสัณห์โชค รตารุณ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง

วันที่ 18 สิงหาคม 2557 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งให้ นายพิสัณห์โชค รตารุณ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง

วันที่ 15 สิงหาคม 2558 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งให้ สมเกียรติ รอดเจริญ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย โดยพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การทำงานแก้ไข

  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
  • สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาการ พ.ศ. 2551-54
  • สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคเอกชน พ.ศ. 2554-57
  • สมาชิกวุฒิสภา สรรหา พ.ศ. 2562
  • ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พ.ศ. 2551-2555
  • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พ.ศ. 2555-2557
  • รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พ.ศ. 2557-2561

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

อ้างอิงแก้ไข

  1. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๕, เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๓๕ ข หน้า ๒, ๓ ธันวาคม ๒๕๕๕
  2. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี ๒๕๕๔, เล่ม ๑๒๘ ตอนที่ ๒๔ ข หน้า ๑๔, ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔
  3. ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๐, เล่ม ๑๒๕ ตอนที่ ๒ ข หน้า ๒๘, ๗ มกราคม ๒๕๕๑
ก่อนหน้า สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ถัดไป
นิคม ไวยรัชพานิช    
รักษาการประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา
รักษาการประธานวุฒิสภา

(21 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้า คสช ใช้อำนาจแทน
นิคม ไวยรัชพานิช    
รักษาการประธานวุฒิสภา
(21 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้า คสช ใช้อำนาจแทน

แหล่งข้อมูลอื่นแก้ไข