สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย สมาชิก วุฒิสภาไทย ชุดที่ 12 อดีตรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 เป็นกรรมการในคณะกรรมการเตรียมการปฏิรูปประเทศ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการยุทธศาสตร์ชาติ กรรมการในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองตาม คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 เป็นอดีตรักษาการประธานวุฒิสภา อดีตรองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 และอดีตสมาชิกวุฒิสภาแบบสรรหา เป็นนักกฎหมายและเนติบัณฑิตไทย การเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นเข้ามาโดยอำนาจคสช ไม่ใช่อยู่ในภาวะปกติ ซึงหากมาโดยวิธีการทางประชาธิปไตย โอกาสรับตำแหน่งนี้ยากมาก

สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย
รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
17 สิงหาคม พ.ศ. 2557 – 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
รองประธานวุฒิสภาคนที่ 1
ดำรงตำแหน่ง
4 กันยายน พ.ศ. 2555 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557
(1 ปี 262 วัน)
ก่อนหน้า นิคม ไวยรัชพานิช
ถัดไป สิงห์ศึก สิงห์ไพร
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 15 มกราคม พ.ศ. 2496 (67 ปี)
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร
คู่สมรส อรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย
ศาสนา พุทธ
ลายมือชื่อ

ประวัติแก้ไข

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย เกิดวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2496 พ่อชื่อ “ก๊กยู้ แซ่เบ้” แม่ชื่อ “อั๊ง แซ่เบ้” มีพี่ชายและพี่สาวรวม 7 คน ได้แก่ นายสุรินทร์ เลี้ยงบุญเลิศชัย นางวราภรณ์ วิชชุลดา นายสุเทพ เลี้ยงบุญเลิศชัย นายสุทัศน์ เลี้ยงบุญเลิศชัย นางวราลักษณ์ บุญฤทธิ์ และนางสมศรี วชิรพนัง และนายมงคล เลี้ยงบุญเลิศชัย (เสียชีวิตแล้ว)คู่สมรสชื่อ นางอรนันท์ เลี้ยงบุญเลิศชัย อยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)

จบการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา

วันที่ 15 สิงหาคม 2558 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติแต่งตั้งให้ สมเกียรติ รอดเจริญ เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย โดยพ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ถึง 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 มีประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ ร้อยตำรวจตรีหญิง ณัฐสภรณ์ เทศบรรทัด เป็นข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง[1]

การทำงานแก้ไข

  • สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
  • สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาควิชาการ พ.ศ. 2551-54
  • สมาชิกวุฒิสภา สรรหาภาคเอกชน พ.ศ. 2554-57
  • ประธานคณะกรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วุฒิสภา พ.ศ. 2551
  • กรรมการเนติบัณฑิตยสภา
  • อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการ สภาทนายความ
  • รองประธานวุฒิสภา คนที่หนึ่ง พ.ศ. 2555-2557
  • รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง พ.ศ. 2557-2561
  • ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายไชยรพี

เครื่องราชอิสริยาภรณ์แก้ไข

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)[2]

  เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นมหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)

อ้างอิงแก้ไข

ก่อนหน้า สุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย ถัดไป
นิคม ไวยรัชพานิช    
รักษาการประธานวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภา
รักษาการประธานวุฒิสภา

(21 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้า คสช ใช้อำนาจแทน
นิคม ไวยรัชพานิช    
รักษาการประธานวุฒิสภา
(21 มีนาคม พ.ศ. 2557 – 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2557)
  พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
หัวหน้า คสช ใช้อำนาจแทน


แหล่งข้อมูลแก้ไข